THL: I terapigarantin för barn och unga bör man först och främst stärka användningen av och en jämlik tillgång till befintliga metoder för behandling av den mentala hälsan

Utgivningsdatum 10.6.2024 1.58 | Publicerad på svenska 13.6.2024 kl. 15.30
Pressmeddelande

THL anser att den av regeringen föreslagna terapigarantin rörande den mentala hälsan hos barn och unga ska införas stegvis. Först bör man säkerställa att det finns tillräckligt med personal i hela landet för att hjälpa barn och unga med låg tröskel. Samtidigt bör serviceutbudet utökas så att metoderna kan användas för att erbjuda hjälp till alla barn och unga.

”THL föreslår ett gradvis införande av terapigarantin så att interventioner som redan används och som visat sig vara effektiva omfattas av garantin först. Tillgången till sådana interventioner avsedda för behandling av den mentala hälsan hos barn och unga som visat sig vara effektiva har förbättrats snabbt i Finland, men användningen har ännu inte etablerats fullt ut”, säger överläkare Outi Linnaranta från THL. 

I stället för de tidsbegränsningar på en månad som föreslås i regeringens propositionsutkast anser THL att det är bättre att satsa på tillräcklig social- och hälsovårdspersonal och en smidig social- och hälsovårdsverksamhet samt på ett effektivt innehåll.

THL avgav ett utlåtande om regeringens propositionsutkast rörande terapigarantin för barn och unga. Tiden för utlåtande löpte ut 9.6. 

Enligt THL bör man säkerställa att alla barn och unga får effektivt stöd och effektiv vård. Här behövs också nationell uppföljning och styrning. 

”Välfärdsområdena har stora besparingskrav och brist på resurser, så därför måste man också prioritera metoder som ska användas och tas i bruk. Här har de parter som står utanför servicesystemet i uppgift att trygga medborgarnas rätt till effektivt stöd och effektiv vård”, säger Linnaranta. 

Det primära är att allokera resurser för ett arbete som främjar den mentala hälsan och förebygger risker

Enligt THL:s utlåtande vore det med avseende på den mentala hälsan hos barn och unga primärt att se till att det finns tillräckligt med yrkespersoner i hela landet för att utföra arbete som främjar den mentala hälsan och förebygger risker. Skolorna bör möjliggöra en trygg uppväxt och välmående för barn och unga både när det gäller lokaler och som gemenskap. 

”Målet borde vara att barn och unga tar efter vuxna och lär sig de kunskaper och färdigheter som de behöver för att bevara sitt välmående och för att kunna återhämta sig från betungande situationer”, konstaterar utvecklingschef Hanne Kalmari från THL. Det förutsätter att alla välfärdsområden har tillräckligt med vuxna som kan erbjuda undervisning och stöd för inlärning, men också för psykiska symtom.

Kunskaperna om mental hälsa och missbruksproblem bör stärkas hos alla yrkespersoner som arbetar med barn och unga, då varje möte är viktigt för den mentala hälsan. ”Målet borde vara att varje yrkesperson kan möta behoven hos barn och unga, erbjuda hjälp och bedöma behovet av att hänvisa dem till terapi”, konstaterar Kalmari.

Regeringens propositionsutkast innehåller allvarliga jämlikhetsproblem

Målet i regeringens propositionsutkast är att barn och unga snabbt och med låg tröskel ska få hjälp med mentalhälsoproblem och att förebygga dem. Det är jobbigt att följa den föreslagna tidsgränsen på en månad för att förverkliga terapigarantin framför allt inom socialvården. Den föreslagna tidsgränsen strider dessutom mot den befintliga tidsgränsen för att bedöma behovet av service.  

Enligt THL innehåller utkastet betydande jämlikhetsproblem.

”Vad gäller jämlikheten är det problematiskt att resurserna allokeras på ett sätt så att hjälp snabbt erbjuds de barn och unga som har lindrigare symtom. Risken är att barn, unga och familjer som behöver mångfacetterat eller långvarigt stöd hamnar i en ojämlik ställning. För de som befinner sig i en särskilt sårbar ställning är förslaget inte tillräckligt eller i enlighet med likställighetsprincipen. ”Förberedelserna för att utöka serviceutbudet bör inledas omedelbart för att terapigarantin ska kunna utökas till att omfatta alla befolkningsgrupper,” säger Outi Linnaranta. 

Välfärdsområdena ser till att de tjänster som olika aktörer erbjuder och som till exempel familjer behöver kan samordnas ännu bättre än tidigare.  

THL påminner också att den mentala hälsan hos barn och unga också är beroende av hur deras vårdnadshavare mår, och kvaliteten på mentalvårds-, missbrukar- och beroendetjänster för personer i arbetsför ålder reflekteras på barn och unga. ”Hos barn är interventioner för tidigt stöd bara en del av arbetet med familjen. Föremålet för interventionen är normalt sett barnets föräldrar, inte barnet”, konstaterar Kalmari. 

Ytterligare information

Hanne Kalmari 
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 7779
[email protected]

Outi Linnaranta
överläkare
THL
tfn 029 524 7517
[email protected]

Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys