Tietosuojailmoitus: Koronaepidemian serologinen väestötutkimus

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään THL:n tutkimuksessa ”Seroprevalenssin kehittyminen Suomessa uuden koronavirusepidemian (SARS-CoV-2) aikana – serologinen väestötutkimus”. Lähtökohtaisesti tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

Tutkimuksen tunniste: CoV2_väestöserologia_THL2020
Lisätietoja tutkimuksesta saatte tutkittavan tiedotteesta ja verkkosivulta thl.fi/koronaserotutkimus

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:
Nimi: Tutkimuksesta vastaava henkilö Merit Melin, THL, Terveysturvaajat -osasto
Osoite: THL PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 8903
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyseessä on tieteellinen tutkimus, jossa arvioidaan uudelle SARS-COV-2-koronavirukselle spesifisten vasta-aineiden yleisyyttä väestössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä valikoitujen sairaanhoitopiirien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

THL toteuttaa viikoittaiset satunnaisotokset ja erikseen valittavat kohdistetut otannat väestöstä ja lähettää kutsukirjeet postitse kohderyhmälle. Yhteistyökumppanit saattavat lähettää kutsun tutkimukseen tietyille erityisryhmille. Tutkimukseen kuuluu tietoinen suostumus, verinäyte ja rekisteriseuranta. Osa tutkittavista kutsutaan seurantatutkimukseen, jossa voidaan ottaa uusia verinäytteitä. Lisäksi osalta tutkittavista voidaan ottaa sylkinäyte tai nenän limakalvonäyte. Tavoitteena on selvittää, kuinka laajasti SARS-COV-2-koronavirus on levinnyt suomalaisessa väestössä. Lisäksi tutkimukseen kutsutaan varmistettuja SARS-COV-2-koronavirustartuntatapauksia ja taudille altistuneita. Seurantakäyntejä järjestetään vasta-ainepositiivisille, COVID-19-tapauksille ja altistuneille enintään viiden vuoden ajan.

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

THL toimii tutkimusaineiston rekisterinpitäjänä ja vastaa tutkimusaineiston käsittelystä. THL vastaa sellaisesta aineistosta, joka sisältää tutkittavien suoria henkilötietoja kuten henkilötunnuksen, nimen ja osoitteen sekä ns. avaintiedostosta, jonka avulla suorat henkilötiedot voidaan yhdistää tutkimuskoodiin. THL vastaa myös terveysrekistereistä suoraa kerätyn tiedon käsittelystä ja yhdistämisestä. THL muodostaa tiedoista ns. analyysitietokannan, jossa tietoja käsitellään pelkän tutkimuskoodin avulla (pseudonymisoidusti) ja vastaa siitä THL:ssä. Kopio tästä analyysitietokannasta voidaan lähettää yhteistyötahoille.

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Nimi: Merit Melin
Osoite: PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 8903
Sähköpostiosoite: [email protected]

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: [email protected]

6. Tutkimuksen suorittajat

 • THL:n Hyvinvointivaikuttajat ja Terveysturvaajat-osastojen tutkijat, tutkimushoitajat ja -avustajat, sekä tiedonhallinnan ja tilastoanalyysin ammattilaiset
 • THL:n rekisterienkäsittelyn tiedonhallinta-ammattilaiset
 • Terveydenhuoltohenkilökunta, joka toteuttaa tutkimusta seuraavissa sairaanhoitopiireissä ja yliopistoissa: HUS/Helsingin yliopisto, PSHP/Tampereen yliopisto, VSSHP/Turun yliopisto, PSSHP/Kuopion yliopisto, PPSHP/Oulun yliopisto.

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

”Seroprevalenssin kehittyminen Suomessa uuden koronavirusepidemian (SARS-CoV-2) aikana – serologinen väestötutkimus”

 • Tutkimuksen tunniste: CoV2_väestöserologia_THL2020

Tutkimuksen kestoaika: Tutkimukseen mukaanotto toteutetaan vuosien 2020-2025 aikana. Tutkimukseen liittyy pääsääntöisesti vain yksi käynti, mutta osa vasta-ainepositiivisista kutsutaan seurantakäynneille 5 vuoden aikana. Rekisteriseuranta käsittää vuodet 2019-2025.

