Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeet

Hankkeet vahvistavat kuntien mielenterveysosaamista parantamalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kykyä edistää mielenterveyttä, tunnistaa avun tarvetta ja lisätä mielenterveyden ensiaputaitoja.

Huomiota kiinnitetään mm. nuoriin, mielenterveysongelmista kärsiviin perheisiin ja ikääntyviin. Palveluja kehitetään alueellisesti peruspalveluiden ja järjestöjen yhteistyönä. Potilaiden ja perheenjäsenten osallisuutta palveluiden kehittämiseen lisätään. Hankkeet huomioivat myös pandemian aikana lisääntyneen digitaalisten hoitomuotojen tarpeen.

Rahoitetut hankkeet Suomen kartalla. Tarkemmat tiedot hankkeista on kerrottu sivun tekstissä.

Rahoitetut hankkeet:

Täydentävässä hankehaussa rahoitetut hankkeet:

Digitaalisten palvelujen lisääminen ja hyödyntäminen

Rahoituksen saaja

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria ja päihdepalvelut

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja kehittää sellaisia digitaalisia palveluja, joita voidaan hyödyntää laaja-alaisesti mielenterveystyössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat psyykkisistä oireista tai elämänhallinnan vaikeuksista kärsivät helsinkiläiset.

Hankkeen aikana kehitetään kolmenlaisia hoitointerventioita:

 1. viikoittainen opiskelun tukiryhmä, johon osallistuu myös kokemusasiantuntija,
 2. yksilöinterventio henkilöille, joilla on elämäntilanne muuttunut esimerkiksi työttömyyden, talousvaikeuksien tai opintojen keskeytymisen vuoksi, ja
 3. etätoteutettava kehon ja mielen ahdistuksenhallintaryhmä, joka muokataan olemassa olevasta ryhmäkonseptista. 

Interventiot on valittu niin, että niihin tarvittava osaaminen löytyy erikoissairaanhoidon omilta työntekijöiltä. Menetelmät ovat normaalisti vastaanottotyössä käytössä, mutta niitä täydennetään nyt kehitettävillä videoavusteisilla ja digitaalisilla välineillä.

Hyvä mieli! – Etelä-Karjalan mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 2020–2022

Rahoituksen saaja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ky

Osatoteuttajat

MIELI ry Etelä-Karjala / Saimaan Kriisikeskus

Hankkeen kuvaus

Hankkeen kohderyhmänä on koko Etelä Karjalan alueella asuva väestö, ja toisaalta alueella toimivat ammattilaiset ja organisaatiot. 

Päätavoitteina on lisätä Etelä-Karjalan väestön mielen hyvinvointia ja tietoisuutta mielen hyvinvoinnin merkityksestä, sekä luoda mielen hyvinvoinnin itseapuohjelma Etelä-Karjalan väestölle hyödyntäen potilasopastusta, mielen hyvinvointivalmennusta ja olemassaolevia itsehoitoportaaleja. Työpaketissa kerätään myös tietoa paikallisista positiivisista, lähiapua ja yhteisöllisyyttä lisänneistä ilmiöistä Covid-19-pandemian aikana, jotta nämä jatkuisivat myös epidemian jälkeen.

Toisena tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten tietoa ja osaamista mielen hyvinvoinnin ymmärtämisessä esimerkiksi Mielenterveyden ensiapu (MTEA) -koulutuksen avulla sekä lisätä päihteet puheeksi -keskustelun käyttöä. Tavoitteena on myös vahvistaa ammattilaisten palveluverkon tuntemusta ja luoda konsultaatiokanavia moniammatillisen yhteistyön sujuvoittamiseksi ja vahvistamiseksi. 

Molemmissa työpaketeissa keinot ovat jo olemassa olevia menetelmiä/kokonaisuuksia ja pääpaino jää näin niiden juurruttamiseen, käyttöönottoon ja integrointiin osaksi palveluketjuja, toimintamalleja ja johtamista. 

Yhdessä mielessä – mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi

Rahoituksen saaja

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, hankkeen hallinnoijana hyvinvointiyhtymän liikelaitoksena toimiva Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

Hankkeen kuvaus

Yhdessä mielessä -hanke kohdistuu koko Päijät-Soten alueelle: alueen 12 kuntaan ja niiden asukkaisiin. Kuntien lisäksi hankkeen kumppaneina toimivat alueen mielenterveysalan järjestöt (Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry, Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahden seurakuntayhtymä, Mente-Palvelut, Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö sr, Päijät-Hämeen mielenterveysseura ry, Lahden Seudun Kriisikeskus ja Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki Miete ry.) sekä Lahden Seurakuntayhtymä.

Yhdessä mielessä -hankkeella on kaksi tavoitetta:

 1. Laaditaan mielenterveysosaamisen johtamisen toimintamalli.
  Tätä varten selvitetään alueellisesti merkittävimmät kriisi- ja muutostilanteet sekä niihin liittyvät yhdyspinnat tilastojen ja kyselyn avulla ja kartoitetaan alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevien resilienssiin liittyvä mielenterveysosaaminen. Lisäksi määritellään kriisi- ja muutostilanteissa tarvittava keskeinen resilienssiin liittyvä osaaminen peruskoulutusten ja osaamisen johtamisen pohjaksi, tunnistetaan alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevät (vuorovaikutustyötä tekevät) ja nimetään osaamisen lisäämisen mekanismit (verkostotyön muodot, yhteiskoulutukset ym), jotka tukevat myös yhdyspinnoilla tehtävää työtä.

  Hankkeen aikana kootaan kansallisesti ja alueella käytössä olevia, hyviksi todettuja käytäntöjä ja malleja, joilla vahvistetaan mielenterveysosaamista ja tuotetaan tietoa ja välineitä ammattilaisten työn tueksi.
   
 2. Vahvistetaan työntekijöiden mielenterveysosaamista. 
  Tätä varten lisätään alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevien ja heidän esimiestensä resilienssiin liittyvää perusosaamista ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä mm. koulutusten, pilottien ja kokeilujen avulla. 

  Hankkeen aikana kerätään tietoa resilienssin vahvistumisesta ja sen vaikutuksista sekä kehittämistyöhön ja koulutuksiin osallistuneilta työntekijöiltä että pilottien asiakkailta.

Hankkeen verkkosivut (Päijät-sote)

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena

Rahoituksen saaja

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Osatoteuttajat

Kotikartanoyhdistys ry ja Siun sote

Hankkeen kuvaus

Hanke tuo sote-ammattilaiset, yhdistykset ja kuntalaiset lähemmäksi toisiaan jalkautuvan työn, matalan kynnyksen neuvonnan ja koulutuksen keinoin. Tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyttä sekä mielen hyvinvointia ja kohtaamisia arkiympäristössä. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien, Siun soten ja järjestöjen yhteistyötä asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistamiseksi ja yksinäisyyden kokemuksen vähentämiseksi. Kaikessa toiminnassa toteutetaan ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, lisätään järjestöjen valmiuksia toimia myös poikkeustilanteissa ja levitetään etsivän ja jalkautuvan työn toimintamallia.

Kohderyhminä ovat julkisen sektorin ammattilaiset, järjestöjen ja paikallisyhdistysten henkilöstö ja vapaaehtoiset, sekä alueen asukkaat. Etsivän työn kehittämispilottien osalta kohderyhmänä ovat pilottialueiden yksinäisyyttä kokevat varttuneet miehet. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia digitaalisia alustoja, kuten järjestöjärjestötietopalvelu Jelli.fi.

