Tietosuojailmoitus: RAI-erityisasiantuntijavalmennus

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Organisaatio noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka organisaatio käsittelee henkilötietojasi RAI-erityisasiantuntijavalmennuksen järjestämistä ja toteuttamista varten.

1. Rekisterinpitäjät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30
00271 Helsinki
029 524 6000

Yllämainitut organisaatiot päättävät ja vastaavat henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli ovat näiden tietojen osalta rekisterinpitäjiä.

2. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Nimi: Satu Havulinna
Puhelinnumero: 029 524 8434
Sähköposti: satu.havulinna(at)thl.fi

3. Aineiston nimi

RAI-erityisasiantuntijat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi RAI-erityisasiantuntijavalmennuksen järjestämistä ja toteuttamista varten.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on:

  • Suostumus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohta)

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Valmennukseen hakeneet (valitut ja ei valitut): nimi, tehtävänimike, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero, esimiehen nimi ja sähköpostiosoite.

Valmennuksessa olevat: nimi, tehtävänimike, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Valmennuksen suorittaneet: nimi, tehtävänimike, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

RAI-erityisasiantuntijavalmennukseen hakeneet ja valitut sekä valmennuksen suorittaneet.

8. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta ulkopuolisille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

11. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja organisaation tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Organisaatio säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

Arkistointipaikka:

THL Tilkanmäki, Mannerheimintie 166. PL 30, 00271 Helsinki

Säilytysaika:

Valmennukseen hakeneet, valitut: henkilötiedot säilytetään toistaiseksi viestinnällisistä syistä.

Valmennukseen hakeneet, ei valitut: henkilötiedot hävitetään välittömästi uuden ryhmän valinnan jälkeen.

Valmennuksessa olevat: henkilötiedot säilytetään toistaiseksi viestinnällisistä syistä.

Valmennuksen suorittaneet: henkilötiedot säilytetään toistaiseksi viestinnällisistä syistä.

12. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä organisaation kirjaamoon.

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi organisaation lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, organisaatio toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

12.1 Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus. Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen.

12.2 Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö organisaatio sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos organisaatiolla ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

12.3 Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun.

12.4 Oikeus tietojensa poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojen poistamiseen organisaation rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu organisaation lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

12.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

12.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

12.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa organisaation toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi