Päihteitä käyttävien äitien palvelut

Päihteitä käyttäville raskaana oleville henkilöille ja vauvaperheille suunnatut palvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta selvityksen päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille suunnattujen palvelujen tilanteesta (THL Työpaperi 31/2019). Selvityksessä ilmeni, että erityisryhmälle suunnattujen palvelujen saatavuudessa ja pääsyssä palveluihin on suuria alueellisia eroja.  Osa naisista ja perheistä jää todennäköisesti kokonaan tunnistamatta ja ohjautumatta erityispalvelujen piiriin. 

Erityisryhmän tarvitsemia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tulisi olla saatavilla koordinoidusti ja selkeänä kokonaisuutena sekä niiden tulisi olla asiakkaille maksuttomia. 

Riittävien ja oikea-aikaisten palvelujen järjestäminen on hyvinvointialueiden vastuulla. 

Valtionavustuksia palvelujen hyväksi

STM myöntää valtionavustuksia päihteitä käyttävien äitien ja raskaana olevien naisten palveluiden turvaamiseen sekä uutena erityisvastuualueille suunnattua avustusta palveluiden kehittämiseen sote-uudistusta valmistellen.

Palveluiden turvaaminen

Päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille suunnattujen riittävien palvelujen ja kuntoutuksen turvaaminen mainittiin pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa.

Hallitusohjelma (6,1 Mt, pdf, Valtioneuvosto)

Valtion budjetissa oli vuodelle 2022 varattu kolme miljoonaa euroa turvaamaan päihteitä käyttävien äitien palvelut siirtymäkauden ajaksi ennen sote-uudistuksen voimaantuloa. Toiminnalle ja sen rahoitukselle on selkeä yhteiskunnallinen tarve. Hakuajan puitteissa ministeriöön saapui yhdeksän (9) hakemusta. STM myönsi valtionavustusta kaikille yhdeksälle hakijalle. Palveluntuottajat ovat kunta- ja järjestötoimijoita, jotka tuottavat avo- ja laitosmallisia palveluita kohderyhmälle. Erityispalveluja kohderyhmälle tarjoavien palveluntuottajien määrä on hyvin rajallinen. Asiakasryhmän tunnistaminen ja kuntouttaminen on tärkeää erityisesti lasten edun toteutumisen näkökulmasta.

Palvelujen kehittäminen osana sote-uudistusta

STM on myöntänyt valtionavustuksia vuosille 2021-2023 päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Avustukset myönnettiin viidelle yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle sairaanhoitopiirille.

Hankkeet aloittivat toimintansa vuoden 2022 aikana ja hankkeet päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä.
 
Avustuksella tulee kehittää kohderyhmän palveluketjuja ja -kokonaisuuksia ja tehostaa raskauden aikaisen päihteidenkäytön tunnistamista alueilla siten, että alueen palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja laadukkaita, oikea-aikaisia, yhdenvertaisesti saatavilla ja saavutettavissa. Tarkoituksena on muodostaa viidelle yhteistoiminta-alueelle toiminnallinen yhteistyöverkosto, jossa toimintaa kehitetään sote-uudistusta valmistellen. 
 
THL toimii hankekokonaisuuden koordinaattorina.

THL:n tehtävät vuosille 2022-2024

THL:n tehtäviin kuuluu huolehtia palveluntuottajien vuoden 2022 valtionavustuksen maksatuksesta ja käytön valvonnasta. Lisäksi THL koordinoi valtakunnallista päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjun ja palvelukokonaisuuksien kehittämishankekokonaisuutta vuosina 2022 - 2024.

Valtakunnallisen hankekokonaisuuden koordinaattorina THL tukee ja ohjaa alueita palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien mallien kehittämistyössä sekä päihteiden käytön varhaisen tunnistamisen tehostamisessa.  Pohjana tälle toimii syksyllä 2021 julkaistu työpaperi, jossa kuvataan kohderyhmän palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien geneeriset mallit.

THL:n tehtävänä on lisäksi kehittää ja selvittää verikokeesta mitattavan alkoholin käytön merkkiaineen fosfatidyylietanolin (PEth) mahdollisuuksia raskaudenaikaisen alkoholinkäytön tunnistamiseksi. Päihteiden käytön varhainen tunnistaminen mahdollistaa tulevan äidin päihdehoidon ja sikiön suojaamisen raskaudenaikaisen päihdealtistuksen riskeiltä. THL tutkii raskaana olevien PEth-seulonnan mahdollisuuksia yhdessä Veripalvelun kanssa.