Hankkeen tuotoksena rakennetaan koulutuskokonaisuudet sekä sote-ammattilaisten että järjestötoimijoiden koulutuksiin, matalan kynnyksen neuvontapisteet terveysasemille ja järjestö-kuntayhteistyön asiakirjat sekä Siun soten toimintaohjeet järjestöyhteistyöhön. Hankkeen tuloksena yhteistyö ja tietämys järjestöjen toiminnasta lisääntyy alueen sote-ammattilaisten keskuudessa.

Hankkeen verkkosivut (Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys)

Etiäppäin! Yhdessä sun puolella. Kokemusasiantuntijatoiminta osaksi kuntien peruspalveluita

Rahoituksen saaja

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan kuntien ja Isokyrön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, oppilaitosten ja mielenterveys- ja päihdetyötä toteuttavien yhdistysten kanssa. 

Hankkeessa on tavoitteena kokemusasiantuntijatoiminnan vieminen kuntien peruspalveluihin sekä oppilaitostyöskentelyyn. Hankkeen tarkoitus on kokemusasiantuntijatoiminnalla lisätä mahdollisuuksia vertaistuelle, vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa ja lisätä opiskelijoiden mielenterveystaitoja. Kohderyhmät ovat kuntien asukkaat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, opiskelijat ja oppilaitosten työntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät.

Hankkeen tuloksena on:

 1. kokemusasiantuntijatoiminta on integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin
 2. kunnissa on matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat ihmisten tapaamisen päihteettömässä ja avoimessa ympäristössä
 3. kokemusasiantuntijat vierailevat säännöllisesti oppilaitoksissa puhumassa mielenterveystaidoista ja -ongelmista, vähentäen mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa.

Kuntien kanssa suunnitellaan kokemusasiantuntijatoimintaa ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen perustamista peruspalveluihin.

Hankkeen verkkosivut
Facebook EPSHP Voimaa arkeen

Opastavaa tukea psyykkisesti kuormittuneille perheille, joissa alaikäisiä lapsia – HMT-Opa 2020–2022

Rahoituksen saaja

Hyvän mielen talo ry

Hankkeen kuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat perheet, joiden elämäntilanteessa on psyykkistä kuormittuneisuutta lisääviä tekijöitä. Hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä perheiden tietoa mielenterveydestä, mielenterveyden häiriöistä ja saatavilla olevista tukimuodoista, sekä tarjota matalan kynnyksen toiminta- ja tukimuotoja niin kasvokkain kuin etänä. Tukea tarjotaan tarvittaessa koko perheelle ja eri näkökulmat huomioiden: autetaan kuormitusta kokevia vanhempia ja tarjotaan tukea perheen alaikäisille lapsille ja nuorille, joilla on jaksamiseen ja selviytymiseen liittyviä vaikeuksia. Hankkeessa keskeisessä roolissa on asiakkaiden oman toimijuuden vahvistaminen, vertaistuki, poikkihallinnollinen yhteistyö ja järjestöjen vahva panos toiminnassa, sekä arjen ympäristöjen huomioiminen mielenterveyden vahvistamisessa.

Tavoitteena on myös vahvistaa Oulun alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoja ja eri toimijoiden mielenterveysosaamista, sekä jalkauttaa kokemusasiantuntijuus mukaan sote-palvelujen kehittämiseen. Hankkeella pyritään tarjoamaan helposti saavutettavaa mutta laaja-alaista, perheille kohdennettua ja räätälöidysti tarpeenmukaista matalan kynnyksen palvelua. Palvelut palvelumuotoillaan siten, että ne ovat toteutettavissa sekä kasvokkaisina että etä- ja verkkopalveluina.

Hankkeen verkkosivut
Facebook Hyvän mielen talo

Poikkea MIELIPOINTTIIN, POIMI

Rahoituksen saaja

Ylöjärven kaupunki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on

 1. lisätä kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla matalan kynnykset palveluohjausta ja tukea mielenterveys- ja päihdeasioissa,
 2. vähentää yksinäisyyttä ja mahdollistaa yhteistä toimintaa
 3. lisätä mielenterveysosaamista ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana sekä parantaa kohderyhmän tietoutta eri hoito- ja palvelumahdollisuuksista ja
 4. tuoda järjestöt osaksi tulevaisuuden sote-keskuksen ja mielenterveyspalveluiden normaalia toimintaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Ylöjärven kaupungin asukkaat. Lisäksi erilaisen koulutus- ja järjestötoiminnan kautta kohderyhmään kuuluu monialaisesti myös kaupungin henkilöstöä eri hallinnonaloilla.

Hankkeella panostetaan mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen ja mielenterveyden edistämiseen tarjoamalla matalan kynnyksen palveluohjausta, tukea ja koulutusta asukkaille ja kaupungin työntekijöille. Se vahvistaa julkisen puolen ja järjestöjen välistä yhdyspintaa ja mahdollistaa hyvien käytäntöjen yhteiskehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeen kautta kehitetään vertaistoimintaa yhteistyössä monien pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa tuomalla kokemusasiantuntijatoiminta osaksi mielenterveyspalveluita ja asukkaiden mielenterveyden edistämistä.

Hankkeella edistetään sekä asukkaiden että kaupungin työntekijöiden mielenterveysosaamista tarjoamalla MIELI Suomen Mielenterveys ry:n rekisteröimiä MTEA1®, MTEA2® ja NMEA® -koulutuksia. Koulutusten myötä vähennetään myös mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa lisäämällä tietoisuutta mielen hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä haasteista sekä niiden yleisyydestä.

Osana hanketta Ylöjärven terveyskeskuksen yhteyteen on perustettu asukkaiden ja järjestöjen käyttöön tarkoitettu matalan kynnyksen tukipiste Mielikioski, joka tarjoaa luottamuksellista ja maksutonta keskustelutukea sekä ohjausta mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Mielikioski toimii myös julkisten toimintojen, järjestöjen palveluiden ja koulutustarjonnan koordinointi- ja palveluohjauspisteenä sekä tarjoaa tukea myös digitaalisten sovellusten kautta.

Hankkeessa tehdään laaja-alaista yhteistyötä muiden hankkeiden sekä paikallisten toimijoiden ja palvelujen kanssa

Hankkeen verkkosivut (Ylöjärvi, Mielikioski)
Mielikioski (YouTube)
Instagram @ylojarvenkaupunki
Facebook Ylöjärven kaupunki

Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin

Rahoituksen saaja

Ikäinstituutin säätiö

Osatoteuttaja

Sosiaalitaito, joka on Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien (15 kuntaa) omistama sosiaalialan palveluiden kehittämisen tukiyhteisö

Hankkeen kuvaus

Hanke toteutetaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueella 14 kunnassa. Hankkeen päätavoitteena ovat iäkkäiden palveluissa työskentelevien ammattihenkilöiden nykyistä paremmat mielenterveysosaaminen ja -taidot valmentamalla heitä käyttämään työssään ratkaisukeskeistä, voimaantumista vahvistavaa ohjausta. Kohderyhmänä ovat ikäihmisten palveluissa työskentelevät ammattilaiset (päivätoiminnassa, kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ja lyhytaikaishoidossa), palveluiden piirissä olevat ikäihmiset, palveluiden johtajat ja esimiehet sekä muisti- ja omaisyhdistykset. 

Hankkeen perustana on positiivinen mielenterveys ja positiivisen psykologian tietopohja mielen hyvinvoinnista. Hanke antaa välineitä myös ammattilaisten omien mielenterveystaitojen kohentamiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Osallisuuden näkökulmasta iäkkäät asiakkaat ja ammattilaiset ovat mukana kehittämistyön kaikissa vaiheissa ja arvioinnissa.

Hankkeessa järjestetään kehittämisraadit eri palvelusektoreiden asiakkaina oleville iäkkäille ja fokusryhmähaastattelut ammattilaisille mielenterveysosaamistarpeiden kartoittamiseksi. Vuoden mittaiset kehittämisohjelmat toteutettiin vuonna 2021 palvelusektoreittain kahdella alueella. Osallistujat tekevät omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän kiinnittäen osaamisen kehittämisen työyhteisöönsä.

Hankkeessa tuotetaan osaamiskartta, hyvien käytäntöjen käsikirja, valmennusmalli, kortit ammattilaisille ja ikääntyneille sekä heidän kanssaan toimiville. Hankkeen aikana toteutetaan kouluttajakoulutuspilotti, joka rakentaa kouluttajaverkoston alueelle. Hanke antaa ammattilaisille valmennusta mielenterveysosaamisen ja -taitojen vahvistamiseen, säännöllisesti kokoontuvan verkoston, reflektointiareenan, osallisuuden tukemisen osaamista sekä tukea koronakriisin aiheuttamien vaikutusten käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Hankkeen verkkosivut (Ikäinstituutti)
Lisätietoa hankkeesta (Sosiaalitaito)
Twitter @Ikainstituutti ja @sosiaalitaito

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen Haminan kasvatus- ja koulutuspalveluissa

Rahoituksen saaja

Haminan kaupunki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa haminalaisen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstön ja esimiesten mielenterveysosaamista sekä lapsi- ja nuorisomyönteisyyttä. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäviä pedagogisia menetelmiä sekä uudistaa johtamista ja esimiestyötä siten, että ne tukevat Haminan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia ja edistävät henkilöstön terveyttä. 

Hankkeen kohderyhminä ovat Haminan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen lapset perheineen, kasvatus- ja opetushenkilöstö, joiden toiminta vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä Haminan kasvatus- ja koulutuspalveluiden esimiehet.

Hankkeessa nimetään käyttöönotettaviksi ja edelleen juurrutettavaksi erilaisia vaikuttavuusnäyttöä omaavia, mielenterveyttä edistäviä menetelmiä kuten Friends, Nepsy ja Verso. Lisäksi hankkeeseen palkataan Reppu-ohjaajia, joiden tehtävänä on olla varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan apuna ja tukena akuuteissa ja haastavissa tilanteissa, jotka liittyvät lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen tukemiseen.

Hanke pyrkii käynnistämään pitkäjänteisen kehittämistyön, jonka avulla uudistetaan Haminan kaupungin kasvatus- ja koulutuspalveluiden työkulttuuria yhä lapsi- ja nuorisomyönteisemmäksi koulutusten ja käytännön toiminnan avulla yhteistyössä valittujen kumppaneiden (mm. Kymsote, Mannerheimin lastensuojeluliitto, 4H-yhdistys, Pihlajalinnan työterveyshuolto, sote-yhdistykset) kanssa. Hankkeen myötä on tarkoitus parantaa kaupunkiorganisaation yksiköiden välistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja nuorisopalveluiden välillä ja rakentaa entistä toimivampaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa. 

Hankkeen verkkosivut

MEIDÄN MIELESSÄ 

Rahoituksen saaja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on henkilöstön, esimiesten ja johtajien mielenterveysosaamisen vahvistaminen hankealueen kunnissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja seurakunnissa. Kohderyhminä ovat kuntien johto ja sivistystoimen henkilöstö, alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä alueella toimivat järjestöt ja alueen seurakunnat.

Mielenterveysosaamista vahvistetaan järjestämällä Mielenterveyden ensiapu, eli MTEA-koulutusta. Tavoitteena on lisäksi varmistaa koulutusten jatkuvuus hankkeen päätyttyä. Tätä varten laaditaan toimintarakenne MTEA-koulutustoiminnan vakiinnuttamiseksi (vastuutaho, aikataulu, resurssi) ja järjestää MTEA-ohjaajakoulutuksia ohjaajien saamiseksi alueelle.  

