Tjänster riktade till mammor med missbruk

Tjänster riktade till gravida och spädbarnsfamiljer med missbruk

Institutet för hälsa och välfärd (THL) fick i uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) att utreda läget vad gäller tjänster riktade till gravida och spädbarnsfamiljer med missbruk (THL arbetsdokument 31/2019). Av utredningen framgick att det förekommer stora regionala skillnader i fråga om tillgången till tjänster för denna specialgrupp och dessa tjänsters tillgänglighet. En del kvinnor och familjer förblir sannolikt helt och hållet oidentifierade och hänvisas då heller inte till specialtjänster. 

De social- och hälsovårdstjänster som specialgruppen behöver bör finnas tillgängliga i form av en koordinerad och tydlig helhet och ska vara avgiftsfria för klienterna. 

Välfärdsområdena ansvarar för att ordna tillräckliga tjänster i rätt tid. 

Statsunderstöd för tjänsterna

SHM beviljar statsunderstöd för tryggande av tjänster riktade till mammor och gravida med missbruk samt ett nytt understöd till specialupptagningsområdena för utveckling av tjänster vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Tryggande av tjänster

Tryggandet av tillräckliga tjänster och rehabilitering för gravida och spädbarnsfamiljer med missbruk nämndes i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Regeringsprogrammet

I statsbudgeten för 2022 hade det reserverats tre miljoner euro för att trygga tjänster riktade till mammor med missbruk under övergångsperioden innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. I samhället finns ett tydligt behov av verksamheten och finansiering av den. Ministeriet fick nio (9) ansökningar inom ramen för ansökningstiden. SHM beviljade statsunderstöd till alla nio sökande. Serviceproducenter är kommun- och organisationsaktörer som producerar öppna tjänster eller tjänster på institution för målgruppen. Antalet serviceproducenter som producerar specialtjänster för målgruppen är mycket begränsat. Det är i synnerhet med tanke på barnets bästa viktigt att identifiera och rehabilitera klientgruppen.

Utveckling av tjänsterna som en del av social- och hälsovårdsreformen

SHM har beviljat statsunderstöd för åren 2021–2023 för utvecklingen av servicekedjor och servicehelheter för gravida och spädbarnsfamiljer med missbruk. Understöden beviljades till sjukvårdsdistrikt som upprätthåller ett universitetssjukhus. Projektet startade 2022 och kommer att avslutas i slutet av år 2024. 
 
Med understödet ska målgruppens servicekedjor och servicehelheter utvecklas och identifieringen av missbruk under graviditeten effektiveras i de framtida samarbetsområdena så att tjänsterna i området är klientorienterade och av hög kvalitet, ges i rätt tid och är tillgängliga på lika villkor. Syftet är att skapa ett funktionellt samarbetsnätverk för fem samarbetsområden där verksamheten utvecklas genom beredningen av social- och hälsovårdsreformen. 
 
THL fungerar som koordinator för projekthenheten.

THL:s uppgifter för 2022–2024

Till THL:s uppgifter hör att sköta utbetalningen av serviceproducenternas statsunderstöd för 2022 och övervaka användningen. Dessutom koordinerar THL den riksomfattande projekthelheten för utveckling av servicekedjan och servicehelheterna för gravida och spädbarnsfamiljer med missbruk åren 2022 och 2023.

I egenskap av koordinator för den riksomfattande projekthelheten stöder och leder THL regionerna i arbetet med att utveckla modeller för servicekedjorna och servicehelheterna samt effektivisera den tidiga identifieringen av missbruk. Som grund för detta fungerar ett arbetspapper som publicerades hösten 2021, där man beskriver generiska modeller för målgruppens servicekedjor och servicehelheter.

THL har dessutom till uppgift att utveckla och undersöka möjligheter med fosfatidyletanol (PEth), en markör för alkoholanvändning mätt i ett blodprov för att identifiera alkoholbruk under graviditet. Tidig identifiering av alkoholbruk gör det möjligt att ge den blivande mamma missbrukarvård och skydda fostret mot riskerna med att exponeras för alkohol under graviditeten. THL undersöker möjligheterna till PEth-screening för gravida kvinnor i samarbete med Blodtjänst. 

THL har också till uppgift att stärka kunskapsunderlaget. Det samlas inte in riksomfattande register- eller statistikuppgifter om missbruk under graviditeten eller i spädbarnsfamiljer. Det samlas inte heller uppgifter om antalet enheter inom specialtjänsterna eller deras klientantal. Målet är att få kvalitativ och automatisk statistik och registerinformation om målgruppen och dess tjänster till stöd för regionalt och nationellt beslutsfattande, utveckling, utvärdering och uppföljning. Dessutom samarbetar man i arbetet med att utveckla insamlingen av THL:s registeruppgifter om missbrukarvården samt i anvisningarna om och förankringen av strukturerad dokumentation.

Dessutom har den projekenheten koordinerad av THL gjort remissrekommendationskriterierna tillgängliga för HAL polikliniker (narkotika, alkohol och läkemedel) och är involverad i att skapa och implementera en ny formula för screening av missbruk för mödra- och barnkliniker 2024. 

Remisskriterier för polikliniker för narkotika, alkohol och läkemedel.

Regeringsprogrammet 2023-2027 

Utvecklingen av behandling för gravida kvinnor som använder sunstanser nämns i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram. 

Regeringsprogrammet