Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. 
Lastensuojelulaki 25 c § (Finlex)

Ennakollinen ilmoitus synnyttää hyvinvointialueelle toimintavelvoitteen jo ennen lapsen syntymää. Hyvinvointialueen on tärkeää saada riittävän ajoissa tieto syntyvästä lapsesta, mikäli on syytä epäillä, että tämä tulee tarvitsemaan syntyessään lastensuojelun tukitoimia. Tällöin tarvittavat palvelut on mahdollista suunnitella etukäteen yhdessä tulevien vanhempien kanssa. Hyvinvointialueet huolehtivat siitä, että tukea, hoitoa ja kuntoutusta on tarjolla näissä erityistilanteissa.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tulee siis tehdä tilanteissa, joissa ilmoittajalla on perusteltua tietoa esimerkiksi tulevan äidin tai isän päihdeongelmasta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä tai vapausrangaistuksesta. Pelkkä päihteidenkäytön epäily ei ole riittävä peruste ennakollisen ilmoituksen tekemiseen.

Kenellä on ilmoitusvelvollisuus?

Ilmoitusvelvollisia ovat samat tahot, jotka ovat lastensuojelulain 25 §:n mukaan velvollisia varsinaisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. 
Lastensuojeluilmoitus

Näitä tahoja ovat

 • sosiaali- ja terveydenhuolto ja lasten päivähoito
 • sosiaali- tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja
 • opetustoimi
 • nuorisotoimi
 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjä
 • poliisitoimi
 • Rikosseuraamuslaitos
 • palo- ja pelastustoimi
 • seurakunta
 • muu uskonnollinen yhdyskunta
 • vastaanottokeskus
 • hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö
 • koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa tarjoava yksikkö
 • Tulli
 • Rajavartiolaitos
 • ulosottoviranomainen
 • Kansaneläkelaitos

Sinulla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos

 • työskentelet yllämainitun tahon palveluksessa vakituisesti, määräaikaisesti tai sijaisena
 • olet luottamustoimessa jossakin tahossa
 • työskentelet itsenäisenä ammatinharjoittajana jonkun tahon kanssa
 • sinulla toimeksiantosuhde jonkun tahon kanssa
 • olet perheneuvoja
 • olet terveydenhuollon ammattilainen

Sinun täytyy tehdä ilmoitus viipymättä. Velvollisuus koskee myös sijaisia. Vaitiolovelvollisuus ei estä tekemästä ennakollista lastensuojeluilmoitusta. 

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus vai yhteydenotto sosiaalihuoltoon?

Terveydenhuollon ammattihenkilö voi olla asiakkaan suostumuksella yhteydessä sosiaalihuoltoon, jotta henkilön palveluntarve arvioitaisiin. Jos henkilö ei tähän suostu ja on ilmeistä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen, täytyy ammattilaisen tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus.
Sosiaalihuoltolaki 35 § (Finlex)
Lastensuojelulaki 25 c § (Finlex)

Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut on järjestettävä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kesken. Kyseessä on niin sanottu subjektiivinen oikeus.
Sosiaalihuoltolaki 24 § 3 momentti (Finlex)
Terveydenhuoltolaki 70 § 1 momentti (Finlex)

Milloin lastensuojeluasiakkuus voi alkaa?

Varsinainen lastensuojeluasiakkuus alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen. Lastensuojelulain mukaiset vireille tulosta laskettavat määräajat alkavat kulua, kun sosiaalityöntekijällä tai muulla lastensuojelun työntekijällä on tieto lastensuojelun tarpeessa olevan lapsen syntymästä. Lastensuojelun sosiaalityö, alkaa kun lapsi on syntynyt ja on todettu, että lastensuojelun asiakkuuden kriteerit täyttyvät.
Aikarajat
Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Kaikki vanhemmille ennen lapsen syntymää annettava tuki on terveydenhuollon tai aikuissosiaalityön palvelua. Lastensuojelun asiakirjoja ei voida avata ennen lapsen syntymää, eli vanhempia koskevat kirjaukset tehdään tällöin muualle sosiaalitoimen tietojärjestelmään.

Välittömästi lapsen syntymän jälkeen tarvittavat sosiaalipalvelut voidaan arvioida ja suunnitella yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Hyvinvointialueille tulee luoda toimivat yhteistyökäytännöt tilanteiden hoitamiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi.

Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia ei merkitä lastensuojeluilmoitusten rekisteriin, koska ilmoitus ei vielä tässä vaiheessa koske lasta. Hyvinvointialue voi halutessaan tilastoida ilmoituksia muulla tavoin lastensuojelutyön seurantaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekoa varten.
Lastensuojelulainmukaiset rekisteröintivelvoitteet