Hankkeen tuloksena alueella on 135–180 MTEA/NMTEA-koulutuksen käynyttä osaajaa, jotka vievät osaamistaan kuntien peruspalveluissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja seurakunnissa eteenpäin ja hyödyntävät sitä omassa työssään ja toiminnassaan alueen väestön hyväksi. Toisena tuloksena alueella on kahdeksan MTEA/NMTEA-ohjaajaa, jotka kouluttavat uusia MTEA/NMTEA-osaajia hankkeen alueelle. Kolmantena tuloksena on koulutusten ja osaamisen koordinoinnin ja toteutuksen toimintamalli, jota toteutetaan hankkeen päätyttyä osana normaalia toimintaa.

Lisäksi hankkeessa on tarkoitus tiedottamisen ja viestinnän avulla vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa ja lisätä kuntalaisten mielenterveystaitoja. Toiminta jatkaa alueella jo tehdyn kehittämistyön juurruttamista.

PASEK-hanke

Rahoituksen saaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa PALOMA-osaamiskeskusten toimintaa siltä osin, mikä on erikoissairaanhoidosta kuntiin tapahtuvaa ja järjestötoimijat huomioivaa, sektorirajat ylittävän yhteistyön vahvistamista ja tietotaidon levittämistä kuntiin. Tavoitteena on, että kunnissa toimivien eri alojen ammattilaisten tietotaito kasvaa ja lisää kulttuuristen tekijöiden huomioimista pakolaisiin kohdentuvassa mielenterveystyössä. Terveyshyöty kohdistuu Suomessa asuviin konfliktialueilta Suomeen muuttaneisiin henkilöihin. 

Hankkeessa toteutetaan kahta keskeistä sisällöllistä toimintoa:

 1. alueellisten toimijoiden saattamista yhteen sekotorirajoja ylittävästi, verkostojen ja synergioiden synnyttämistä,
 2. tietotaidon levittämistä kuntien työntekijöille muun muassa koulutuksen, konsultaation, työnohjauksen ja muun tuen keinoin kuntiin.

Hankkeessa luodaan ja tarkennetaan kuntien ja yhteistyökumppaneiden pakolaistaustaisten asiakkaiden ja potilaiden mielenterveystyötä edistävää toimintaa, palveluita ja ohjeita.

Itsenäisesti asuvien 16–18-vuotiaiden nuorten mielenterveyden edistäminen

Rahoituksen saaja (myönnetty täydentävässä hankehaussa)

Tampereen kaupunki

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää itsenäisesti asuvien nuorten mielenterveyttä parantamalla palvelujärjestelmän toimivuutta sekä ammattilaisten kykyä vastata nuorten tarpeisiin. Hankkeessa halutaan saada nuoret mukaan kehittämään hyvinvointiaan, joten projektissa toimii nuorten ryhmä. Sen kautta nuoret pääsevät aidosti vaikuttamaan.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Tampereella itsenäisesti asuvat 16–18-vuotiaat nuoret. Näille nuorille suunnatuista palveluista ja erityistarpeista muodostetaan tilannekuva. Sen pohjalta rakennetaan oppivaa ekosysteemiä ja kootaan tietoa nuorten palveluista sähköiselle palvelualustalle. Ekosysteemin rakentumisessa korostuu nuorten kasvuympäristöistä tulevien toimijoiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö.

Tässä vaiheessa tiedetään, että nuorten mielenterveyspalvelujen ruuhkista huolimatta samanaikaisesti toteutetaan palveluita, jotka eivät tavoita itsenäisesti asuvia nuoria. Toimijat joutuvat keskittymään kannattelevaan työhön, ja resurssit ohjautuvat pois ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Tarvitaan siis vaikuttavia matalan kynnyksen palveluja, joiden tuottamiseen hankkeessa tähdätään. 

Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa

Rahoituksen saaja (myönnetty täydentävässä hankehaussa)

Sodankylän kunta

Hankkeen kuvaus

Tarkoituksena on implementoida alueella Hyvinvointilähete-mallia, joka vastaa erityisesti Covid-19-pandemian jälkeisiin haasteisiin. Hankkeen tavoitteena on hyvinvointilähetteen käytön lisääminen elämäntilannekriisissä olevien henkilöiden tukena.

