THL: Alkos monopolsystem minskar alkoholrelaterade skador och därför lönar det sig att hålla fast vid det

Utgivningsdatum 13.4.2022

THL anser att man ska bevara Alkos monopolsystem. Grunden är folkhälsoskäl.

"Det nuvarande monopolsystemet är det mest ansvarsfulla sättet att sälja alkohol på med tanke på befolkningens välfärd, hälsa och säkerhet", säger THL:s generaldirektör Markku Tervahauta.

Enligt de undersökningar och översikter som THL publicerade idag begränsar monopolsystemet inom detaljhandeln effektivt tillgången till alkohol, det vill säga antalet försäljningsställen, samt tyglar priskonkurrensen, marknadsföringen och annan försäljningsfrämjande verksamhet och minskar därigenom alkoholkonsumtionen och skadorna med den.

Den ökade tillgången till alkohol och den ökade totala konsumtionen ökar andelen alkoholrelaterade skador och personer som missbrukar alkohol bland hela befolkningen. Genom att bevara Alkos monopolsystem främjar man därför en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

"Alkohol är inte en vanlig konsumtionsprodukt, utan den orsakar omfattande skador. Till exempel 2020 registrerades det i Finland 2 209 dödsfall som orsakats av alkohol och det förekommer mångdubbelt med andra skador. Därför är Alko inte heller en vanlig butikskedja utan ett effektivt verktyg för att minska de alkoholrelaterade skadorna", säger Pia Mäkelä, forskningsprofessor vid THL.

Enligt uträkningar som gjorts av en internationell forskargrupp ledd av professor Tim Stockwell skulle alkoholkonsumtionen i Finland öka med nio procent och alkoholdödligheten med 14 procent om man slopade monopolsystemet.

Alkohollagen 2018 ökade den statistikförda konsumtionen med cirka tre procent

Alkohollagen från 2018 avreglerade försäljningen av svaga alkoholdrycker under 5,5 procent från Alko till livsmedelsaffärerna.

THL har bedömt hur lagändringen själv har inverkat på den statistikförda alkoholkonsumtionen genom att använda en tidsseriemodell där man tog hänsyn till andra faktorers inverkan på alkoholkonsumtionen, det vill säga förändringar som orsakades av alkoholskatten, resandeinförseln av alkohol, ekonomin, den varma sommaren och upplagringen av alkohol innan skatteförändringen.

Enligt tidsseriemodellen som omfattade undersökningsperioden 2000–2021, ökade alkohollagen 2018 den statistikförda konsumtionen med cirka tre procent.

Försäljningen av vin i livsmedelsbutiker skulle också rubba monopolsystemet för försäljningen av stark alkohol

Att tillåta försäljning av vin, det vill säga i praktiken alla under 15-procentiga alkoholdrycker, i livsmedelsbutikerna skulle rubba monopolsystemet som även omfattar starka drycker.

Försäljningen av viner och dryckesblandningar med samma alkoholhalt som vin i butiker, skulle föra med sig en betydande del av Alkos försäljning. Som en följd av detta skulle det inte vara möjligt att upprätthålla det geografiskt omfattande nätverket av specialbutiker som erbjuder ett brett sortiment. Samtidigt skulle monopolsystemet förlora sin betydelse för förebyggandet och minskandet av alkoholrelaterade skador.

Alkohollagen 2018 öppnade upp tre procent av Alkos försäljning för konkurrens. Om försäljningen av under 15-procentiga drycker skulle tillåtas i livsmedelsbutikerna skulle upp till 75 procent av Alkos försäljning öppnas upp för konkurrens. År 2020 var 45 procent av Alkos försäljning viner och 30 procent sådana starka drycker som ofta dricks utspädda.

"En sådan ändring skulle vara av en helt annan skala än ändringen av alkohollagen 2018. 'Viner i livsmedelsbutikerna' skulle slutligen leda till nedläggningen av Alko så som vi känner till den idag", säger Mäkelä.

Antalet försäljningsställen för alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 5,5 procent skulle 12-faldigas om de nuvarande detaljförsäljarna av mildare alkoholdrycker skulle få rätt att sälja även starkare alkoholdrycker.

Alkos monopolsystem delar befolkningens åsikter

I en färsk opinionsundersökning av THL ansåg 54 procent av de som svarade att man borde få köpa vin i matbutikerna. Av de som svarade ville 14 procent att det ska finnas starka drycker i matbutikerna.

"Befolkningens åsikter är dock inte så entydiga. Om man utöver vin skulle sälja starka alkoholdrycker i matbutikerna skulle endast 29 procent vilja ha vin i dagligvarubutikerna", säger Thomas Karlsson, ledande sakkunnig vid THL.

Enligt enkäten stöder allt som allt en knapp majoritet av finländarna, det vill säga 53 procent, den nuvarande alkoholpolitiken och åtta procent vill ha en strängare politik. Av finländarna stöder 29 procent en allt friare alkoholpolitik.

THL:s nya forskningspublikationer och statistikrapport

Mäkelä, P, Warpenius K & Karlsson T 2022. Alkon yksinoikeusjärjestelmä on tehokas keino ehkäistä alkoholihaittoja. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 17/2022.

Mäkelä, P & Norström, T 2022. Miten vuoden 2018 alkoholilaki vaikutti alkoholin tilastoituun kulutukseen Suomessa? Aikasarjamallinnuksen tuloksia. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 18/2022.

Karlsson, T 2022. Alkoholipoliittiset mielipiteet 2022. THL, Tilastoraportti 8/2022.

Mer information

Mäkelä P, Karlsson T (2019) Miten alkoholimonopolit vaikuttavat väestön alkoholinkulutukseen? Katsaus tutkimuskirjallisuuteen. Yhteiskuntapolitiikka 2019 (5-6):618-628.

Stockwell, T., Sherk, A., Sorge, J., Norström, T., Angus, C., Chikritzhs, T., Churchill, S., Holmes, J., Meier, P., Naimi, T., Ramstedt, M., Simpura, J. (2019) Finnish alcohol policy at the crossroads: The health, safety and economic consequences of alternative systems to manage the retail sale of alcohol. Canadian Institute for Substance Use Re-search, University of Victoria, BC, Canada.

THL har sammanställt sakkunnigas svar på frågor om finländarnas dryckeskultur, alkohol och hälsa samt om alkoholpolitiken: Vanliga frågor om alkohol (på finska).

Pia Mäkelä
forskningsprofessor
tfn 029 524 7159

Thomas Karlsson
ledande sakkunnig
tfn 029 524 7021

E-post: [email protected]

Alko har en lagstadgad specialuppgift att minska alkoholrelaterade skador. Därför har social- och hälsovårdsministeriet, som ansvarar för ägarstyrningen över Alko, ansett att det är viktigt att bolagets styrelse har högklassig kompetens i att skydda folkets hälsa. Ministeriet har därför utnämnt bland annat THL:s generaldirektör Markku Tervahauta till bolagets styrelse.
Mer information om ämnet finns på THL:s webbplats (på finska).

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats alkohol - thlfi-sv alkoholbruk - thlfi-sv alkoholpolitik - thlfi-sv