Yleisimmin kysytyt kysymykset

Kysymys: ”Mitä on imeväisen ruokintaan liittyvä kaupallinen tiedotusaineisto?"

Vastaus: Tiedotusaineistolla tarkoitetaan eri tiedotuskanavien kautta välitettyä kirjallista ja audiovisuaalista aineistoa sekä niihin liittyvää välineistöä, jossa on imettämiseen, imeväisen ruokintaan, ruokailutottumuksiin tai ravitsemukseen liittyviä kuvauksia tai ohjeita. (STM 267/2010, 2§, kohta 6.) Tiedotusaineistoa eivät ole elintarvikelainsäädännössä edellytetyt pakkaus- ja ravintoarvomerkinnät. (267/2010, 2§, kohta 6). Kaupallisella tiedotusaineistolla tarkoitetaan aineistoa, joka on osittain tai kokonaan teollisuuden tai kaupan kustantama. (267/2010, 2§, kohta 7.)

Kysymys: ”Mitä eroa on kaupallisella tiedotusaineistolla ja markkinointiaineistolla?"

Vastaus:  Mikäli aineisto sisältää yleistä imettämiseen, imeväisen ruokintaan, ruokailutottumuksiin tai ravitsemukseen liittyviä kuvauksia tai ohjeita, aineisto katsotaan tiedotusaineistoksi, jonka on saatava THL:n ennakkohyväksyntä. Tiedotusaineistossa ei voi olla mainoksia eikä siinä esitellä tuotteita kauppanimillä. Tuotteen kauppanimi on sallittu vain silloin, kun käsitellään imeväiselle tarkoitettua kliinistä ravintovalmistetta. Markkinointiin liittyvät säädökset löytyvät elintarvikelainsäädännöstä.
Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet (Ruokavirasto)

Kysymys: ”Mikä ero on äidinmaidonkorvikkeella ja vieroitusvalmisteella?”

Vastaus: Äidinmaidonkorvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka on tarkoitettu imeväisen ravinnoksi ensimmäisten elinkuukausien aikana ja täyttämään yksinään imeväisen ravitsemukselliset tarpeet siihen saakka, kun otetaan käyttöön soveltuva täydentävä ravinto. Vieroitusvalmisteella tarkoitetaan elintarviketta, joka on tarkoitettu imeväisen ravinnoksi, kun otetaan käyttöön soveltuva täydentävä ravinto, ja muodostamaan pääasiallisen nesteosuuden imeväisen jatkuvasti monipuolistuvassa ruokavaliossa.

Kysymys: ”Ovatko yritysten internetsivut tiedotusaineistoa?”

Vastaus: Internetissä voi olla tiedotusaineistoksi määriteltyjä sivuja tai sivustoja, mutta niiden tulee noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 267/2010. Tällöin tulee huomioida seuraavaa:

 • Äidinmaidonkorviketta, vieroitusvalmistetta tai imeväiselle tarkoitettua kliinistä ravintovalmistetta koskevaa tiedotusaineistoa saa jakaa vain terveydenhuoltojärjestelmän kautta (267/2010, 6§), ei siis yrityksen internetsivuilla.
 • Tuotteiden pakkaus- ja ravintoarvomerkintöjä ei katsota tiedotusaineistoksi, ne saa ilmoittaa myös nettisivuilla (267/2010, 8§).
 • Tiedotusaineistossa yksittäisiin tuotteisiin ja kauppanimiin viittaaminen tai linkittäminen ei ole sallittua.
 • Lahjoittajayhtiön nimi tai nimilyhenne on kuitenkin mahdollista esittää tiedotusaineistossa erillään muusta sivun tekstistä, esimerkiksi sivun ala/ylälaidassa.
 • Lahjoittajayhtiön nimestä voidaan niin halutessa tehdä linkki yrityksen etusivulle.
 • Tiedotusaineistoa sisältävästä internetsivusta ei saa olla linkkiä tuotemerkkien sivuille, mutta tuotemerkkien sivuilta voi linkittää tiedotussivuille, joilla on THL:n ennakkohyväksyntä.

Kysymys: ”Missä muodossa tiedotusaineisto tulee toimittaa THL:ään?”

Vastaus: Tiedotusaineisto tulee toimittaa THL:ään mahdollisimman valmiina. Myös taitto ja aineistossa oleva kuvitus kuuluu ennakkohyväksynnän piiriin. Aineiston voi toimittaa postitse tai sähköpostilla (imevaisruokinta(at)thl.fi). Postitse toimitettua aineistoa tulee lähettää kolme samanlaista kappaletta. Tarvittaessa aineiston voi toimittaa postitse esimerkiksi USB muistitikulla (3kpl).

Aineiston lisäksi tulee THL:ään ilmoittaa seuraavat tiedot:

 1. tiedotusaineiston nimi
 2. tiedotusaineiston tuottajayhtiön nimi ja nimilyhenne
 3. tiedotusaineistosta vastaavan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 4. kohderyhmä, jolle tiedotusaineisto on suunnattu
 5. tiedotusaineiston aiotut jakelukanavat ja jakelun kohderyhmät

Kysymys: ”Miten aineistojen ennakkokäsittely THL:ssä tapahtuu käytännössä”

Vastaus: Aineistojen käsittely on kuvattu:
Imeväisikäisen ruokintaan liittyvän kaupallisen tiedotusaineiston käsittely THL:ssä.

Kysymys: ”Tarvitseeko imetyksen etuja tuoda esille silloin, kun viestitään yli 6kk:n ikäiselle lapselle tarkoitetuista kiinteistä ruoista?”