Kohderyhmänä on Sodankylän aikuisväestö, erityisesti suruprosessissa olevat henkilöt, joiden hyvinvointiin terveydenhuollon palvelut eivät ole ensisijaisia, niitä ei tarvita, tai ne eivät ole yksinään riittäviä. Hyvinvointilähetteen tekijöinä toimivat seurakuntien, sosiaali- ja terveystoimen, sekä sivistystoimen ja työllisyysyksikköjen työntekijät.

Hyvinvointilähete-toimintamalli toimii yli palvelujärjestelmän sektorirajojen linkittäen toisiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, kolmannen sektorin palvelut ja kunnan hyvinvointia ja terveyttä tukevat palvelut.

Hankkeessa koulutetaan hyvinvointilähettejä, joiden tehtävänä on toimia terveydenhuollon ei-lääketieteellisenä tukena asiakkaalle. Siten tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistetaan resilienssiä, sekä vahvistetaan hyvinvointilähetteen tekijöiden osaamista ja kykyä tunnistaa palvelujärjestelmästä henkilöt, jotka voisivat hyötyä hyvinvointilähetteestä elämäntilanteessaan. 

Hankkeen verkkosivut (Hyvinvointilähete.fi)

Miten jaksat omaishoitaja?

Rahoituksen saaja (myönnetty täydentävässä hankehaussa)

Omaishoitajaliitto ry

Hankkeen osatoteuttajina ovat Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Napapiirin Omaishoitajat ry ja Tampereen Omaishoitajat ja Läheiset ry.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kuntien omaishoidon ohjauksessa toimivien työntekijöiden mielenterveysosaamista kehittämällä puheeksi ottamisen työvälineitä asiakastyöhön. Kohderyhmänä hankkeessa ovat omaishoidon ohjauksessa työskentelevät kunnan työntekijät ja heidän ohjaustyössään kohtaamansa moninaiset omaishoitajaperheet.

Hanke mallintaa palvelupolun mielen hyvinvointia tukeviin palveluihin alueen omaishoitajille ja kunnan työntekijöille. Sen lisäksi tuotetaan itsehoitomateriaalia omaishoitajille mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja uupumisen ennaltaehkäisyyn. Hankkeen tuloksena kunnat saavat tarvitsemansa välineet ja osaamista tukea koko omaishoitoperheen hyvinvointia sekä lähi- että etäkontakteissa.

Hyvän mielen kunta

Rahoituksen saaja (myönnetty täydentävässä hankehaussa)

Mieli Suomen Mielenterveys ry

Osatoteuttajina hankkeessa on mukana 22 kuntaa.

Hankkeen kuvaus

Rahoitettava Hyvän mielen kunta -osio suuntaa kuntien mielenterveystyötä vaikuttavampaan ja kustannusvaikuttavampaan sekä inhimillisesti kestävään suuntaan, kohti mielenterveyden edistämistä ja varhaisia toimia. 

Hanke sijoittuu mielenterveyden edistämisen ja mielenterveysjohtamisen teemojen alle. Hankkeessa mielenterveysosaaminen ymmärretään laajasti, sisältäen päihdeosaamisen. 

Tavoite on vahvistaa kunnan toimialojen yhteistyötä kuntalaisten mielenterveyden edistämiseksi. Tuloksena kunnilla on käytössään kokonaismalli siihen, kuinka kunnat voivat vahvistaa ja johtaa kunnan eri sektoreiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja toteuttaa yhdyspintatyötä hyvinvointialueen sekä järjestöjen kanssa mielenterveyden edistämiseksi ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi.

Hankkeen verkkosivut (Mieli.fi)
Hyvän mielen kunta -tarkistuslista (Mieli.fi)