Handboken är ett praktiskt redskap för dig som arbetar inom funktionshinderområdet.

På andra webbplatser

THL:s temasida Funktionsförmågan är avsedd för aktörer inom social- och hälsovården.
Handboken för barnskyddet är avsedd för dem som arbetar med barnskydd och utgör ett stöd vid utveckling och klientarbete.
Utvecklar den specialkompetens som krävs av det sociala arbetet med personer med funktionsnedsättningar och implementerar fungerande metoder som stöder delaktigheten.
SHM ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken i Finland.
Ett stöd i livets alla skeden. FPA ansvarar för den ekonomiska grundtryggheten för dem som är bosatta i Finland.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Övervakar socialvårdens verksamhet på riksnivå.

Aktuellt

Den nya lagen om funktionshinderservice har antagits för att träda i kraft 1.1.2025. Läs mer på sidan Den nya funktionshinderservicelagen