Vastaus: Kyllä, mikäli aineistossa käsitellään imeväisten eli alle 12 kk ikäisten lasten ruokintaa. Asetuksen 267/2010 3 §:n mukaan imeväisten ruokintaan liittyvän tiedotusaineiston on sisällettävä tiedot seuraavista asioista: 1) imetyksen edut ja paremmuus verrattuna muuhun ruokintaan; 2) äidin ravitsemus ja valmistautuminen imetykseen ja sen ylläpitämiseen; 3) ohjeita menettelystä imetyksen ongelmatilanteissa; 4) osittaisen pulloruokinnan aloittamisen haitallinen vaikutus imetykseen; 5) vaikeudet päätöksen muuttamisessa, jos äiti on lopettanut imetyksen; 6) äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen oikea käyttö.

Lisäksi, jos aineisto sisältää tietoja äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen käytöstä, siinä on kerrottava valmisteen käytön sosiaalisista ja taloudellisista seurauksista sekä sopimattoman ravinnon tai väärien ruokintamenetelmien aiheuttamista terveysriskeistä. Lisäksi siinä on kerrottava äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen tarpeettoman ja virheellisen käytön aiheuttamista terveysriskeistä.

Imetyksen hyödyt on tuotava esille kaikessa imeväisten ruokintaa liittyvässä tiedotusaineistossa. Vanhemmat tutustuvat aineistoihin yleensä jo ennen lapsen siirtymistä kiinteisiin ruokiin. Kiinteät lisäruoat on suositeltavaa aloittaa imetyksen ohella. Imetystä suositellaan jatkettavaksi 1-vuotiaaksi ja tarvittaessa pidempäänkin. Imetyksen ongelmatilanteissa perheet tulisi ohjata hakemaan apua synnytyssairaalasta (vastasyntyneet) tai lastenneuvolasta. Imetyksen vertaistukea tarjoaa Imetyksen tuki ry sekä paikallisesti toimivat imetystukiryhmät. Tietoja muista apua tarjoavista tahoista löytyy Imetyksen tuki ry:n sivustolta.
Imetyksen tuki ry

Mikäli aineisto käsittelee yksinomaan pikkulasten (1-3-vuotiaiden) ruokintaa, ei imetystä tarvitse aineistossa käsitellä eikä se silloin kuulu THL:n ennakkohyväksynnän piiriin.

Kysymys: ”Aineistomme käsittelee äidinmaidonkorvikkeita. Voimmeko jakaa tiedotusaineistoa suoraan kuluttajille?”

Vastaus: Asetuksen 267/2010 6 §:n mukaan äidinmaidonkorviketta, vieroitusvalmistetta tai imeväiselle tarkoitettua kliinistä ravintovalmistetta koskevaa kaupallista tiedotusaineistoa saa jakaa vain terveydenhuoltojärjestelmän kautta ja vain niille perheille ja hoitajille, jotka terveydenhuoltohenkilöstön arvion mukaan sitä tarvitsevat. Näin ollen tällaista aineistoa ei ole luvallista jakaa suoraan kuluttajille.

Kysymys: ”Saako tiedotusaineistossa esittää lääketieteellisiä väitteitä tai terveys- ja ravitsemusväitteitä?”

Vastaus: Tiedotusaineiston sisällön osalta on noudatettava, mitä äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1216/2007) pakkausmerkintöjä koskevissa 11-13 §:ssä säädetään. (267/2010, 3§.) Näin ollen äidinmaidonkorvikkeita koskevia ravitsemus- ja terveysväitteitä voi esittää ainoastaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1216/2007) liitteessä IV vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Lisäksi imeväisen ruokintaan liittyvien kaupallisten tiedotusaineistojen sisällön osalta on noudatettava, mitä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklassa 14b (luettelo sallituista terveysväitteistä). Imeväisen ruokintaan liittyvissä aineistoissa ei siis voi esittää lääkkeellisiä väitteitä. Muiden väitteiden kohdalla on noudatettava ym. säädöksiä.

Kysymys: ”Mitä muuta tulisi ottaa huomioon aineistojen tuotannossa?”

Vastaus: Tietojen ajantasaisuus on tärkeää ja käytettyjen termien tulee olla johdonmukaisia ja Suomen olosuhteita ja käytäntöjä vastaavia. Annettujen tietojen tulee olla linjassa voimassa olevien ravitsemussuositusten kanssa (Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväisten ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11). Aineiston tulee selkeästi tukea voimassa olevia täysimetys- ja imetyssuosituksia. Tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi aineisto on suositeltavaa laatia yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. 

Aineistojen tuottajien tulee olla tietoisia myös muista säädöksistä ja rajoituksista, jotka koskevat imeväisikäisten ruokintaan liittyvää myyntiä, markkinointia ja tiedottamista.

Kysymys: ”Mistä löytyy lisätietoa ja ohjeistusta kaupallisille toimijoille?”

Vastaus: Asetukseen 267/2010 liittyvien, ennakkohyväksynnän piiriin kuuluvien aineistojen tuottajille laaditut ohjeet.
Ohjeita imeväisikäisen ruokintaan liittyvän tiedotusaineiston tuottajalle

THL antaa ohjeita erikseen sähköpostitse osoitteessa imevaisruokinta(at)thl.fi. Kaikki konsultointi tehdään kirjallisesti sähköpostin välityksellä. Emme anna ohjeita puhelimitse.