Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma

 Kuvituskuva.

Kesto:

2015–2025

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ohjaa päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtävää työtä. Työ kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn ja vähentämisen.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä. Toimintaohjelma nostaa esille mahdollisuuksia tehdä vaikuttavaa, laaja-alaista sekä kustannustehokasta ehkäisevää päihdetyötä käytännössä. Toimintaohjelma linjaa toimintaa vuoteen 2025 ja se on vuonna 2021 julkaistun sosiaali- ja terveysministeriön (STM) päihde- ja riippuvuusstrategian mukaista toimintaa.

Lain ja toimintaohjelman tavoitteena on

 • edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa
 • varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa
 • tukea erityisesti kuntien ja alueiden työn kehittämistä ja tehostamista.

Toimintaohjelma on jatkoa Alkoholiohjelmassa tehdylle työlle. Toimivien mallien hyödyntäminen ja juurruttaminen tuottaa tulosta!

Tutustu myös kunnan ja alueiden hyvinvointia tukevaan materiaaliin sivun lopussa

Ohjelman väliarviointi ja päivitys osana päihde- ja riippuvuusstrategiaa

Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen

Kunnissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö näkyy kuntalaisten arjessa. Työtä tehdään muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa, työpaikoilla, oppilaitoksissa sekä erilaisissa vapaa-ajan ympäristöissä. Tärkeää on tarjota myös kuntalaisille itselleen mahdollisuuksia osallistua päihdehaittojen ehkäisyyn.

Laadukas ehkäisevä päihdetyö perustuu tietoon, seurantaan ja arviointiin

STM johtaa valtakunnallisesti ehkäisevää päihdetyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa työn kansallisesta kehittämisestä ja ohjauksesta. Aluehallintoviranomaiset tukevat ja ohjaavat kuntien työtä sekä valvovat vastuullista alkoholin myyntiä ja anniskelua.

Seurantatieto, tietopaketit, materiaalit, ammattilaisseminaarit sekä yhdyshenkilötoiminta ja kuntiin ja alueille tehtävät vuorovaikutteiset ohjauskäynnit ovat esimerkkejä tarjottavasta tuesta.

Toimijoiden välinen yhteistyö on onnistumisen lähtökohta.

Painopisteistä suuntaviivat ehkäisevälle päihdetyölle

Toimintaohjelmaan on valittu kuusi painopistettä, joihin liittyen esitetään tavoitteet ja kehittämiskohteet. Idea on, että työhön saadaan vaikuttavuutta yhdistämällä samanaikaisesti eri painopisteiden toimia.

Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa

 • Kunnat ja alueet ehkäisevät alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja rahapelaamisen haittoja kysyntään ja saatavuuteen vaikuttavilla keinoilla.
 • Yhteistyötä tehdään paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden ja yhteisöjen valintojen sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi

 • Väestön tietoisuus alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja rahapelaamisen haitoista ja riskeistä sekä niiden ehkäisemisen keinoista lisääntyy.
 • Viestintä tukee kysyntää ja saatavuutta sääteleviä toimia sekä sosiaali- ja terveyspoliittista päätöksentekoa päihde-, tupakka- ja rahapelihaittojen vähentämiseksi.

Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa

 • Alkoholin riskikäyttöä ja huumeiden käyttöä, tupakointia ja haitallista rahapelaamista vähennetään käyttämällä systemaattisesti lyhytneuvontaa.
 • Muita varhaisen avun menetelmiä tarjotaan käyttäjille ja heidän läheisilleen.
 • Etsivää työtä lisätään palvelujen ulkopuolelle jäävien löytämiseksi. 

Paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapeli politiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä 

 • Alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitettyä Pakka-toimintamallia toteuttavien kuntien ja alueiden määrä lisääntyy
 • Viranomaisten, elinkeinon ja muiden toimijoiden yhteistyö laissa määriteltyjen ikärajojen ja päihtyneille anniskelun noudattamiseksi laajenee
 • Ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuus alaikäisille vähenee ja humalajuomisesta aiheutuvat haitat vähenevät.

Haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä

 • Ehkäisevää päihdetyötä tehdään yhteistyössä, suunnitelmallisesti ja kohdennetusti eri-ikäisten ihmisten arkiympäristöissä (varhaiskasvatuspaikat, koulut ja oppilaitokset, työyhteisöt, vapaa-ajan ympäristöt, kuten urheilu- ja liikuntaseurat, harrastetoiminta ja nuorisotilat).

Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista

 • Päihdehaittojen ehkäisyn menetelmät ovat osa ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutusta.
 • Ammattilaiset hyödyntävät ehkäisevän päihdetyön materiaaleja ja koulutuksia osana työtään. 

