Handboken för barnskyddet är avsedd för dem som arbetar med barnskydd och utgör ett stöd vid utveckling och klientarbete.

På andra webbplatser

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen och den allmänna styrningen av lagstiftningen gällande barnskyddet.
Justitieombudsmannen övervakar barns rättigheter. Också barn och unga kan lämna in klagomål till justitieombudsmannen.
Lapsenoikeudet.fi är en webbplats som innehåller information om barnets rättigheter.
Webbplatsen Information om barnskydd presenterar barnskyddet på flera olika språk.

Tema-info

Handboken för barnskyddet är avsedd att stödja barnskyddsarbete och verkställandet av barnskyddslagen.
THL anser att det är viktigt att praxis och arbetsprocesser i barnskyddsarbetet är enhetliga i hela landet och att barns och familjers delaktighet inom tjänsterna förverkligas.
THL undersöker och utvecklar barnskyddsarbete och dess praxis samt publicerar nationell barnskyddsstatistik årligen.