Anvisningar för deltagare

Du kan lämpa dig för studien om COVID-19 coronavirussmitta och -exponering i hushåll om:

  • du bor i Helsingfors
  • en familjemedlem som bor i samma hushåll har diagnostiserats med en laboratoriebekräftad COVID-19-infektion inom en vecka
  • din familj har försatts i karantän på grund av det nya coronaviruset.

Enbart en klinisk misstanke om coronavirusinfektion räcker inte för att delta i undersökningen.

Åtgärder i samband med studien

För studien tas blodprov för att bestämma förekomsten av antikroppar samt prov för att påvisa virus 1) från näs-svalget med hjälp av en nylonsticka och/eller 2) salivprov i en uppsamlingsburk. Om möjligt tas proverna i det akuta skedet, genast efter att smittan identifierats samt efter 7, 14 och 28 dagar.

Dessutom frågar vi vilka tankar karantänen gav upphov till, hur du upplevde andra människors inställning under karantänen eller hur du bedömer karantänens inverkan på din hälsa och ditt välbefinnande.

Eventuella fördelar av studien

Du kommer inte att ha personlig nytta av att delta i denna studie. Du får dock information per brev ifall antikroppar mot SARS-CoV-2-coronavirus påträffats i ditt blodprov. Om antikroppar påträffas, visar det att du har haft en infektion. Förekomsten av antikroppar påverkar inte den behandling du behöver. 

Förekomsten av antikroppar kan innebära att du har motståndskraft mot sjukdomen, men eftersom vi inte ännu känner till alla egenskaper hos det nya coronaviruset kan vi inte garantera att de undersökta antikropparna ger motståndskraft för alla. Om det finns antikroppar i ditt blod meddelar vi dig om huruvida isolering eller karantän är nödvändig för dig och din närmaste krets. 

Genom att delta i studien hjälper du forskarna att få mer information om sjukdomen som orsakats av det nya coronaviruset samt beslutsfattarna att vidta motiverade åtgärder för att dämpa sjukdomsepidemin.

Vill du delta i studien?

Om du bor i Helsingfors och COVID-19-infektion har konstaterats i din familj och du vill delta i den här undersökningen, kontakta oss per e-post på adressen coronakoti(at)thl.fi.

Mer information om coronaviruset och COVID-19-infektion

Aktuellt om coronaviruset
Vanliga frågor om coronaviruset

Kontaktuppgifter

Studiens e-postadress är coronakoti(at)thl.fi.

Svar ges endast till dem som uppfyller undersökningskriterierna.