Ohjelman väliarviointi ja päivitys osana päihde- ja riippuvuusstrategiaa

Toimintaohjelman toimeenpanon etenemisestä tehtiin vuonna 2020 väliarviointi osana STM:ssä valmisteltua päihde- ja riippuvuusstrategiaa. Väliarvioinnin pohjalta eritoten toimintaohjelman tavoitteita ja kehittämiskohteita tarkistettiin ja päivitettiin. Väliarvioinnissa tarkasteltiin ohjelmassa asetettujen kansallisten ehkäisyn tavoitteiden saavuttamista sekä painopisteissä etenemistä. Tähän liittyen kartoitettiin laajasti kuntien, alueiden, järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien näkemyksiä muun muassa kyselyin ja kuulemisin. 

Nyt tehdyt päivitykset täydentävät vuonna 2015 julkaistua ohjelmaa, eli ne kulkevat ohjelmakauden loppuun (v. 2025) asti rinnakkain. Päivitystyössä huomioitiin myös muut päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvät kansalliset ohjelmat sekä varmistettiin näin perusta niiden keskinäiselle yhteistyölle jatkossa. 

Tutustu väliarviointiin ja tehtyihin päivityksiin:

Tutustu päihde- ja riippuvuusstrategiaan ja sen taustaselvitykseen:

Kansallinen ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmä 

THL asetti ehkäisevää päihdetyötä kansallisella tasolla ohjaamaan ja tukemaan ohjausryhmän kaudelle 31.3.2017−31.12.2020. Loppukaudeksi vuoteen 2025 asetettiin uusi ohjausryhmä päivitetyn ohjelman toimeenpanon tueksi. 

Ryhmän tehtävänä on: 

 1. ohjata, arvioida ja tukea lainsäädännön ja ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman painopisteiden mukaisen työn toteutumista kansallisesti sekä muuttuvissa alueellisissa ja paikallisissa rakenteissa,
 2. tukea toimintaohjelmakauden loppuarviointia ja uuden kauden valmistelua tehden ehdotuksia työn tavoitteista ja keskeisistä toimista sekä päivittää tarvittaessa käynnissä olevan ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman tavoitteita ja kehittämiskohteita,
 3. edistää kuntien eri hallinnonaloilla ja hyvinvointialueilla tapahtuvan monitoimijaisen ehkäisevän päihdetyön yhteensovittamista tehden tarvittaessa ehdotuksia yhteensovittamisen edistämisestä,
 4. varmistaa ehkäisevän päihdetyön sujuva yhteistyö hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja muiden valtioneuvostotason ohjelmien ja linjausten kanssa sekä viranomaisten kesken, sekä
 5. selkiyttää ja vahvistaa valvonnan ja muun haittoja ehkäisevän toiminnan yhtymäkohtia.

Ohjausryhmä raportoi toiminnastaan osana päihde- ja riippuvuusstrategian toimeenpanoa Kansanterveydenneuvottelukunnan alaiselle mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden alajaostolle, sekä huolehtii sujuvista yhdyspinnoista rahapelipoliittisen ohjelman toimeenpanon ja tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän kanssa.

Ohjausryhmän jäsenorganisaatiot kaudella 2020−2025: 

 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Puolustusvoimat
 • Valvira
 • Opetushallitus
 • Työterveyslaitos
 • Poliisihallitus
 • Kuntaliitto ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Suomen ASH
 • Hengitysliitto
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
 • Siun sote 
 • Kuopion kaupunki
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tietoa ja materiaaleja kuntien ja alueiden hyvinvoinnin tueksi

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen.
Tutustu toimintaohjelman julkaisuun Julkarissa (2015)

E-kirja: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma e-kirjana
Julkaisu saatavana myös mobiiliselailuun sopivana e-kirjana (2015)

Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen
Esite ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmasta

Kunnan hyvinvointi ja elinvoima tarvitsee lakisääteistä ehkäisevää päihdetyötä
Esite johtajille ja kuntapäättäjille lakisääteisistä ja suositelluista ehkäisevän päihdetyön perusrakenteista (2020)

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma: tietoa kuntapäättäjille
Esite kuntapäättäjille (2015)

Lisää materiaalia ehkäisevän päihdetyön tueksi

Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje
Ehkäisevän päihdetyön uutiskirjeeseen kootaan tuoreita tutkimustuloksia, ajankohtaisia asioista sekä tietoa tulevista seminaareista.

Seminaarit
Tietoa tulevista alkoholi-, tupakka ja riippuvuusaiheisista seminaareista sekä pidettyjen seminaarien materiaalit.