Tobak

Sidans innehåll

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har den lagstadgade uppgiften att följa upp hur vanligt det är att man använder produkter som omfattas av tobakslagen och att undersöka effekterna av tobakspolitiska åtgärder. Dessutom utför och stöder THL forsknings-, uppföljnings- och utvecklingsarbetet som förebygger skador som orsakas av produkter som omfattas av tobakslagen.

Familj

Rökning

Största delen av den tobak som konsumeras i Finland röks som cigaretter. År 2020 konsumerades 675 cigaretter per invånare som fyllt 15 år.

Rökningen har minskat bland män sedan 1960-talet och bland kvinnor i synnerhet på 2000-talet. Av finländarna i åldern 20–64 år rökte 12 procent dagligen 2020. Av männen rökte 14 procent dagligen och av kvinnorna 11 procent. 

Skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper i fråga om rökning är fortfarande stora. Till exempel röker lågutbildade betydligt oftare än högutbildade, även om rökningen har minskat under de senaste åren även bland lågutbildade. 

Andelen som röker under graviditeten har minskat under de senaste åren. År 2019 rökte 11 procent av föderskorna under den tidiga graviditeten.

Rökning bland unga har minskat betydligt sedan millennieskiftet. År 2021 uppgick andelen pojkar som rökte dagligen till 6 procent i högstadierna, 2 procent i gymnasierna och 17 procent på yrkesläroanstalterna. Motsvarande andelar bland flickor var 4 procent, 2 procent och 18 procent.  

Snusning 

Daglig snusanvändning har sedan 2000-talet förekommit hos 1–3 procent av männen, men har blivit något vanligare under de senaste åren. År 2020 snusade 7 procent av männen i åldern 20–64 år dagligen, jämfört med 5 procent 2018. Cirka en procent av kvinnorna använde snus dagligen. 

Snusning bland unga blir allt vanligare bland yrkesstuderande pojkar. År 2021 uppgick andelen pojkar som snusade dagligen till 6 procent i högstadierna, 5 procent i gymnasierna och 16 procent på yrkesläroanstalterna. Motsvarande andelar bland flickor var 2 procent, 1 procent och 7 procent. 
Läs mer om snus

E-cigaretter och andra produkter som omfattas av tobakslagen 

Den regelbundna användningen av e-cigaretter dvs. elektroniska cigaretter har varit liten i Finland. År 2020 använde en procent av männen och kvinnorna i åldern 20–64 år e-cigaretter dagligen. Användningen av e-cigaretter är vanligast bland unga vuxna, män och rökare.

Bland unga har användningen av e-cigaretter minskat. År 2021 var andelen pojkar som dagligen använde e-cigaretter 3 procent i högstadierna, 1 procent i gymnasierna och 4 procent på yrkesläroanstalterna. Andelen flickor överskred inte två procent i någon grupp. 

Regelbunden användning av vattenpipa är sällsynt i Finland både hos vuxna och unga. 
E-cigaretter 

Tobakslagens mål 2030

Syftet med Finlands tobakslag är att användningen av produkter som omfattas av tobakslagen ska upphöra. I praktiken innebär det att högst fem procent av befolkningen använder tobaks- eller nikotinprodukter dagligen år 2030. För att uppnå målet behövs ytterligare åtgärder särskilt i anslutning till stödet för att sluta röka. 

Sluta röka

Att sluta röka är ett av de viktigaste besluten som du kan fatta för din hälsa. När du slutar röka sker det snabbt positiva förändringar i kroppen. Närstående och andra som upplevt samma sak är ett viktigt stöd när du ska sluta röka. Dessutom får du experthjälp och rådgivning av flera parter.
Information om fördelarna med att sluta röka och stöd för den som ska sluta röka

Stödet från hälso- och sjukvårdspersonal har en positiv inverkan på beslutet om att sluta röka och på hur väl man lyckas. Fungerande och effektiva stödtjänster för tobaksavvänjning förutsätter god planering, ett fungerande uppföljningssystem och utbildning i evidensbaserade metoder.
Information om metoder för tobaksavvänjning för hälso- och sjukvårdspersonal
Sluta röka

Rökningens kostnader för samhället

År 2012 bedöms rökningen ha orsakat cirka 4 300–4 500 dödsfall i Finland, över 700 nya sjukpensionsperioder och cirka 340 000 vårddagar på vårdavdelning. De direkta ekonomiska konsekvenserna av rökning år 2012 uppskattas till sammanlagt cirka 617–621 miljoner euro. De indirekta kostnaderna av rökning uppskattas till sammanlagt 840–930 miljoner euro. 
Rökningen beräknas således ha lett till ekonomiska konsekvenser på totalt cirka 1,5 miljarder euro 2012.