Kulturverksamhet som främjar hälsa och välfärd spelar en allt viktigare roll i kommunerna, berättar TEAviisaris datainsamling 2023

Utgivningsdatum 14.11.2023

Ordnandet av kulturtjänster för kommuninvånarna och stödet för deltagande i kulturevenemang är en starkare del än tidigare i främjandet av kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande, berättar den omfattande TEAviisari-datainsamlingen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomfört. 

I datainsamlingen som genomfördes förra våren uppgav hela fyra av fem kommuner (80 %) att de i sin välfärdsberättelse och välfärdsplan hade ställt upp konkreta mål för sin kulturverksamhet, medan endast drygt hälften av kommunerna (54 %) uppgav detta i den föregående datainsamlingen år 2019. Förra våren uppgav största delen av kommunerna att de utsett aktörer eller personer som ansvarar för kulturverksamheten som främjar hälsa och välfärd.

"Kultur är en kraft som får kommuninvånarna att röra på sig bland andra människor. Deltagande i kultur minskar ensamheten och förebygger till exempel att problem med den psykiska hälsan hopar sig. Kommunernas roll som möjliggörare av kulturdeltagande är central i hela Finland", konstaterar kulturråd Kirsi Kaunisharju vid undervisnings- och kulturministeriet.

"Det är glädjande att resultaten av datainsamlingen har utvecklats i en positiv riktning", tillägger hon.

I början av 2023 tog kommunerna i bruk en tilläggsdel till statsandelen för Främjande av hälsa och välfärd, en s.k. HYTE-koefficient.  Den beaktar kulturverksamheten som främjar hälsa och välfärd i kommunen som en indikator tillsammans med indikatorerna för grundskolorna, motionen och idrotten och kommunledningen.

Kommunerna beaktar sina invånare bättre än tidigare

Majoriteten av kommunerna (94 %) berättade förra våren att de har en permanent praxis för att möjliggöra invånarnas deltagande i kulturen och frivillig kultur- och kulturarvsverksamhet. Största delen (78 %) av kommunerna uppgav att de skapat arbetstillfällen för konstnärer.

Dessutom beaktar kommunerna allt bättre olika befolkningsgrupper i ordnandet av kulturtjänster. År 2022 uppgav en stor del av kommunerna att de beaktar arbetslösa (77 %) och invånare med invandrarbakgrund (70 %) när de ordnar kulturtjänster. I år beaktar till och med fyra av fem kommuner (79 %) personer som bor på institutioner när de ordnar kulturtjänster, medan endast tre av fem kommuner (66 %) gjorde det år 2020.

Nästan hälften av kommunerna (43 %) stöder nu sina invånares deltagande i kulturevenemang ekonomiskt, med arrangemang som liknar Kaikukortet eller Kimmoke-armbandet – år 2019 gav endast en dryg fjärdedel (29 %) av kommunerna stöd. Tre av fyra kommuner (74 %) uppgav att de erbjuder barn och unga inträdesbiljetter med rabatt, hobbypass eller kulturkort; år 2021 gjorde drygt hälften av kommunerna detta (59 %). Även personer över 65 år erbjöds nu kulturverksamhet oftare än för två år sedan.

Kommunerna har mest utrymme för utveckling inom kamratverksamheten. För närvarande finns kamratverksamhet, såsom kulturlotsar eller kulturkompisar som vägleder kommuninvånare till kultur, endast i var femte kommun. Vilken kommuninvånare som helst kan utbilda sig till frivillig kamratstödjare.

Dessutom är det bra om kommunerna tillsammans med sitt välfärdsområde ser till att det i området finns etablerade strukturer för samarbete som stöder kulturverksamheten som främjar hälsa och välfärd. Även efter social- och hälsovårdsreformen är det fortfarande kommunernas viktiga uppgift att främja hälsa och välfärd, påminner THL:s forskningssamordnare Niina Saukko. "Samarbetet är en nyckelfaktor i en lyckad verksamhet för främjande av hälsa och välfärd."

TEAviisari datainsamlingen som mäter kommunernas kulturverksamhet som främjar hälsa och välfärd skickades i mars 2023 till alla 293 kommuner i Fastlandsfinland. I praktiken besvarades datainsamlingen av alla kommuner (290, 99 %). 

Källa: Niina Saukko, ym., Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuuritoiminta kunnissa 2023. Forskningen i korthet 58/2023, THL. 

Information om kommunerna finns i TEAviisaris webbtjänst  

HYTE-koefficienten – ett incitament för kommunerna på thl.fi

Mer information:

Niina Saukko (datainsamling)
forskningssamordnare, THL
tfn 029 524 7123
[email protected]

Kirsi Kaunisharju (kulturverksamhet)
kulturråd, UKM
tfn 029 533 0144
[email protected]

Johanna Vuolasto (kulturverksamhet)
kulturråd, UKM
tfn 029 533 0235
[email protected]

Timo Ståhl (HYTE-koefficienten)
ledande expert, THL
tfn 029 524 7128
[email protected]

Tidigare om ämnet:

Kulturen deltar i allt större utsträckning i kommunernas arbete för att främja välfärd och hälsa. Nyhet från THL 16.11.2021 (på finska)
 

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Mielenterveys främjande av hälsa - thlfi-sv