Nya rekommendationer hjälper personer med funktionsnedsättning och invandrare att klara sig i störningssituationer och undantagsförhållanden

Utgivningsdatum 25.5.2023

Under coronaepidemin framhävdes dess ogynnsamma inverkan på välfärden hos personer i svagare ställning. Under epidemin framkom brister i jämlikheten bland annat i tillgången till information och tjänster. Dessutom påverkade begränsningarna i funktionsförmågan och den socioekonomiska ställningen vad som borde beaktas i allvarliga störningssituationer och under undantagsförhållanden.

Under coronaepidemin lärde man sig att välfärdsområdena och kommunerna borde beakta personer med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund bättre som en del av sina beredskapsplaner, så att informationen når alla.

Handlingskort erbjuder anvisningar för välfärdsområdenas och kommunernas beredskapsplaner

Kehitysvammaliitto, THL och Kommunförbundet har i sin färska publikation sammanställt centrala uppgifter, verksamhetssätt och förslag för att stöda förmågan att klara sig samt för att utveckla beredskapen i välfärdsområdena och kommunerna.

Anvisningarna har komprimerats till handlingskort som behandlar tre centrala delområden:  

  • Handlingskort 1. Tillgänglig kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden
  • Handlingskort 2. Samarbete mellan yrkespersoner i störningssituationer och under undantagsförhållanden
  • Handlingskort 3. Tryggande av tjänster i störningssituationer och under undantagsförhållanden

Handlingskorten innehåller konkreta uppgifter, strategier och förslag för att stöda förmågan att klara sig och för att utveckla beredskapen.  

Målet är att varje kommun och välfärdsområde utnyttjar handlingskorten som stöd för sina egna beredskapsplaner samt när de övar på att agera i störningssituationer och under undantagsförhållanden. 

Forskningsdata om coronaepidemins inverkan på livet och tjänsterna för personer med funktionsnedsättning och invandrare har utnyttjats i arbetet med att utveckla handlingskorten som stöder beredskapen. Publikationen har utarbetats i samarbete mellan experter med hjälp av metoder för gemensam utveckling.

Publikationen har producerats i projektet Möjligheter för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer – Framtiden skapas utifrån erfarenheter av covid-19 (2021–2023), som genomförs av Kehitysvammaliitto, THL och Kommunförbundet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Bekanta dig med handlingskorten

Åtgärder för att personer med funktionsnedsättning och invandrare ska klara av allvarliga störningssituationer och under undantagsförhållanden - Handlingskort som stöder beredskapen

Mer information

Projektet Möjligheter för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer – Framtiden skapas utifrån erfarenheter av covid-19 (2021–2023)

Skogberg N, Koponen P, Lilja E, Austero S, Achame S, Castaneda A. Access to information, preventive measures and working conditions during the coronavirus epidemic: Findings of the population-based MigCOVID Survey among persons who have migrated to Finland. Discussion paper 8/2021. Finnish Institute for Health and Welfare

Bastola K, Nohynek H, Lilja E, Castaneda AE, Austero S, Kuusio H and Skogberg N (2023) Incidence of SARS-CoV-2 Infection and Factors Associated With Complete COVID-19 Vaccine Uptake Among Migrant Origin Persons in Finland. International Journal of Public Health.

Valtokari, M.; Väre, A. & Nurmi-Koikkalainen, Päivi (2023) Vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksia COVID-19-epidemian ajalta. Työpaperi 9/2023. Institutet för hälsa och välfärd.

Vammaispalvelujen käsikirja – Vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen vammaispalveluissa

Kontaktuppgifter

Päivi Nurmi-Koikkalainen
Funktionsvariation i samhället
teamchef, ledande sakkunnig
tfn 029 524 7454
[email protected]

Natalia Skogberg
Invandring och kulturell mångfald
forskningschef
tfn 029 524 7916
[email protected]

Handbok om funktionshinderservice Toimintakyky vpuutinen - Handbok om funktionshinderservice