Sukupuolen moninaisuus

Jokaisen ihmisen kokemus sukupuolesta on yksilöllinen. Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sukupuolen kokemusten, ilmaisutapojen ja kehon sukupuolitettujen piirteiden kirjoa. Sukupuolen moninaisuus on osa kaikkia ihmisiä, eikä sitä voi rajata koskemaan vain tiettyä ihmisryhmää.

Tasa-arvolaki kattaa sukupuolen moninaisuuden

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki kieltää myös syrjinnän intersukupuolisuuden perusteella. Syrjintänä pidetään myös sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa häirintää.

Laki velvoittaa viranomaisia, työnantajia ja koulutuksen järjestäjiä ennaltaehkäisemään syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on tasa-arvotyötä

Sukupuolen moninaisuuden huomioon ottaminen on tärkeää kaikessa ihmisiin vaikuttavassa ja ihmisten kanssa tehtävässä työssä. Erityisen tärkeää moninaisuuden huomioiminen on lasten ja nuorten parissa.

Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta moninaisuus tarkoittaa sitä, ettei tasa-arvoa voida typistää vain naisten ja miesten yhtäläiseen asemaan ja oikeuksiin. Tasa-arvon tulee toteutua eri sukupuolten välillä ja samaa sukupuolta olevien kesken. Samaa sukupuolta olevat ihmiset voivat olla keskenään eriarvoisessa asemassa esimerkiksi sukupuolen ilmaisun tai vähemmistöön kuulumisen takia.

Sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta tasa-arvotyöhön kuuluu muun muassa

 • syrjinnän ja häirinnän tunnistaminen ja niihin puuttuminen
 • sukupuolivähemmistöjä koskevan tiedon kerääminen ja hyödyntäminen päätöksenteossa
 • sukupuolen moninaisuuteen liittyvien käsitteiden omaksuminen ja sukupuolitietoinen viestintä.

Mitä ovat cissukupuolisuus, transihmisyys ja intersukupuolisuus?

Sukupuoli on monitasoinen käsite. Sukupuolella voidaan viitata esimerkiksi juridiseen sukupuoleen, joka ilmenee henkilötunnuksesta, henkilön ruumiillisiin sukupuolitettuihin ominaisuuksiin kuten anatomiaan, kromosomeihin tai hormoneihin, sukupuolelle annettuihin sosiaalisiin merkityksiin ja sukupuolinormeihin tai sukupuoli-identiteettiin.

Koska Suomessa sukupuolia on juridisesti kaksi, nainen ja mies, määritellään ihmisen sukupuoli syntymässä tai sukupuolen vahvistamisen yhteydessä toiseksi näistä. Uuden, huhtikuussa 2023 voimaan tulevan lain mukaan 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai Suomessa asuva voi korjata sukupuolensa väestörekisteriin omasta hakemuksestaan. Nimilain uudistus helpotti juridiselle sukupuolelle epätyypillisenä pidetyn etunimen ottamista. Osa sukupuolensa korjaavista ihmisistä hakeutuu myös lääketieteellisiin korjaushoitoihin.

Yksilötasolla itse määritelty sukupuoli eli kokemus ja määritelmä omasta sukupuolestaan on suositeltavin tapa ymmärtää sukupuoli. Ihminen voi olla mies, nainen, jotain muuta tai sukupuoleton.

Cissukupuolisten ihmisten sukupuolikokemus vastaa heille syntymässä määritettyä juridista sukupuolta. 

Transihminen on yleistermi henkilölle, jonka sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu eroaa siitä sukupuolesta, johon hänet on syntymähetkellä määritelty. Transihmisyyteen lasketaan kuuluvan esimerkiksi:

 • transsukupuolisuus 
 • transvestisuus
 • muunsukupuolisuus
 • sukupuolettomuus.

Intersukupuolisella ihmisellä kehon sukupuolitetut ominaisuudet, esimerkiksi sukuelimet tai kromosomit, eivät ole määriteltävissä yksiselitteisesti mies- tai naistyypillisiksi. Myös intersukupuolisille henkilöille määritellään syntymän yhteydessä juridinen sukupuoli. Intersukupuolisuus on luonnollista sukupuolen kehollista vaihtelua. 

Transihmisistä ja intersukupuolisista ihmisistä käytetään toisinaan nimitystä sukupuolivähemmistöt. 

Sukupuoleen liittyvät nimitykset ja määritelmät muuttuvat ajan kuluessa, ja esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen kirjo on tässä kuvattua laajempi. Lisää tietoa sukupuolivähemmistöistä ja  termeistä löytyy esimerkiksi tämän sivuston sanastosta sekä Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuilta.
Tasa-arvosanasto

Sukupuolen moninaisuus on syytä erottaa seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Seksuaalinen suuntautuminen kuvaa sitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu tai tuntee emotionaalista tai eroottista vetovoimaa.

Käsitykset sukupuolesta vaihtelevat eri maissa

Suhtautuminen sukupuoleen ja sen moninaisuuteen vaihtelee kulttuureittain ja alueittain. Ajatus kahdesta sukupuolesta ei ole hallitseva joka puolella maailmaa. 

Sukupuolen moninaisuus huomioidaan maiden lainsäädännössä eri tavoin, eivätkä kulttuuriset käsitykset sukupuolesta välttämättä vastaa lain määritelmiä. Monissa maissa myös lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus korjata juridista sukupuolta ja intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta on suojattu kieltämällä lääketieteellisesti ei-välttämättömät kirurgiset toimenpiteet. 

Tällä hetkellä kolmas juridinen sukupuoli on käytössä ainakin 

 • Argentiinassa
 • Australiassa
 • Intiassa
 • Islannissa
 • Kanadassa
 • Maltalla
 • Nepalissa
 • Pakistanissa
 • Saksassa
 • Uudessa-Seelannissa.

Lähteet

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus: Sukupuolen moninaisuuden sanasto.

Tasa-arvosanasto