Itsemurhien ehkäisy -hankkeet

Itsemurhien ehkäisy -hankkeet keskittyvät niihin alueisiin ja väestöryhmiin, joissa itsetuhoisuus on edelleen muuta maata ja väestöä yleisempää. Hankkeet torjuvat yksinäisyyttä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. Ne lisäävät vapaaehtoistukea sekä järjestöjen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen ja vanhuspalvelujen tukena.

Apua tarvitsevia rohkaistaan hakemaan apua, läheisiä rohkaistaan ottamaan huolensa esille ja tietoisuutta auttavista palveluista lisätään. Palveluissa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia menetelmiä auttaa itsemurhariskissä olevia.

Rahoitetut hankkeet Suomen kartalla. Tarkemmat tiedot hankkeista on kerrottu sivun tekstissä.

Rahoitetut hankkeet:

Rahoitus myönnetty täydentävässä hankehaussa:

Aavista, puutu ja uskalla auttaa (APUA AJOISSA!)

Rahoituksen saaja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Osatoteuttajat

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki, Sovatek-säätiö sekä Jyvässeudun kriisikeskus Mobile ja Mikkelin kriisikeskus

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on estää itsemurhia täsmentämällä ja parantamalla sote-toiminnassa itsemurhavaarassa olevien palvelu- ja hoidontarpeen arviointia. Lisäksi tavoitteena on parantaa kohonneessa itsemurhariskissä olevien asiakkaiden ja potilaiden palvelua ja hoitoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Essoten alueella.

Tavoitteena on muotoilla malli, missä itsemurhariskin tunnistaminen, asian puheeksi ottaminen, henkilön kohtaaminen, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen palveluohjaus ja arviointi sekä hoidolliset interventiot palvelisivat korkean itsemurhariskin henkilöä parhaiten palveluketjun eri vaiheissa. Tavoitteisiin kuuluu myös osaamisen ja yhteistyön lisääntyminen eri palvelutuottajien kanssa ja väestön asenteisiin vaikuttaminen.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Essoten alueen itsemurhavaarassa olevat henkilöt, itsemurhaa yrittäneet, itsemurhan tehneiden läheiset ja julkisella sektorilla sekä järjestöissä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki kuntalaiset.

Hankkeessa otetaan käyttöön useita sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmiä: uusi itsemurhien Käypä hoito -suositus, LINITY, puheeksi ottaminen/Lapset puheeksi, psykologinen obduktio, jälkipurku ja vertaistukitoimintamalli. Mukana on myös väestötason interventiona mediakampanjat.

Hankkeen verkkosivut (Innokylä)
Facebook Etelä-Savon sote-uudistus
Instagram @es_soteuudistus

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa

Rahoituksen saaja

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hankkeen kuvaus

Hankkeen päämääränä on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen. Hankkeen tavoitteina on

 1. vaikuttaa suuren yleisön asenteisiin itsemurhaa yrittäneitä kohtaan ja vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa,
 2. parantaa tunnistamista, vahvistaa varhaisen vaiheen proaktiivista tukea ja osaamista sekä nopeuttaa ja helpottaa tarvittaviin palveluihin pääsyä,
 3. lisätä erilaisia keinoja saada apua, myös matalalla kynnyksellä sekä digitaalisia ja etäkuntoutuksen palvelumalleja kehittämällä,
 4. luoda aukottomat palveluprosessit ja mallit itsemurhien ehkäisyn palvelujen toteutukseen ja esimerkiksi äkillisiin traumaattisiin tilanteisiin liittyvän psykososiaalisen tuen kehittämiseen
 5. vahvistaa läheisten, omaisten sekä vaikutuspiirissä olevien huomioimista esimerkiksi vertaistuen avulla
 6. lisätä näyttöön perustuvien menetelmien ja tutkimustiedon hyödyntämistä systemaattisesti, ja
 7. parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota palvelujen tuottamisessa. 

Hankkeen kohderyhmä on itsemurhariskissä olevat henkilöt. Tähän kuuluvat itsemurhaa yrittäneet ja/tai vaikeissa elämäntilanteissa olevat ihmiset, erityisesti nuoret. Hankkeen toimenpiteinä ovat asenteisiin vaikuttaminen, varhaisen tuen tarjoaminen, riskiryhmien tukeminen ja näyttöön perustuvien menetelmien ja tutkimustiedon hyödyntäminen.

Hankkeen verkkosivut
Instagram @sataduunia_hanke
Twitter @KuTyHankkeet
Facebook KuTyHankkeet

Mukana elämässä – Itsemurhien ehkäisy Kainuussa

Rahoituksen saaja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa itsemurhien ehkäisyä, lisätä tuen tarjoamista riskiryhmille sekä kehittää hoitoa ja palveluita Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Tavoitteena on myös vahvistaa ennaltaehkäiseviä mielenterveys- ja päihdepalveluita kuntien, oppilaitosten, matalan kynnyksen järjestöjen sekä Kainuun soten palveluissa sekä selvittää alueella toimivien matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnan sisältöjä. Hankkeessa myös kehitetään uudenlaisia tapoja eri-ikäisten riskiryhmien tavoittamiseksi. Lisäksi vahvistetaan yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden, järjestöjen, varhaisen tuen ja muun hoitojärjestelmän välillä. 

Hankkeen kohderyhminä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, järjestösektorin, kuntien koulu- ja oppilashuollon ja muun sivistystoimen henkilöstö sekä alueen asiakkaat ja asukkaat. Toimintaa ja palveluja kehitetään väestön, erityisesti haavoittuvissa tilanteissa ja itsemurhavaarassa oleville ja heidän läheisilleen.

Hankkeessa vahvistetaan osaamista esimerkiksi kokoamalla työkalupakki hyvistä toimintamalleista ja menetelmistä sekä juurrutetaan toimintamalleja, kuten THL:n Tiedä ja toimi -kortti ja Itsemurhien ehkäisy, toimenpiteet ja jälkihoito -malli. Lisäksi ammattilaisille ja eri ikäisille nuorille järjestetään Huolen puheeksiottokoulutuksia ja sovelletaan kainuulaista Hyvä mehtäkaveri –mallia esimerkiksi moottorikerhoissa ja mopon korjauspajoilla. Itsemurhien ehkäisyn merkitystä korostetaan myös viestinnän ja mediakampanjan keinoin.

Hankkeen verkkosivut (Kainuun sote)
Facebook Kainuun sote
Instagram @kainuunsote

Yhes eteenpäin – Itsemurhien ehkäisyhanke Kymenlaaksossa

Rahoituksen saaja

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Osatoteuttajat

Kymsote, Kotkan kaupunki, Korttelikoti Kotka ja Korttelikoti Kouvola

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa vahvistetaan tunnistettujen riskiryhmien mielenterveystaitoja, vahvistetaan mielenterveysosaamista riskiryhmien kanssa toimivien organisaatioiden, ammattilaisten ja vapaaehtoisten- sekä järjestötoimijoiden keskuudessa sekä etsitään ja kehitetään uusia ratkaisuja ikääntyneiden yksinäisyyden lievittämiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten ja vapaaehtoistoimijoiden tietoisuutta itsemurhien ehkäisystä ja madaltaa kynnystä avun hakemiseen.

Hanke tukee Kymenlaakson alueella palveluiden kehittämistä, hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista, eri toimijoiden yhteistyötä poikkisektoriaalisesti. Hanke kehittää lisäksi muun muassa verkko- ja puhelinauttamista. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat

 1. alueen ikääntyvät, yli 65-vuotiaat ja heidän kanssaan toimivat eri alojen johto, ammattilaiset ja järjestötoimijat, sekä
 2. alueen työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat, sekä heidän kanssaan työskentelevät eri alojen johtajat, ammattilaiset ja järjestötoimijat.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kohderyhmille tarjotaan esimerkiksi Mielenterveyden ensiapu, MTEA-koulutusta ja puheeksiottokoulutusta, kehitetään uusia ratkaisuja vapaaehtoistoimintaan, kehitetään ja vahvistetaan yhteistyökäytäntöjä, sekä tehdään mediayhteistyötä.

Hankkeen toteuttamisalueena on Kymenlaakso ja sen alueellisina painotuksina ovat Kotka ja Kouvola.

Hankkeen verkkosivut (Kakspy.com)

Itsemurhien ehkäisy riskiryhmäinterventioiden ja osaamisen juurruttamisen kautta, ITRO 2.0

Rahoituksen saaja (myönnetty täydentävässä hankehaussa)

Mieli Suomen Mielenterveys ry

Hankkeen osatoteuttajia ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Meri-Lapin mielenterveys ry ja Surunauha ry.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteina on

 1. vähentää itsemurhia ja itsemurhayrityksiä,
 2. lisätä eri ammattiryhmien osaamista itsetuhoisuuden kohtaamisessa, puheeksiotossa ja hoitoon ohjaamisessa
 3. lisätä hankealueiden väestön tietoa itsetuhoisuudesta ja vaikuttaa asenteisiin, sekä
 4. vahvistaa alueellista yhteistyötä verkostotyön avulla.

Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat itsemurhaa yrittäneet, itsemurhan kautta läheisensä menettäneet, sote-henkilöstö ja koulutetut vapaaehtoiset sekä laajemmin hankealueen väestö.

Hankkeen aikana koulutetaan ammattilaisia itsemurhien ehkäisyn menetelmiin: itsemurhariskin tunnistamiseen ja puheeksiottoon. Lisäksi koulutetaan Länsi-Pohjan alueelle kuusi Linity-interventiota käyttävää terapeuttia Kriisikeskus Turvapoijuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin.

Itsemurhan tehneiden omaiset on tunnistettu tärkeänä kohderyhmänä ja heille suunnataan kriisiapua, ammatillisesti ohjattua vertaistukea ja vertaistuen koulutusta. Väestöviestinnän keinoin pyritään vaikuttamaan asenteisiin lisäämällä asiallista tietoa itsemurhista ja vähentämällä stigmaa aiheen ympärillä.