Minullako oletuksia? – Mitä on normitietoisuus

Lapsi puhaltaa saippuakuplia.

Yhteiskunnan kirjoittamattomat normit eli säännöt vaikuttavat arjessa ja ammattilaisen työssä monenlaisilla tavoilla. Normit määrittelevät, mikä on normaalia, toivottua ja oletettua. Normit ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan, jossa olemme kasvaneet tai jossa elämme. Normit elävät ja voivat vaihdella paljonkin eri ihmisryhmien välillä.  

Lapsen aidosti yksilöllinen kohtaaminen onnistuu silloin, kun ammattilainen tunnistaa toimintansa taustalla vaikuttavat normit ja haastaa niitä.

Monet sosiaaliset normit ovat hyödyllisiä ja välttämättömiäkin, koska ne mahdollistavat toisten ihmisten toiminnan ennakoinnin ja ymmärtämisen. Luotamme esimerkiksi yleensä siihen, että toinen ihminen vastaa, kun tervehdimme häntä.

Jotkut normit voivat kuitenkin rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia elää omannäköistään elämää. Tällaisia normeja ovat vaikkapa heteronormi, vain kaksi sukupuolta tunnistava binäärinormi tai kehonormit, joiden mukaan kehonpiirteet määrittävät henkilön sukupuolen. 

Useimmat normit opitaan ja sisäistetään jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirjoittamattomia normeja on vaikea huomata, ennen kuin niitä rikotaan. Normeja voi olla hankala havaita myös silloin, jos itse sopii muiden oletuksiin.

Tällä sivulla

Tiedostanko omat oletukseni?

Normit ohjaavat toisista ihmisistä tehtäviä oletuksia. Oletusten tekeminen on ymmärrettävää ja usein automaattistakin. On tärkeää huomata, että ammattilaisen oletus asiakkaana tai oppilaana olevasta lapsesta tai nuoresta ei välttämättä vastaa lapsen tai nuoren omaa kokemusmaailmaa. Tekemällä oletuksia esimerkiksi lapsen perheenjäsenistä tai nuoren sukupuolesta ammattilainen voi huomaamattaan asettaa lapsen tai nuoren hankalaan asemaan. 

Ammattilainen voi vaikkapa olettaa, että jokaisella lapsella on vanhempinaan biologinen äiti ja isä. Jos oletus on virheellinen, on lapsen tai nuoren valittava, ryhtyykö hän korjaamaan sitä. 

Lapsella ja nuorella voi olla myös huoli siitä, kuunnellaanko häntä aidosti. On tärkeää, että lapsen tai nuoren omaa kokemusta ei koskaan sivuuteta, kyseenalaisteta tai mitätöidä. 

”Olen kyllästynyt siihen, että opettajat viittaavat minuun tyttönä tai naisena: 'Istu kuin tyttö', 'neiti hyvä', 'tytöt tähän ja pojat tuohon', 'tytöt sellaisia ja pojat tällaisia'.” 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Näin toimit normitietoisesti

Normien tunnistaminen vaatii aktiivista työtä ja itsensä ja totuttujen käytäntöjen haastamista. Lapsen tai nuoren aidosti yksilöllinen kohtaaminen onnistuu silloin, kun ammattilainen tunnistaa toimintansa taustalla vaikuttavat normit ja rakenteet. Tätä nimitetään normitietoisuudeksi.

Parhaiten normitietoisuus toteutuu, kun lapselle tai nuorelle annetaan mahdollisimman laaja tila määritellä itse itsensä ja perheensä.

Voit ottaa tavaksi kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä (ikätaso huomioiden):

  • Millä nimellä haluat tulla kutsutuksi?
  • Miten haluat, että sukupuolesi kirjataan tietoihisi?
  • Keitä sinun perheeseesi kuuluu? Kuka tai ketkä ovat lähiomaisiasi?
  • Onko sinulla kumppani tai kumppaneita?

Sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja niin sanotun vähemmistöstressin voit ottaa puheeksi käyttämällä seuraavia kysymyksiä:

  • Pohdituttaako sinua jokin sukupuoleesi tai sukupuolesi ilmaisuun liittyvä asia?
  • Pohdituttaako sinua jokin seksuaaliseen suuntautumiseesi liittyvä asia?
  • Kuulutko vähemmistöön sukupuolesi tai seksuaalisen suuntautumisesi osalta?
  • Miten vähemmistöön kuuluminen vaikuttaa arkeesi ja hyvinvointiisi?
  • Oletko kokenut syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä liittyen sukupuoleesi tai seksuaaliseen suuntautumiseesi?

Normitietoisuuden rakentaminen lähtee siis melko pienistä muutoksista omissa sanavalinnoissa ja oletuksissa. Sisäistettyjen normien purkaminen vaatii näiden pienten muutosten sinnikästä toistamista, kunnes ne automatisoituvat osaksi työskentelyä.

Vähemmistöstressistä ja sateenkaarilapsen ja -nuoren mielenterveyden vahvistamisesta kirjoitetaan omalla sivullaan.
Jokainen voi vahvistaa sateenkaarilapsen ja -nuoren mielenterveyttä

Tunnistatko nämä normit?

Alla on listattu joitakin yhteiskunnassamme tunnistettavia sosiaalisia normeja, jotka kaventavat ihmisten mahdollisuuksia elää omannäköistään elämää. 

Plus-merkistä avattavat sisältöhaitarit eivät valitettavasti toimi Internet Explorer -selaimella. Suositeltua on käyttää muuta selainta, esim. Chrome, Edge, Safari.

Moninaisuuden käsitteitä

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus pitävät sisällään sekä vähemmistöt että enemmistöt.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen itsemäärittely voi muuttua elämän aikana. Kenenkään ei tarvitse osata määritellä seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan tarkasti tai pysyvästi. Henkilö voi myös pohtia sukupuoltaan.

Seksuaalivähemmistöt
Esim. lesbot, homot, bi- ja panseksuaalit, aseksuaalit ja aromanttiset ihmiset.

Sukupuolivähemmistöt 
Esim. trans-, inter- ja muunsukupuoliset henkilöt. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat kaikki henkilöt, jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön.

Sateenkaariperheet
Viittaa yleisimmin lapsiperheisiin, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Pieni sateenkaarisanasto