THL har uppdaterat anvisningarna i anknytning till COVID-19-epidemin för enheterna inom munhälsovården

Utgivningsdatum 4.4.2023

I Institutet för hälsa och välfärds (THL) uppdaterade anvisning rekommenderas att enheterna för mun- och tandvård återgår till normal hygienpraxis vid behandling av patienter som inte har symtom som tyder på COVID-19.

För COVID-19-patienter rekommenderas att enheterna för mun- och tandvård återgår till normal praxis för hygien och övriga rutiner, med vissa undantag:

  • endast brådskande vård ges
  • den vårdande personalen använder FFP2- eller FFP3-skydd som andningsskydd
  • munsköljning före ingreppet
  • man strävar efter att hålla säkerhetsavstånd och göra vistelserna i väntrummet så korta som möjligt
  • patienten bär ett kirurgiskt mun- och nässkydd förutom under vårdåtgärderna

En exponerad arbetstagare kan under vissa förutsättningar fortsätta arbeta

Den uppdaterade anvisningen innehåller ändringar gällande arbetstagarnas exponering för coronavirussmitta och sjukfrånvaro.

Enligt anvisningen kan en exponerad arbetstagare fortsätta arbeta om han eller hon kontinuerligt använder kirurgiskt mun- och nässkydd eller enligt övervägande ett FFP2- eller FFP3-andningsskydd utan ventil 10 dygn efter exponeringen och inte vårdar patienter med svår immunbrist.

Arbetstagarna ska fortfarande inte komma till arbetet när de är sjuka. För arbetstagare med symtom rekommenderas ett coronavirustest. Man kan återgå till arbetet när symtomen har minskat tydligt och febern är borta. Om arbetstagaren återvänder till arbetet tidigare än 5 dygn efter att symtomen börjat rekommenderas att arbetstagaren använder FFP2- eller FFP3-andningsskydd utan ventil.

Den läkare i tjänsteförhållande som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan utifrån en situationsspecifik bedömning besluta om karantän eller frånvaro från arbetet för en exponerad arbetstagare eller ge arbetstagaren andra anvisningar för att förhindra att smittan sprids. 

Anvisningen är en rekommendation och är inte juridiskt förpliktande

Mer information

Anvisningar för enheter inom munhälsovården under covid-19-epidemin
 

Infektionssjukdomar Infektiotaudit ja rokotukset koronavirus_sv - Infektionssjukdomar