Neuvolatyön lainsäädäntö

Terveydenhuoltolaki

Lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Terveydenhuoltolain 15 § pykälän mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut. 

Perusterveydenhuollon on neuvolapalveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, erikoissairaanhoidosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Neuvolapalveluihin sisältyvät:

  1. sikiön terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden määräajoin toteutettava ja yksilöllisen tarpeen mukainen seuranta ja edistäminen;
  2. lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta ensimmäisen ikävuoden aikana keskimäärin kuukauden välein ja sen jälkeen vuosittain sekä yksilöllisen tarpeen mukaisesti;
  3. lapsen suun terveydentilan seuranta vähintään joka toinen vuosi;
  4. vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen;
  5. lapsen kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyden edistäminen;
  6. lapsen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä lapsen ja perheen tukeminen ja tarvittaessa tutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Finlex) 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Tavoitteena on vahvistaa terveyden edistämistä sekä tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä.
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 (Finlex) 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laissa säädetään potilaan oikeuksista, jotka liittyvät hyvään hoitoon, hoitoon pääsyyn, tiedonsaantiin, itsemääräämisoikeuteen, alaikäisen potilaan asemaan, kiireellisyyteen. Lisäksi laissa säädetään potilasasiakirjoista.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Laki sisältää säännökset oikeudesta toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä, terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvollisuuksista, esim. ammattieettisistä velvollisuuksista, salassapito- ja kielitaitovelvollisuudesta sekä vakuuttamisvelvollisuudesta. 
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 (Finlex) 

Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista 

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki järjestävät potilas- tai sosiaaliasiavastaavien (ent. potilas- ja sosiaaliasiamies) toiminnan julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista.
Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista 739/2023 (Finlex)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Julkisuuslaissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista rajoituksista.
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (Finlex) 

Tietosuojalaki

Tietosuojalain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä. Lakia sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn, kun henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin tai sen osan.
Tietosuojalaki 1050/2018 (Finlex)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Lain tarkoituksena on yhdenmukaistaa asiakastietojen käsittelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluita järjestettäessä ja toteutettaessa.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 703/2023 (Finlex)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Laissa säädetään menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa selvitetään.
Laki lasten kanssa työnkentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 (Finlex) 

Sosiaalihuoltolaki

Lain tarkoituksena on edistää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Laissa säädetään mm. hyvinvointialueen järjestämistä sosiaalipalveluista sekä asiakkaan oikeuksista ja oikeusturvasta. Lisäksi määritellään tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Lapsella ja perheellä on oikeus saada lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi välttämättömät sosiaalipalvelut ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laissa säädetään myös yhteydenotosta sosiaalihuoltoon, kun esim. lapsi tai hänen perheenjäsenensä on ilmeisessä sosiaalihuollon tarpeessa.

Lastensuojelulaki

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.
Lastensuojelulaki 417/2007 (Finlex) 

Mielenterveyslaki

Mielenterveyslaissa säädetään mielenterveyshuollon ohjauksesta ja valvonnasta, mielenterveyspalvelujen periaatteista ja järjestämisestä, tahdosta riippumattomasta hoidosta ja rikoksesta syytetyn mielentilatutkimuksesta.
Mielenterveyslaki 1116/1990 (Finlex)  

Päihdehuoltolaki

Laissa säädetään hyvinvointialueen velvollisuudesta järjestää päihdehuoltoa, jota tulee järjestää sisällöltään ja laajuudeltaan siten kuin hyvinvointialueella  esiintyvä tarve edellyttää. Laki sisältää mm. säännökset tahdon vastaisen hoidon edellytyksistä ja menettelystä sekä päihdehaittojen ehkäisystä.
Päihdehuoltolaki 41/1986 (Finlex)  

Tartuntatautilaki

Tartuntatautilain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Laissa määrätään tartuntatautien torjuntatyön järjestämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan liittyvistä vastuista velvollisuuksista ja oikeuksista. Hyvinvointialueen on velvollisuus järjestää alueellaan tartuntatautien torjunta mukaan lukien kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Rokotusohjelmasta päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat saajalleen maksuttomia ja vapaaehtoisia.
Tartuntatautilaki 1227/2016 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista

Asetuksessa säädetään viranomaisten ja THL:n tehtävistä tartuntatautien torjunnassa ja seurannassa sekä raskaana olevien terveystarkastuksista. 
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 146/2017 (Finlex)

Vanhemmuuslaki

Vanhemmuuslain (775/2022) mukaan vanhemmuus voidaan tunnustaa jo raskausaikana sen hyvinvointialueen äitiysneuvolassa, jossa perheelle on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Tunnustamisen voi vastaanottaa äitiysneuvolan terveydenhoitaja tai kätilö, ellei tunnustamisen vastaanottamiselle ole vanhemmuuslaissa säädettyjä esteitä.
Vanhemmuuslaki 775/2022 (Finlex)

Asetus imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta

Asetuksessa säädetään imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevan tiedotusaineiston sisällöstä ja jakelusta. Asetuksen mukaan imeväisten ruokintaan liittyvässä kaupallisessa tiedotusaineistossa pitää olla ennakkohyväksyntä, joka toteutetaan THL:ssä.

Asetus rokotuksista 

Asetuksessa säädetään kansallisen rokotusohjelman sisällöstä ja erilaisille riskiryhmille annettavista rokotuksista sekä annettujen rokotusten merkitsemisestä potilasasiakirjoihin. Lisäksi asetus määrittää, että lääkäri on vastuussa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Asetus tarkentaa myös sitä, kuka saa rokottaa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista 149/2017

Valtioneuvoston asetus seulonnoista

Asetuksessa määritellään yhtäläiset periaatteet kaikille perusterveydenhuollossa tehtäville seulonnoille. Asetuksen mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä asukkailleen valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat, joita ovat rintasyöpäseulonta, kohdun kaulanosan syövän seulonta ja raskaudenaikainen seulonta ml. sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta.
Valtioneuvoston asetus seulonnoista 339/2011 (Finlex)

Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta 

Palvelunjärjestäjän on varmistettava omavalvonnalla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviensä lainmukainen hoitaminen. Lisäksi palvelunjärjestäjän on ohjattava ja valvottava sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa varmistaen, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palvelujen tuottamisesta.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta 741/2023 (Finlex)