Päihdetutkimuksen toteutus

THL toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Vuoden 2022 Päihdetutkimukseen poimittiin Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta satunnaisesti 8 200 henkilöä. Otos koskee 15–69-vuotiaita suomalaisia. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki satunnaisesti otokseen valitut henkilöt vastaavat kyselyyn ja että juuri he vastaavat, sillä ketään otokseen valittua henkilöä ei voi korvata toisella.

Aineiston keruu

Tilastokeskus keräsi aineiston syys-joulukuussa 2022. Kyselyn saaneet henkilöt vastasivat siihen joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Tilastokeskus postitti syyskuun alussa tutkimusesitteen sekä kirjeen, jossa oli verkkolomakkeella vastaamiseen tarvittava käyttäjätunnus ja salasana. Mikäli henkilöllä ei ollut mahdollisuutta vastata verkossa, Tilastokeskus postitti hänelle paperisen kyselylomakkeen vastauskuorineen. 

Tietojen käsittelyperuste

Päihdetutkimuksessa tietojen käsittelyperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan mukaisen yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (laissa säädetty tieteellinen tutkimus). Käsittelyssä täyttyy myös ko. tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j-alakohta, minkä mukaisesti käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. 
Päihdetutkimuksen tietosuojailmoitus 

Yksittäisen vastaajan tiedot pysyvät salassa   

Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot ennen kuin se luovutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijoiden käyttöön.  Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto arkistoidaan tunnisteettomassa muodossa myös Tampereen yliopistossa sijaitsevaan Tietoarkistoon jatkotutkimuksissa hyödynnettäväksi. Tilastokeskuksessa vastaajien tietoja käsittelevillä henkilöillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tutkijat eivät tiedä vastaajan henkilötietoja. Tulokset raportoidaan vain yleisellä tasolla esimerkiksi taulukoina tai kuvioina. 

Tulosten raportointi

Tuloksista raportoidaan tieteellisillä foorumeilla ja niitä hyödynnetään THL:n asiantuntijatyössä. 

Päihdetutkimusten pohjalta raportoidaan Suomen huumeidenkäyttötietoja myös Euroopan huumeseurantakeskukselle EMCDDA:lle. 

Päihdetutkimuksiin pohjautuvia artikkeleita ja muita julkaisuja löytyy Julkaisuja-sivulta