Handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention

Projektperiod:

2015–2025

Organisationsenhet:

Alkohol, droger och beroenden

På andra webbplatser:

Lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) styr det arbete som görs för att minska rusmedelsrelaterade skador. Arbetet innefattar minskandet av skador relaterade till alkohol-, drog- och penningspel samt minskandet av tobaksbruk.

Handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention stöder det lagstadgade arbete som görs i kommunerna och regionerna. Handlingsplanen lyfter fram möjligheter att i praktiken göra verkningsfullt, omfattande och kostnadseffektivt förebyggande rusmedelsarbete.

Lagens och handlingsplanens syfte är att:

 • främja jämställdhet i koppling till hälsa och välbefinnande
 • trygga förutsättningarna för förebyggande rusmedelsarbete
 • stöda effektiviseringen av framförallt kommunernas och regionernas arbete.

Handlingsplanen är en fortsättning på det arbete som gjorts i koppling till Alkoholprogrammet. Att utnyttja och befästa fungerande modeller ger resultat!

Gemensamma tag i minskandet av skador relaterade till alkohol, droger och penningspel

Det förebyggande rusmedelsarbete som görs i kommunerna syns i invånarnas vardag. Arbetet görs bland annat inom social- och hälsovårdstjänsterna, på arbetsplatser, på läroanstalter samt i olika fritidsmiljöer. Det är även viktigt att erbjuda kommuninvånarna möjligheter att delta i förebyggandet av rusmedelsskador.

Förebyggande rusmedelsarbete som håller hög kvalitet baserar sig på kunskap, uppföljning och utvärdering.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) leder det nationella förebyggande rusmedelsarbetet. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för utvecklandet och styrningen av arbetet på en nationell nivå. Regionförvaltningsmyndigheterna stöder och styr kommunernas verksamhet samt bevakar den ansvarsfulla försäljningen och utskänkningen av alkohol.

Nationella och regionala aktörer, Institutet för hälsa och välfärd, Valvira, Arbetshälsoinstitutet och regionalförvaltningsverken, samt i framtiden de självstyrande områdena, stöder kommunerna i samarbete med föreningarna.  Uppföljningsdata, informationspaket, material, seminarier för professionella samt kontaktpersonsverksamhet och interaktiva styrningsbesök är exempel på det stöd som erbjuds.

Samarbetet mellan olika aktörer är en förutsättning för att lyckas med verksamheten.

Tyngdpunkterna ger riktlinjerna för det förebyggande rusmedelsarbetet

Handlingsplanen innefattar sex tyngdpunktsområden från vilka det förebyggande arbetets målsättningar och utvecklingsområden utgår.

Det förebyggande rusmedelsarbetets nationella, regionala och lokala strukturer fungerar

 • Kommunerna och regionerna förebygger skador orsakade av alkohol, tobak, droger och penningspel genom att påverka efterfrågan och tillgänglighet.
 • Samarbete bedrivs på den lokala, regionala och nationella nivån.

Informationen som sprids för att stöda individernas och samfundens val samt social- och hälsovårspolitiken baserar sig på vetenskapligt belagd kunskap

 • Befolkningens medvetenhet om skador och risker kopplade till alkohol, tobaksprodukter, droger och penningsspel samt om förebyggande åtgärder ökar. 
 • Informationen stöder åtgärder som reglerar efterfrågan och tillgänglighet samt social- och hälsovårdspolitiskt beslutsfattande för att minska skador kopplade till rusmedel, tobak och penningspel.

Riskbruk och skador identifieras och stöd erbjuds i ett tidigt skede

 • Riskbruk av alkohol samt drogbruk, rökning och skadligt penningspelande minskas genom systematisk användning av mini-interventionsmetoden.
 • Brukare och deras anhöriga erbjuds även andra metoder för tidigt stöd.
 • Det uppsökande arbetet för att finna personer som hamnat utanför servicesystemet ökas. Lokal alkohol-, tobaks- och penningspelspolitik genomförs planenligt och i brett samarbete.

Antalet kommuner och regioner som tagit i bruk Pakka -verksamhetsmodellen ökar

 • Myndigheternas, handelns och andra aktörers samarbete för att efterfölja de av lagen definierade åldersgränserna samt reglerna för utskänkning till berusade personer breddas.
 • Minderårigas tillgänglighet till produkter vars åldersgränser bevakas minskar och skador orsakade av rusdrickande minskar.

Det satsas på förebyggandet av skador i närsamfundet

 • Förebyggande rusmedelsarbete görs i samarbete, planenligt och fokuserat i olika åldersgruppers vardagsmiljöer (förskoleverksamhet, utbildningsanstalter, arbetsgemenskaper, fritidsmiljöer).

Yrkespersonal har tillräckliga kunskaper om förebyggande rusmedelsarbete

 • Metoder för förebyggandet av rusmedelsskador är en del av yrkespersonalens grund- och tilläggsutbildning.
 • Professionella utnyttjar förebyggande material och utbildningar som en del av sina jobb.

Kontaktinformation

Jaana Markkula
Utvecklingschef
tfn +358 29 524 8802
fornamn.efternamn(snabel-a)thl.fi