Ohjeita terveydenhuoltohenkilöstölle

Mitä aineistoa asetus koskee?

Asetus koskee kaikkea tiedotusaineistoa, jossa käsitellään alle kolmivuotiaan lapsen ruokintaa, ruokailutottumuksia ja ravitsemusta. Asetuksen tarkoittamaa tiedotusaineistoa ovat esimerkiksi:

 • juliste,
 • opaslehtinen,
 • internetsivusto tai
 • sähköinen esitys.

Asetus koskee myös ruokintaan liittyvää välineistöä, kuten lusikoita tai ruokalappuja sekä tiedostusaineiston käyttöön liittyviä välineitä kuten muistitikkuja.

Tiedotusaineistossa ei saa olla imeväisille tai pikkulapsille tarkoitettujen tuotteiden kauppanimiä, mutta niissä voi olla lahjottajayhtiön nimi tai nimilyhenne. Poikkeuksen muodostaa imeväisille tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita käsittelevä aineisto, jossa saa esiintyä tuotteen kauppanimi. Tällaisia valmisteita ovat esimerkiksi lehmänmaitoallergisille imeväisille suunnatut valmisteet.

Esitteet, joissa on ainoastaan alle kolmivuotiaille tarkoitettujen elintarvikkeiden ainesosia, ravintosisältöä ja käyttöä koskevia tietoja, eivät ole tiedotusaineistoa. Tällöin aineistossa olevien tietojen tulee vastata pakkausmerkintöjä.

Kaupallinen, alle yksivuotiaan ravitsemusta käsittelevä aineisto tarvitsee THL:n ennakkohyväksynnän. Aineistosta tulee löytyä merkintä ennakkohyväksynnästä. Merkintä löytyy yleensä aineiston takakannesta tai vastaavasta paikasta.

Ennakkohyväksyttävä aineisto

Jos imeväisikäisten eli alle yksivuotiaan ravitsemusta koskeva tiedotusaineisto on osittain tai kokonaan kaupan tai teollisuuden kustantama, tulee sillä olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennakkohyväksyntä. THL:ssa tarkistetaan, vastaako tiedotusaineisto asetuksen esittämiä sisältövaatimuksia ja asetuksen henkeä.

Aineistojen arviointi perustuu asetuksen lisäksi viranomaisten hoitosuosituksiin, kuten Imetyksen edistämisen toimintaohjelmaan 2009–2012 sekä Lapsi, perhe ja ruoka -kirjassa annettuihin imeväisten ja pikkulasten ravitsemussuosituksiin. THL:n hyväksymässä aineistossa on merkintä hyväksynnästä.

Jos aineisto on ei-kaupallista eli sillä ei pyritä edistämään minkään tuotteen myyntiä, ei sille tarvita ennakkohyväksyntää. Tällainen aineisto voi olla esimerkiksi voittoa tavoittelemattomien yhdistysten tai julkisen terveydenhuollon toimijoiden kustantamaa. Samoin yksi vuotta täyttäneiden ravitsemusta käsittelevä tiedotusaineisto ei tarvitse ennakkohyväksyntää. Aineiston tulee kuitenkin sisällöltään noudattaa asetusta.

Tiedotusaineistoa koskevat sisältövaatimukset

Alle kolmivuotiaiden lasten ravitsemusta käsittelevän aineiston tulee tukea voimassaolevia imetys- ja ravitsemussuosituksia. Imeväisen ruokintaa käsittelevässä tiedotusaineistossa tulee selkeästi ilmaista, että täysimetystä suositellaan puolen vuoden ikään asti ja imetyksen jatkamista vähintään siihen asti, kun lapsi täyttää vuoden. Sisällön tulee tukea kokonaisvaltaista hoitoa ja varhaista vuorovaikutusta.

Imeväisikäisen ravitsemusta käsittelevän tiedotusmateriaalin tulee sisältää tiedot seuraavista asioista:

 • imetyksen edut ja paremmuus verrattuna muuhun ruokintaan,
 • äidin ravitsemus ja valmistautuminen imetykseen ja sen ylläpitämiseen,
 • ohjeita menettelystä imetyksen ongelmatilanteissa,
 • osittaisen pulloruokinnan aloittamisen haitallinen vaikutus imetykseen,
 • vaikeudet päätöksen muuttamisessa, jos äiti on lopettanut imetyksen,
 • äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen oikea käyttö.

Asetuksen mukaan tiedotusaineistossa ei saa esiintyä imeväisille tai pikkulapsille tarkoitettujen tuotteiden kauppanimiä, mutta niissä voi olla lahjottajayhtiön nimi tai nimilyhenne. Ainoastaan imeväisille tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita käsittelevässä aineistossa saa esiintyä tuotteen kauppanimi.

Jakelun rajoitukset

Kaupallista tiedotusaineistoa, joka koskee äidinmaidonkorvikkeita, vierotusvalmisteita tai imeväisten kliinistä ravintovalmistetta, saa jakaa ainoastaan terveydenhuollon kautta ja vain sitä tarvitseville perheille tai hoitajille. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeiden tai vierotusvalmisteiden esittelyyn tai muuhun myynninedistämiseen.

Myynninedistämiseksi katsotaan mm.

 • tuotteiden,
 • mainosten,
 • julisteiden tai
 • muun kaupallisen aineiston näytteille asettaminen tai jakaminen.

Äidinmaidonkorvikkeita tai vieroitusvalmisteita ei saa lahjoittaa tai myydä alennettuun hintaan kuluttajille. Tämä koskee niin valmisteita, näytteitä kuin muita myynninedistämislahjoja. Tuotteita ei myöskään saa markkinoida epäsuorasti terveydenhuoltojärjestelmän tai sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden kautta. Äidinmaidonkorvikkeen näytteitä ja välineistöä saa luovuttaa korvauksetta tai alennettuun hintaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöille ainoastaan, jos se on tarpeellista laitostasolla tapahtuvaa tutkimusta varten.