 • Seurantatutkimus

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

 • Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

9. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:

 • Terveystiedot

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan tai tietosuojalain 6 §:n mukaiseen erityisehtoon:

 • Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus

10. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Henkilön yksilöintitiedot ja muut tutkimusaineiston henkilötiedot esitetään kohdassa 11

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Henkilön yksilöintitiedot: henkilötunnus, nimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumero

 • tiedot kerätään tutkittavilta itseltään, osoitetiedot Digi- ja Väestötietovirastosta

Tutkimustiedot:

 • tiedot tutkimuksen osallistumisehtojen toteutumisesta kerätään Digi- ja Väestötietovirastosta ja tutkittavilta
 • ikä, osoitetiedot ja äidinkieli kerätään kutsukirjeiden lähettämistä varten Digi- ja Väestötietovirastosta
 • tutkittavan näytteistä analysoidut laboratoriotulokset
 • tutkittavalta kysytään tietoja hänen hengitystietulehdusoireistaan, infektiokontakteista sekä itse tehdyn koronavirustestin tuloksista
 • muut tutkimustiedot kerätään valtakunnallisista rekistereistä. Rekisterit on ilmoitettu Tutkittavan tiedotteessa

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Ei luovuteta tutkimusryhmän tai yhteistyökumppaneiden ulkopuolisille. Luovutus voidaan tehdä yhteiseurooppalaiseen rekisteriin, mikäli lainsäädäntö sallii.

13. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei siirretä.

14. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 • Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja niihin on pääsy vain tutkimuksen henkilökunnalla.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

 • käyttäjätunnus 
 • salasana
 • kulunvalvonta
 • muu, mikä: tutkimusrekisterin tehtäväpohjainen käyttöoikeushallinta. Sähköisen tutkimusaineiston siirto perustuu tietosuojattuun tekniikkaan.

Suorien tunnistetietojen käsittely:

Suorat tunnistetiedot säilytetään, koska tunnisteita tarvitaan eri rekisterien yhdistämiseen. Ne säilytetään kuitenkin ainoastaan THL:ssä ja erillään tutkimustiedoista, joita käsitellään analyyseissa koodattuna (pseudonymisoituina). Suoria henkilötunnisteita ei luovuteta THL:n ulkopuolelle näytteenottotarkoitusta lukuun ottamatta.

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

 • Tutkimusaineisto arkistoidaan tunnistetiedoin

THL:ssä tutkimusaineisto arkistoidaan THL:n päätearkistoon THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Aineisto säilytetään ainakin 5 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Sen jälkeen sen jatkosäilytyksen tarve arvioidaan. THL vastaa tarpeettoman aineiston hävittämisestä

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, toimi näiden ohjeiden mukaisesti: thl.fi/fi/thl/tietosuoja

Vaihtoehtoisesti ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]) tai kohdassa 1. mainittuun yhteyshenkilöön.

Jos THL ei pysty tunnistamaan sinua aineistosta, niin mm. oikeutta päästä tietoihin, oikaisuun ja poistoon ei sovelleta.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Huomaa kuitenkin, että tämän tutkimuksen tutkimustietorekisteri perustuu osittain kansallisiin rekistereihin kirjattuihin tietoihin, joten jos alkuperäisissä rekisteritiedoissa on mielestäsi oikaistavaa, sinut ohjataan ottamaan yhteyttä niihin rekisterinpitäjiin, jotka toimittavat alkuperäisen kansallisiin rekistereihin kertyvän tiedon.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, toimi näiden ohjeiden mukaisesti: thl.fi/fi/thl/tietosuoja

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää oikeuksista, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]) tai kohdassa 1. mainittuun yhteyshenkilöön.

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: [email protected]