Kansallinen mielenterveysstrategia

Kesto:

11.2.2020 – 31.12.2030

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Mielenterveysstrategia 2020-30 logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, puita ja taloja.

Kansallisen mielenterveysstrategian lähtökohta on mielenterveyden kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa ja sen eri toimialoilla ja tasoilla.

Tavoitteet

Kansallinen mielenterveysstrategia julkaistiin vuonna 2020. Mielenterveysstrategian tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus vuoteen 2030 asti. Strategia tunnistaa mielenterveyden merkityksen muuttuvassa maailmassa.

Mielenterveysstrategia 2020–2030 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Mielenterveysstrategiassa on viisi painopistettä:

Lisäksi mielenterveysstrategiaan sisältyy Itsemurhien ehkäisyohjelma.
Lisätietoja Itsemurhien ehkäisyohjelmasta.

Toimeenpano

Vuosina 2020–22 strategian toimeenpano painottuu mielenterveys- ja päihdepalveluiden saavutettavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseen, itsemurhien ehkäisyyn, mielenterveyden edistämiseen ihmisten arkiympäristössä sekä mielenterveyden häiriöstä kärsivien työllistymiseen. THL tukee seuraavien hankekokonaisuuksien toimeenpanoa:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman päätavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus sekä vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. Kun edellä mainitut tavoitteet toteutuvat, myös kustannusten kasvu voi taittua. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta. Ohjelman tavoitteet ovat erityisen tärkeitä myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaan näkökulmasta, ja osa ohjelman rahoituksesta tuleekin Mielenterveysstrategiasta. 

Tavoitteena on parantaa mielenterveys- ja päihdepotilaiden psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja yhdistää potilaille myös sosiaalipalvelut saumattomasti. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, varhainen tuki ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen.

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -valtionavustuksilla rahoitetaan mielenterveysstrategian painopisteitä ”mielenterveys pääomana” ja ”hyvä mielenterveysjohtaminen”. Avustusta voivat saada hankkeet, joissa lisätään mielenterveysosaamista ja -taitoja sekä vahvistetaan hyvän mielenterveysjohtamisen edellytyksiä kuntien johtamisrakenteissa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla. Hankkeiden tulee huomioida koronavirusepidemian vaikutuksia.
Vuoden 2020 valtionavustushaut: Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa (STM)

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen (IPS – Sijoita ja valmenna!) kehittämistä toteuttavissa hankkeissa mallinnetaan ne käytänteet, joilla tuetun työllistymisen näyttöön perustuva IPS-työhönvalmennus toteutuu psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen integroituna palveluna. IPS-mallilla edistetään mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Malli on tuottanut hyviä työllistymistuloksia erityisesti vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden keskuudessa. Tavoitteena on mallin laajempi käyttöönotto Suomessa.

Itsemurhien ehkäisyn valtionavustuksella tuetaan ohjelmaa toimeenpanevia hankkeita. Avustusta voidaan myöntää itsemurhien ehkäisyn tehostamiseen alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurinta. Avustusta voivat saada myös hankkeet, joissa tuetaan itsemurhien ehkäisyohjelmassa tunnistettuja riskiryhmiä, vahvistetaan mielenterveystaitoja vaikeuksissa olevissa ja äkillisesti muuttuvissa työyhteisöissä tai ehkäistään yksinäisyyttä vanhuspalveluissa.
Vuoden 2020 valtionavustushaut: Itsemurhien ehkäisy (STM)

Työterveyslaitos toteuttaa 2020-2022 Työelämän mielenterveysohjelmaa, jossa lisätään työpaikkojen valmiutta vahvistaa työntekijöiden mielenterveyttä. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa työpaikkojen toimintakulttuuriin siten, että työkykyä tukevan työn painopiste siirtyy yksilökeskeisestä, ongelmia korjaavasta toiminnasta yhteisökeskeiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön tarjotaan mielenterveyttä vahvistavia ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäiseviä työkaluja ja työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön kehitetään toimintamalli.
Työelämän mielenterveysohjelma ja Mielenterveyden tuen työkalupakki (Työterveyslaitos) 

Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aikataulu

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten osuus on käynnistynyt syksyllä 2020. Muiden kolmen hankekokonaisuuden valtionavustusten rahoituskausi alkaa lokakuussa 2020, ja hankkeet jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti. 

Yhteystiedot

Outi Linnaranta
ylilääkäri
puh. 029 524 7517
[email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on thl.fi/mielenterveysstrategia.