Kansallinen muistipalvelupolku – muistisairauksien varhaisen toteamisen kansallisen mallin kehittäminen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja

Kesto:

1.8.2021–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tausta 

Kansallinen muistipalvelupolku -hanke vastaa Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi osatavoitteisiin, joissa pyritään suuntaamaan iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia sekä vahvistamaan palvelujen yhdenvertaisuutta.

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa muistisairaudet on nostettu muiden kansanterveyssairauksien rinnalle. Muistisairauteen sairastuu vuosittain arviolta 14 500 ihmistä, myös työikäisiä. Suomessa arvioidaan olevan noin 200 000 muistisairasta henkilöä. Ikääntyessä riski muistitoimintojen heikentymiseen kasvaa.

Muistisairaudet aiheuttavat avuntarvetta ja haasteita arjessa selviytymisessä. Muistisairaus heikentää sairastavan ja hänen läheistensä elämänlaatua. Aivoterveyden edistämisen keinoin tukemalla terveellisiä elintapoja voidaan muistitoimintojen heikentymistä ehkäistä ja siirtää avuntarvetta myöhemmäksi. Näin voidaan myös vähentää säännöllisten, raskaiden ja kalliiden palvelujen tarvetta.

Kansallinen muistipalvelupolku -hankkeessa painotetaan muistiongelmien varhaista tunnistamista ja palveluiden piiriin pääsemistä sekä elintapaohjausta.

Tavoitteet

 • Luoda kansallinen muistipalvelupolkumalli ennaltaehkäisevistä palveluista ja varhaisesta tunnistamisesta hoitoon ja seurantaan
 • Kartoittaa käytössä olevat muistipolkumallit ja etsiä geneerisiä elementtejä
 • Kytkeä FINGER-toimintamallin mukainen elintapaohjaus osaksi muistipalvelupolkua
 • Vahvistaa eri ammattiryhmien osaamista muistipalvelupolulla
 • Vahvistaa asiakas- ja palveluohjauksen roolia muistisairauksien riskiryhmien tunnistamisessa 
 • Kehittää verkostotyön malleja eri toimijoiden yhteistyön tukemiseen
 • Luoda alustavia ehdotuksia kansallisen seurannan ja arvioinnin menetelmiksi
 • Sovittaa malli osaksi Sote-keskus -ohjelmaa.

Toteutus

Hankkeessa

 • työskennellään yhteistyöverkoston kanssa, jossa on mukana alan asiantuntijoita sote-organisaatioista, järjestöistä, oppilaitoksista, kunnista ja alueilta
 • toimitaan tiiviissä yhteistyössä FINGER-toimijoiden kanssa elintapaohjauksen jalkauttamiseksi
 • järjestetään verkostotapaamisia ja -työpajoja sekä webinaareja
 • toteutetaan tiedonkeruita sähköisillä kyselyillä hyvinvointialueiden sote-organisaatioille
 • perehdytään alaa käsittelevään kansalliseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen
 • viestitään eri kanavia käyttäen.

Raportointi

Hankkeen aikana kerätty muistipalveluihin ja muistipolkuihin liittyvä aineisto on koottu raportiksi, jossa kuvataan ehdotus muistisairauksien varhaisen toteamisen kansalliseksi malliksi. Raportin tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä, edistettäessä muistisairauksien tunnistamista ja palveluiden piiriin pääsemistä sekä elintapaohjausta. 

Yhteistyökumppanit

 • Ikäinstituutti
 • Kuntien ja sote-alueiden ammattilaiset ja johtajat, päättäjät
 • Miina Sillanpään säätiö
 • Muistiliitto ja muistiyhdistykset
 • MUKES - Suomen monikulttuurinen muistikeskus
 • SámiSoster 
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 
 • THL:n sisäiset verkostot: iäkkäiden palvelut, elintapaohjaus, sote-kehittäminen
 • Työterveyslaitos (TTL)
 • Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto (Valli ry)
 • Vanhustyön keskusliitto (VTKL)
 • Yliopistot (Helsinki, Itä-Suomi, Tampere, Åbo)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Yhteystiedot

Teija Hammar
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7149
[email protected]

Pia Pulkkinen
asiantuntija
puh. 029 524 7784
[email protected]

Jenni Kulmala
erikoistutkija
puh. 029 524 7142
[email protected]