Personer som använder alkohol och droger bör också erbjudas stöd för att sluta röka

Utgivningsdatum 11.5.2023

Största delen (71 %) av dem som anlitade social- och hälsovårdstjänster på grund av användning av alkohol och droger rökte dagligen 2019. Detta visar en undersökning som nu har gjorts för första gången. Motsvarande andel bland hela befolkningen över 20 år var 11 procent.

Även användningen av andra tobaks- och nikotinprodukter, såsom snus och elektroniska cigaretter, var klart vanligare bland denna grupp än bland hela befolkningen.

Daglig rökning var mycket vanlig bland personer som använt olagliga droger under det senaste året (män 85 %, kvinnor 87 %) och personer som upplevt spelproblem (män 80 %, kvinnor 81 %) samt personer med samtidiga missbruksproblem och psykiska problem (74 %).

Olika beroenden bör behandlas samtidigt

Utbredningen av rökning bland personer som använder alkohol och droger och som anlitar social- och hälsovårdstjänster framhäver behovet av stöd för att sluta röka.

Det finns behov av att utveckla och ta i bruk olika arbets- och verksamhetsmodeller inom tjänster där man möter missbrukare. Rökning bör tas upp till diskussion med alla mentalvårds- och missbrukspatienter, och rökare bör erbjudas stöd för att sluta röka.

"Vid behandling av andra beroenden borde man identifiera tobaksberoende och sträva efter att behandla dem samtidigt. Fortfarande finns det de som tror att rökavvänjning försvårar behandlingen av missbruksproblem och psykiska störningar. Så är ändå inte fallet, eftersom rökavvänjning kan stöda den övriga behandlingen genom att öka känslan av förmåga att ändra sitt beteende och genom att förbättra responsen på läkemedelsbehandlingarna", säger specialist Otto Ruokolainen vid THL.

Uppgifterna om hur vanligt det är att de som söker vård på grund av alkohol och droger också använder tobaks- och nikotinprodukter grundar sig på materialet från inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall 2019.

I inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall samlas uppgifter in om ärenden som gäller användning av alkohol och droger och som under ett dygn uträttats inom social- och hälsovårdstjänsterna, fängelserna och byråerna för samhällspåföljder.

Mer information

Daglig rökning hos personer som anlitat social- och hälsovårdstjänster på grund av alkohol- och droganvändning 2019, tidningen Yhteiskuntapolitiikka (på finska).

Tobak - THL:s webbplats

Kristiina Kuussaari (frågor som berör inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall)
specialforskare
THL
tfn 029 524 7476

Otto Ruokolainen
specialist
THL
tfn 029 524 6241

fornamn.efternamn(at)thl.fi

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats ehkäiseväpäihdetyö - thlfi-sv päihteet - thlfi-sv tupakka - thlfi-sv