THL:s läkemedelspartihandel har en viktig roll inom rescEU

Utgivningsdatum 30.1.2024 9.14 | Publicerad på svenska 9.2.2024 kl. 9.58
Nyhet

I Finland inrättas fler beredskapslager som är gemensamma för Europeiska unionen och är en del av projekthelheten rescEU. RescEU förbättrar och effektiviserar EU:s beredskap att svara på allvarliga omfattande storolyckor samt hot och krissituationer.

De nya lagren innehåller bland annat läkemedel, vaccin, vårdartiklar och medicintekniska produkter. THL ansvarar för anskaffningen och lagringen av läkemedel. 

"Det här är en stor och unik uppgift för THL:s läkemedelspartihandel, eftersom vi skapar helt nya principer för gränsöverskridande läkemedelsdistribution. Samtidigt har vi synliggjort Finlands gedigna kompetens inom läkemedelslogistik", säger Toni Relander, direktör för läkemedelspartihandeln. 

Finland har fått totalt 305 miljoner euro från Europeiska kommissionen för att inrätta beredskapslagren. Beredskapslagren används för att förbereda sig på olyckor och störningar orsakade av kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) hot i Europa. Beredskapslagren används också vid pandemier som covid-19 och vid störningar eller stopp i distributionen av läkemedel och skyddsutrustning i medlemsländerna till exempel på grund av terrordåd eller militärt våld. 

I början av 2023 fick Finland 242 miljoner euro i finansiering från kommissionen för att inrätta färdiglager inför CBRN-hot. THL:s andel av finansieringen var 158 miljoner euro.
I december 2023 fick Finland ny finansiering på 62,9 miljoner euro för projektet Medicinsk lagring i Finland, som ska inrätta den nya lagringshelheten. THL:s andel av finansieringen är 36,2 miljoner euro.

EU finansierar Finlands rescEU-lagringsprojekt fram till 2026. Inrikesministeriet genomför projektet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Försörjningsberedskapscentralen och Strålsäkerhetscentralen. Inrikesministeriet fungerar som behörig nationell myndighet för EU:s civilskyddsmekanism. 

Beredskapslagren redo inom 12 timmar

Det finns rescEU-beredskapslager i flera EU-länder. De är gemensamma för alla EU-länder och ingår i EU:s civilskyddsmekanism som inrättades 2001. Ett land kan begära hjälp av EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap om dess egen beredskap inte räcker till i en nödsituation. Även Finland kan be om hjälp. Hjälp har bland annat skickats till jordbävningsdrabbade områden i Turkiet och Syrien, till områden i Europa som drabbats av skogsbränder och till Ukraina efter att Rysslands anfallskrig inleddes. 

De första läkemedlen och materialen anlände till Finlands rescEU-lager i slutet av 2023. Materialet i lagret ska vara redo att skickas till det land som begärt hjälp inom 12 timmar från det att mottagarlandet godkänt det material som ska skickas. I år utökas mängden läkemedel och material som finns i lager betydligt genom upphandlingar. 

THL utnyttjar sin erfarenhet av att bekämpa hot mot hälsan och upphandla läkemedel 

Med hjälp av den nya finansieringen blir beredskapen bättre inför olika situationer som hotar befolkningens hälsa. Lagren är avsedda för hela EU, men de förbättrar också Finlands nationella beredskap. 

THL följer med och bedömer hot mot hälsan kontinuerligt. 

"Vi upprätthåller den nationella lägesbilden av smittsamma sjukdomar samt styr och utvecklar det nationella vaccinationsprogrammet. THL är en del av det internationella myndighetsnätverket för övervakning och bekämpning av infektionssjukdomar tillsammans med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC, WHO och andra internationella partner. Denna kompetens stöder projekthelheten rescEU", berättar Otto Helve, direktör för THL:s avdelning för hälsosäkerhet.

Lagring och distribution av läkemedel är tillståndspliktig verksamhet. THL:s läkemedelspartihandels grundläggande uppgift fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar. Läkemedelspartihandeln konkurrensutsätter och skaffar de vacciner och antikroppar som fastställts i lagstiftningen i enlighet med SHM:s upphandlingsbeslut. 

"I och med coronapandemin har THL fått gedigen erfarenhet av läkemedelsanskaffning och nationell beredskap, och det kan vi utnyttja nu. En del av de läkemedel som lagras är sällsynta antikroppar, en del är smärtstillande och narkosläkemedel som används dagligen samt andra läkemedel som behövs inom den prehospitala akutsjukvården. Dessutom lagras antibiotika särskilt med tanke på antimikrobiell resistens", förklarar Toni Relander.

Patienten får hjälp snabbt

I THL:s rescEU-kärnteam ingår farmaceutiska experter och personer som är experter på upphandling och juridik. De ansvarar för att läkemedel anskaffas, lagras och är redo att skickas iväg. Dessutom säkerställer de att den instans som tar emot läkemedlen har rätt att göra det. 

"Läkemedelspartihandeln har som upphandlande enhet och del i leveranskedjan ett stort ansvar för att endast säkra och effektiva läkemedel köps in till lagret", berättar specialist Eero Mäki-Lohiluoma.

THL har en viktig expertroll i diskussionerna med Europeiska kommissionen. THL förmedlar information om vad som är möjligt och viktigt för distributionen av läkemedel i rescEU-kontexten. Det behövs också sakkunskap i diskussionerna med läkemedelsföretag som rättar sig efter sina egna skyldigheter.

"Det viktigaste är att patienten får hjälp snabbt. Vi ser till att patienten kan lita på att de läkemedel som används i behandlingen är säkra och har den effekt som de ska ha", betonar Mäki-Lohiluoma.

Mer information:

Toni Relander
Direktör för läkemedelspartihandeln, THL
[email protected]
029 524 7299

Infektionssjukdomar Infektiotaudit ja rokotukset