THL:n tehtävänä on myös tietopohjan vahvistaminen. Raskaudenaikaisesta tai vauvaperheissä tapahtuvasta päihteiden käytöstä ei keräänny valtakunnallista rekisteri- tai tilastotietoa. Myöskään erityispalvelujen yksiköiden määrästä tai niiden asiakasmääristä ei kerry tietoa. Tavoitteena on saada kohderyhmästä ja sille suunnatuista palveluista laadukasta ja automaattisesti kertyvää tilasto- ja rekisteritietoa alueellisen ja valtakunnallisen päätöksenteon, kehittämisen, arvioinnin ja seurannan tueksi. Lisäksi tehdään yhteistyötä THL:n päihdehuollon rekisteritiedon keräämisen kehittämistyössä ja rakenteisen kirjaamisen ohjeistamisessa ja jalkauttamisessa.

Lisäksi THL:n koordinoima hankekokonaisuus on laatinut lähetesuosituskriteerit HAL-poliklinikoilla käyttöönotettaviksi sekä on mukana uuden äitiys- ja lastenneuvoloiden päihdeseulontalomakkeen laadinnassa ja käyttöönotossa vuonna 2024.

Hallitusohjelma 2023-2027

Raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten hoidon kehittäminen mainitaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa.

Linkki Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan 20.6.2023

Julkaisuja

Työpaperit ja raportit

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketju ja palvelukokonaisuus - Neuvoja alueellisen palvelukokonaisuuden rakentamiseen

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelut: Nykytila ja muutokset viiden vuoden (2016-2020) seurantajaksolla

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelut vuonna 2018: Nykytila ja kehittämisehdotukset

THL:n suositukset

Lähetekriteerit HAL-poliklinikoille (huumeet, alkoholi, lääkkeet) ohjaamiseksi : Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotus

Millä kriteereillä tehdään lähete huumeet, alkoholi, lääkkeet -poliklinikalle ja miksi?

Remisskriterier för polikliniker för narkotika, alkohol och läkemedel : Förslag från Institutet för hälsa och välfärd

Referral criteria for HAL outpatient clinics (drugs, alcohol, medications) : proposal by the Finnish Institute for Health and Welfare

Päihteitä käyttävä henkilö äitiysneuvolan asiakkaana. NEUKO-tietokanta, THL, 21.9.2023.

Muistilista, kun päihteitä käyttävä raskaana oleva henkilö tulee palveluihin

Keskustelunavaukset

Häkkinen M., Arponen A., ja Kaipanen S.: Millä kriteereillä tehdään lähete huumeet, alkoholi ja lääkkeet-poliklinikalle ja miksi? 26.9.2023. 

Arponen A., ja Häkkinen M.: Raskaana olevan päihteitä käyttävän palveluissa on huomioitava myös puolison rooli. 17.5.2023.  

Arponen A., Kaipanen S., ja Häkkinen M.: Päihteitä käyttävien raskaana olevien henkilöiden ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuksia hyvinvointialueilla tulee kehittää, yhdenvertaistaa ja juurruttaa. 4.5.2023. 

Häkkinen M., ja Arponen A.: Raskauden aikaisen päihteiden käytön selvittämiseen tarvitaan uusia seulontamenetelmiä. 19.7.2022. 

Arponen A., ja Kilpeläinen A.: Päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen laitoskuntoutuksen hyödyt nähtävä laajasti - sikiön suojelua huolehtimalla äidistä kokonaisvaltaisesti. 9.7.2021.

Arponen A., ja Pitkänen A.: Päihteitä käyttävä raskaana oleva nainen ja uusi lähetekäytäntö: Jyväskylässä panostetaan päihteiden käytön varhaiseen diagnostiikkaan ja palvelujen koordinaatioon. 2.6.2021.

Arponen A., , Häkkinen M., ja Karttunen T.: Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten palvelujärjestelmä kehittyy asiakasmaksulain uudistuessa. 26.2.2021.

Häkkinen M., Arponen A., ja Hakulinen T.: Asiakasmaksulain uudistus auttaa motivoimaan raskaana olevia päihteiden käyttäjiä hoitoon. 21.12.2020. 

Hakulinen T. ja Häkkinen M.: Neuvolatoimintaa voisi hyödyntää nykyistä enemmänkin terveyden edistämisessä. 3.9.2020. 

Arponen A. ja Gissler M.: Rekisteritiedot kertovat huonosti raskaudenaikaisesta päihteiden käytöstä. 23.1.2020. 

Arponen A., Hakulinen T., ja Kahila H.: Alkoholin käytön aiheuttamia sikiövaurioita voidaan ehkäistä - kulutusta mittaava verikoe pitäisi ottaa osaksi äitiysneuvoloiden seulontatutkimuksia. 9.1.2020.

 

Lisätietoja

Anne Arponen
projektipäällikkö
puh. 029 524 6208
sähköposti: [email protected]

Margareeta Häkkinen 
ylilääkäri
puh. 029 524 7865
sähköposti: [email protected]