Tietosuojailmoitus

Päihdetutkimuksen tietosuojailmoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 12–14 artiklat
31.5.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa Päihdetutkimuksen, jonka tuottaa tietoa suomalaisten huumeita ja muita päihteitä koskevista asenteista ja mielipiteistä sekä erilaisten päihteiden käytöstä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan tutkimukseen osallistuvien henkilöiden henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa: 
Nimi: Karoliina Karjalainen
Osoite: PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 7933
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Päihdetutkimuksilla on selvitetty huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä sekä huumemielipiteitä ja -asenteita Suomen aikuisväestön (15–69-vuotiaat) keskuudessa. Tutkimusten avulla on mahdollista tarkastella muutoksia sekä huumeiden käytön yleisyydessä että asenteissa. Tutkimus tehdään postikyselynä ja vuodesta 2010 lähtien internet-vastaaminen on myös ollut mahdollista.

Päihdetutkimuksessa kerätään tietoa kannabiksesta ja muista yleisimmistä huumausaineista, lääkkeiden väärinkäytöstä, päihteiden sekakäytöstä sekä alkoholista ja tupakasta. Näiden lisäksi aineisto sisältää tietoa väestön huumepoliittisista mielipiteistä sekä asenteista. Vuodesta 2010 lähtien aineistossa on mukana myös kuntodopingiin liittyviä kysymyksiä.

Päihdetutkimus on toteutettu vuosina 1992, 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 ja 2018. Vuoden 2022 Päihdetutkimus jatkaa tätä sarjaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Päihdetutkimuksen vuoden 2022 aineistonkeruun toteuttaminen. Tutkimuksen kohderyhmänä on Suomen 15–69-vuotias väestö, joista poimitaan satunnaisesti noin 8000 henkilön otos. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Päihdetutkimus on THL:n väestökysely, mikä toteutetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Nuorisotutkimusseura ry:n kanssa. Päävastuu tutkimuksen toteuttamisesta on THL:llä. THL on tutkimuksen rekisterinpitäjä. Nuorisotutkimusseura ry vastaa kyselyyn liitettävästä doping-aineiden käyttöä koskevasta osiosta. Tilastokeskus toteuttaa tiedonkeruun posti- ja webkyselynä. Vastaajan henkilötiedot ovat ainoastaan Tilastokeskuksen tiedossa, ja henkilötiedot ovat otoksessa, mitä ei käsitellä yhdessä kyselyn vastausten kanssa. Tilastokeskus poistaa tutkimusaineistosta kaikki henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot ennen kuin se luovutetaan THL:n tutkijoille. Tilastokeskus toimii henkilötietojen käsittelijänä.

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 

Nimi: Karoliina Karjalainen
Osoite: PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 7933
Sähköpostiosoite: [email protected] 

5. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: tietosuoja(at)thl.fi

6. Tutkimuksen suorittajat

THL: Päihteet ja tupakka -tiimin tutkijat ja tutkimusavustajat.

Tilastokeskus: Tiedonkeruupalvelut, koordinaatio- ja menetelmät sekä tutkijapalvelut -ryhmien asiantuntijat.

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Tutkimuksen nimi: Päihdetutkimus 2022

Tutkimuksen tyyppi: Kertatutkimus

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 15.6.2022–28.2.2024

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

 • Yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta)

9. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Terveystiedot

Lisäksi arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon:

 • Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus

10. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilön yksilöintitietoja (nimi, syntymäaika, yhteystiedot) käytetään ainoastaan otoksen poiminnassa ja rekisteritietojen yhdistämisessä. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Vastaajan henkilötiedot ovat ainoastaan Tilastokeskuksen tiedossa, ja henkilötiedot ovat otoksessa, mitä ei käsitellä yhdessä kyselyn vastausten kanssa. Tilastokeskus poistaa tutkimusaineistosta kaikki henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot ennen kuin se luovutetaan THL:n tutkijoille.

Muut tutkimustiedot: 

Vastaajille lähetettävällä kyselyllä kerätään tietoa huumausaineiden käytöstä, lääkkeiden ei-lääkinnällisestä käytöstä, päihteiden samanaikaiskäytöstä, dopingaineiden käytöstä, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä, huumausainepoliittisista mielipiteistä ja asenteista.  

Tutkimusaineistoon yhdistettäviä rekisteritietoja ovat väestörekisteritiedot (sukupuoli, äidinkieli, siviilisääty, biologisten lasten lukumäärä, lasten lukumäärä, alaikäisten lasten lukumäärä, koulutusaste, koulutusala, syntymävuosi, ikä), asuntokunnan tiedot (kotitalouden koko, alle 18-vuotiaiden lukumäärä, asuntokunnan nuorimman syntymävuosi), asuinpaikan tiedot (hyvinvointialue, suuralue, tilastollinen kuntaryhmä) ja tulotiedot (valtionveronalaiset ansio- ja pääomatulot, asuntokuntaväestön tulodesiili johon otoshenkilö sijoittuu, asuntokunnan saadut tulonsiirrot yhteensä).  

11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Henkilötiedot kerätään Tilastokeskuksen väestörekisteriin perustuvasta väestötietojärjestelmästä. 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle, ei edes tutkimusryhmän THL:n tutkijoille.

13. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

14. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisterinpitäjä on laatinut tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin. Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan alaansa koskevia vahvistettuja käytännesääntöjä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Aineistoa käsitellään Tilastokeskuksen tietosuojavaatimusten edellyttämällä tavalla kaikissa aineiston käsittelyvaiheissa. Aineisto tuhotaan sovitun karenssiajan jälkeen. Manuaalista aineistoa ei luovuteta THL:n tutkijoille.

Tietojärjestelmässä käsiteltävät tiedot:

 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 • Kulunvalvonta

Suorien tunnistetietojen käsittely:

 • Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto arkistoidaan anonymisoituna ilman suoria tunnistetietoja THL:ään, Tilastokeskukseen sekä Tampereen yliopiston tietoarkistoon, toistaiseksi.

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo(at)thl.fi) tai kohdassa 1. mainittuun yhteyshenkilöön. 
Lue lisää tietosuojasta

Jos THL ei pysty tunnistamaan sinua aineistosta, niin mm. oikeutta päästä tietoihin, oikaisuun ja poistoon ei sovelleta.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 2. peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 3. vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kohdassa 17 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo(at)thl.fi).
Lue lisää tietosuojasta

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää oikeuksista, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo(at)thl.fi) tai kohdassa 1. mainittuun yhteyshenkilöön.

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi