Vad är undersökningen Moni-Suomi?

Undersökningen MoniSuomi producerar tillförlitlig och aktuell information om den vuxna befolkning som är född utomlands och som är bosatt i Finland

  • välfärd
  • hälsa
  • arbets- och funktionsförmåga
  • serviceupplevelser
  • upplevelser av diskriminering
  • sysselsättning
  • eventuella problem med att hitta arbete
  • delaktighet
  • språkkunskaper
  • utbildning.

Utnyttjande av resultaten

Med hjälp av information från undersökningen kan vi främja hälsan och välfärden hos personer som är födda utomlands samt bättre svara på deras servicebehov i Finland.

Utifrån undersökningsresultaten kan vi bedöma förändringar i hälsa och välfärd på befolkningsnivå och förutspå kommande utveckling. Bedömningen och prognosen hjälper oss att reagera på rätt sätt och i rätt tid. Den information som samlas i undersökningen är till nytta för personer med utländsk bakgrund i Finland. Samtidigt hjälper den både nationella och regionala aktörer i beslutsfattande, planeringsarbete och uppföljning av integrationen.

Datainsamling

Vi genomförde undersökningen MoniSuomi som en enkätundersökning. Som respondenter plockades från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 18 600 personer, som själva är födda och vars föräldrar är födda i något annat land än Finland. Personerna som har inbjudits till MoniSuomi–undersökningen är i åldern 20–74 år.

Enkätundersökningen inledde i september 2022 och ändade i mars 2023. Materialet samlades i första hand in med en elektronisk enkät som fylldes i via internet. Datainsamlingen kompletterades med en enkät i pappersform och telefonintervjuer. Enkät- och intervjumaterialet kompletteras dessutom med registeruppgifter. 

Rapportering av resultaten

Resultaten har publicerats på THL webbplats
Läs mer om resultat

Resultaten kommer också att publiceras senare på arbets- och näringsministeriets (ANM) Kompetenscentret för integration av invandrares webbplatser.
Integration.fi

Enskilda personer kan inte identifieras i resultatrapporteringen. Utifrån materialet publiceras internationella vetenskapliga artiklar.

Samarbetspartner och finansiärer

Samarbetspartner och finansiärer i undersökningen MoniSuomi är arbets- och näringsministeriet, Kompetenscentret för integration av invandrare samt Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo städer.