Tietosuojailmoitus

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Tässä selosteessa kuvataan, miten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietojasi tässä tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 18 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
029 524 6000

Yllämainitut organisaatiot päättävät ja vastaavat henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli ovat näiden tietojen osalta rekisterinpitäjiä.

2. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa

Minna Anttila
029 524 8295
[email protected]

3. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

KATI-tutkimus- ja kehittämishankkeessa edistetään uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Hyvinvointi-, henkilöstö-, kustannus- ja teknologiavaikutusten arviointiin liittyvää tutkimusaineistoa kerätään keskitetysti THL:n ja VTT:n koordinoimana hankkeeseen osallistuvilla alueilla (Eksote ja Oulu, Essote, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta).

Tämän lisäksi henkilöstövaikutusten arviointia toteutetaan Webropol-yksilökyselynä sellaisissa kotihoidon työyksiköissä, joissa teknologiaa ei oteta ikäihmisten käyttöön, mutta joissa henkilöstö työskentelee samantyyppisissä työtehtävissä kuin KATI-hankkeet.

Teknologian käyttöönoton ja käytön vaikutuksia arvioidaan teknologian loppukäyttäjän näkökulmasta. Arviointikoteina ovat asiakkaan parantunut toimintakyky ja terveydentila sekä vähentynyt palvelutarve; teknologian käyttökokemukset; arvio palveluprosessista. Arviointikohteina ovat myös teknologian käyttöönoton ja käytön vaikutukset henkilöstön työprosessiin; työhön; parantuneeseen työtyytyväisyyteen ja -hyvinvointiin. 

Arviointia toteutetaan lisäksi liittyen KATI-hankkeiden teknologioiden investointikustannuksiin sekä vuosittaisiin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin. Arviointia toteutetaan myös liittyen teknologiaratkaisujen vaikutuksiin sekä henkilöstön ja asiakkaiden osalta toteutuneeseen koulutuksen, ohjauksen ja tuen määrään. VTT toteuttaa omaa arviointiaan liittyen teknologiatoimittajiin/ tukipalveluihin/ infrastruktuuriin liittyvistä näkökulmista. 

Aineisto kerätään hankkeeseen osallistuvilla alueilla vuosien 2021–2022 aikana rekisteritiedoista, KATI-hankkeilta, Teams-ryhmähaastatteluina ja Webropol yksilö- ja ryhmäkyselyinä.

Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus.

4. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Ei yhteistyöhankkeena tehtävä tutkimus.

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Heidi Anttila
Puh. 029 524 7687
[email protected]

6. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Organisaation tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected]

7. Tutkimuksen suorittajat

THL:n KATI-tutkimusryhmä

8. Tutkimuksen nimi ja luonne

Nimi: KATI tutkimus- ja kehittämishanke
Tutkimuksen tyyppi: Seurantatutkimus

9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

Yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta)

10. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

Terveystiedot

Lisäksi arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon:

Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi

11. Käsiteltävät henkilötiedot

  • Asiakkaat: Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite), organisaation tai alueen nimi, tutkittava teknologia ja käyttöönoton ajankohta
  • RAI-rekisteritieto (taustatiedot: mittarit: yksittäiset muuttujat) 
  • Henkilöstö (taustatiedot, ryhmähaastattelut teknologioiden käyttökokemuksista ja asennoitumisesta teknologiaan, ryhmäkyselyt palvelu- ja työprosessista, nimettömät yksilökyselyt työtyytyväisyydestä ja teknologian käytöstä)
  • KATI-hankkeet (kustannukset ja teknologiaratkaisujen vaikutukset)

12. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

RAI-arvioinnit ja suostumuslomakkeen tiedot

13. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta säännönmukaisesti.

14. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

15. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä tieteellisessä tutkimuksessa.

16. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä on laatinut tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin. Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan alaansa koskevia vahvistettuja käytännesääntöjä.

Suorien tunnistetietojen käsittely:
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto arkistoidaan anonymisoituna ilman suoria tunnistetietoja

18. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä organisaation kirjaamoon tai kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  2. peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  3. vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
  5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kohdassa 18 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä organisaation kirjaamoon.

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää oikeuksista, ota yhteyttä organisaation kirjaamoon tai kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön.

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
Puh. 029 56 66700
Faksi 029 56 66735
[email protected]