Anvisningar för enheter inom munhälsovården under COVID-19-epidemin

Uppdaterad 6 april 2023

Denna anvisning är en rekommendation som kan användas av regionala och lokala aktörer som hjälp för att utarbeta egna anvisningar. Anvisningen är inte juridiskt förpliktande.

I den uppdaterade anvisningen rekommenderas att man på mottagningarna återgår till normal hygienpraxis vid behandlingen av patienter som inte har symptom som tyder på covid-19. Man har också avlägsnat extra försiktighetsåtgärder från anvisningarna om vårdbesök som avser covid-19-patienter.  Dessutom har man gjort ändringar i anvisningarna för arbetet som gäller arbetstagarnas exponering och coronavirussmitta.

Allmänna anvisningar för mottagningarna

Det är skäl att flytta fram icke-brådskande vård för patienter som har konstaterats eller misstänks ha en coronavirusinfektion. Patienten får anvisningar om att hen inte skall komma till mottagningen för icke-brådskande vård om hen har symptom som tyder på coronavirusinfektion. 

I väntrummen ser man till att det finns handdesinfektionsmedel till förfogande. 

Patienten kan behandlas enligt sedvanliga försiktighetsåtgärder om hen inte misstänks ha en COVID-19-infektion utgående från förintervjun.
Anvisning om bekämpning av infektioner vid enheter inom mun- och tandvården (Julkari, på finska)

Typiska symptom på coronavirusinfektion visas på bilden nedan.

Typiska symtom för det nya coronaviruset: Kraftlöshet, trötthet, huvudvärk, feber, snuva, nästappa, störningar i lukt- eller smaksinnet, hosta, halsont, sträv hals, andnöd, muskelvärk, illamående, kräkningar, eller diarré.

Anvisningar för vård av patienter som konstaterats eller misstänks ha en COVID-19-infektion 

Patienter ges endast sådan brådskande vård som inte kan vänta på att patienten tillfrisknat från sjukdomen.

Patienten får ett kirurgiskt mun- och nässkydd om han eller hon inte har ett skydd vid ankomsten till behandlingen. Patienten har ett kirurgiskt mun- och nässkydd under hela besöket, förutom under undersöknings- eller behandlingsåtgärderna.

Patienten får anvisningar om desinfektion av händerna. Det rekommenderas att man ser till säkerhetsavstånden och en så kort vistelse som möjligt i de gemensamma utrymmena. 

Personal som är i närkontakt med patienten utanför behandlingsrummet använder kirurgiskt mun- och nässkydd.

Innan behandlingen rekommenderar vi att patienten sköljer munnen med 1–1,5-procentig väteperoxid eller jodhaltig Betadine (10 mg/ml) under en minut om patienten kan göra det utan att svälja lösningen. Vid användning av Betadine bör eventuell jodallergi beaktas.

Målet med behandlingen är att avlägsna smärta och inflammationssymptom på ett effektivt sätt. 

Omsorgsfull användning av effektsug nära åtgärdsområdet förhindrar spridning av aerosoler och droppar. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid detta. Användning av kofferdam och fyrhandsarbete rekommenderas.

I patientjournalen antecknas ICD-10-diagnoskoden 

 • U07.1 vid behandling av en patient med covid-19-smitta som bekräftats i laboratorium
  eller 
 • U07.2 vid stark misstanke om smitta.

Koderna antecknas som bidiagnoskoder.

Skydd av personalen vid vård av patienter som har konstaterats eller misstänks ha en covid-19-infektion

Under behandlingen ska man iaktta sedvanliga försiktighetsåtgärder samt använda klass FFP2 eller FFP3 andningsskydd utan ventil förutom skyddsglasögon eller visir som helt täcker ansiktet.

Andningsskydden tas på innan patienten tas in i behandlingsrummet. Kontrollera i förväg att andningsskyddet ligger tätt kring användarens ansikte. Skyddet ska användas under hela vårdbesöket utan att man vidrör det.

Skyddsutrustningen byts mellan varje patient. Skyddsglasögon och visir desinficeras. Om skyddsglasögon eller visir inte kan desinficeras, tvättas de noggrant med vatten och tvål. Luppar rengörs enligt tillverkarens anvisningar.

Innan skydden tas av desinficeras händerna med alkoholhaltig handsprit. Händerna desinficeras också efter avklädning av varje skyddsplagg. Andningsskyddet tas av utan att vidröra skyddets utsida.

Skyddsutrustningens omklädnings- och avklädningsordning:

Påklädning av skydd

 1. Desinficera händerna
 2. Ta på andningsskydd och kontrollera att det sitter tätt
 3. Desinficera händerna
 4. Ta på skyddsglasögon eller ansiktsskydd (visir)
 5. Desinficera händerna
 6. Klä på dig skyddshandskar

Avklädning av skydd

 1. Ta av skyddshandskar
 2. Desinficera händerna
 3. Ta av skyddsglasögon eller ansiktsskydd (visir)
 4. Desinficera händerna
 5. Ta av andningsskydd
 6. Desinficera händerna 

Mellanstädning av behandlingsrummet görs som vanligt vid byte av patient. Under städningen fästs särskild uppmärksamhet vid desinfektion av ytor som patienten och vårdpersonalen vidrör.

Allmänna anvisningar för personalen: exponering och coronavirussmitta

I denna anvisning definieras en arbetstagare inom hälso- och sjukvården som exponerad om han eller hon har varit i närkontakt med en person som smittats av COVID-19 utan ändamålsenligt skydd under mer än 15 minuter närmare än 2 meter.  Med ändamålsenligt skydd avses ett kirurgiskt mun- och nässkydd eller FFP2- eller FFP3-andningsskydd.

Patienter och arbetstagare inom mun- och tandvård som exponerats för COVID-19-viruset ska vid behov kunna spåras. 

En exponerad arbetstagare kan fortsätta arbeta om 

- arbetstagaren hela tiden använder kirurgiskt mun- och nässkydd i sitt arbete eller enligt övervägande FFP2- eller FFP3-andningsskydd utan ventil i 10 dygn efter exponeringen

- arbetstagaren inte behandlar patienter med svår immunbrist.

Observera att en läkare i tjänsteförhållande som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta utgående från en situationsspecifik bedömning om karantän eller frånvaro från arbetet för en exponerad arbetstagare eller ge arbetstagaren andra anvisningar för att förhindra att smittan sprids.

Personalen bör inte komma sjuk till arbetet.

För arbetstagare med symptom rekommenderas ett coronavirustest.

Man kan återgå till arbetet när symptomen har minskat tydligt och febern är borta. Om personen återvänder till arbetet tidigare än 5 dygn efter att symptomen börjat rekommenderas att han eller hon använder FFP2- eller FFP3-andningsskydd utan ventil.

Författare:

Ulla Harjunmaa, övertandläkare, THL
Merja Auero, medicinalråd, SHM
Nora Hiivala, övertandläkare, Helsingfors stad
Hanna Välimaa, specialistläkare i klinisk mikrobiologi, specialisttandläkare i munnens mikrobiologi, HU/HUS