Laki ja asetukset

Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle

Lain valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle (2014/1354) tarkoituksena on turvata valtakunnallisesti laadukkaat ja kokonaisvaltaiset turvakotipalvelut henkilöille, joihin kohdistuu lähisuhteessa väkivaltaa tai jotka elävät tällaisen väkivallan uhan alla.

Turvakoti on ympärivuorokautinen, asiakkaalle maksuton kriisityön yksikkö, johon lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma-aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valitsee avoimen haun kautta tarpeellisen määrän turvakotipalvelun tuottajia siten, että eri puolilla maata on saatavilla riittävästi turvakotipalveluja.

THL myöntää valtion varoista korvausta valituille palveluntuottajille turvakotipalvelun tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista. Korvaus maksetaan ennakkona valtion talousarvioon osoitetun määrärahan rajoissa. Korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia. THL toimii asiassa valtionapuviranomaisena.

Turvakotilaki

Asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä

Turvakodissa on oltava vastuuhenkilö sekä tarpeellinen määrä tuki- ja ohjaustyötä tekevää henkilöstöä. Turvakodin henkilöstöllä on oltava koulutusta, työkokemusta ja perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön. Henkilöstön pätevyydestä säädetään erillisellä asetuksella.

Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä

Vastuut ja tehtävät

Turvakotitoiminnan yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.

Turvakotitoiminnan ohjaus, arviointi, kehittäminen ja valtakunnallinen yhteensovittaminen kuuluvat THL:lle. 

Turvakotitoimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä aluehallintovirastot toimialueellaan.

Muu turvakotitoimintaa koskeva lainsäädäntö

Sosiaalihuoltolaki

Istanbulin sopimus