Turvakotitutkimus

Tutkimukset ja julkaisut

Turvakotipalveluista tehdään tutkimusta THL:ssä. Tällä sivustolla kerrotaan turvakotipalveluihin liittyvästä THL:n tai yhteistyössä tehdystä tutkimuksesta ja julkaisuista. 

Käynnissä olevat tutkimukset ja selvitykset

Turvapolku-tutkimus  

 • Tutkitaan ammattilaisten ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden näkemyksiä keskeisistä väkivaltatyön osatekijöistä ja avun saamisesta. Lisäksi tuotetaan tietoa pitkittäistutkimuksena toteutettavan tiedonkeruun toteuttamisen edellytyksiä.
 • Tutkimuksessa haastatellaan turvakotien ja väkivaltatyön avopalveluiden ammattilaisia sekä lähisuhdeväkivaltaa kokeneita henkilöitä

Turvallisuutta turvakodista -tutkimus 

 • Tutkitaan Traumaterapiakeskuksen kehittämän ryhmämallin ”Turvallisuuden tunne harhateillä – kohti turvallisia ihmissuhteita” implementointia, kehittämistarpeita sekä alustavia vaikutuksia turvakodeissa.
 • Tutkimuksessa toteutetaan kyselytutkimus ryhmätoimintaan osallistuneille ja vertailuryhmän turvakotien asiakkaille. Lisäksi haastatellaan ryhmätoimintaan osallistuneista turvakotien asiakkaita sekä ryhmätoiminnan ohjaajia, kehittäjiä ja työnohjaajia.

Lapsuuskokemuksia-kyselylomake

 • THL on kehittänyt Lapsuuskokemuksia-kyselylomakkeen, jota käytetään turvakotipalveluja koskevassa tutkimuksessa

Turvakotipalvelujen kehittämisohjelma 2024-2027

 • Kehittämisohjelma ohjaa turvakotipalvelujen kehittämistyötä vuosina 2024–2027. Tavoitteena on kehittää edelleen jo nyt hyvin toimivia ja laadukkaita turvakotipalveluja Suomessa ja varmistaa lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville korkeatasoiset ja tasalaatuiset turvakotipalvelut.

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset

Lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset Suomessa (LAKU)  

 • Turvakotien rekisteritiedot osana tutkimushanketta

Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ)  

 • Turvakotien työntekijät ja asiakkaat ovat osallistuneet tutkimukseen

Turvakotien maantieteellinen saavutettavuus

 • Tutkitaan uusien turvakotien avaamisen vaikutuksia turvakotien käyttöasteeseen turvakotien sijaintikunnissa ja maakunnassa
 • Aineistona: turvakotien sijainti ja asiakkaiden kotikunnat

Tilastokeskuksen toteuttaman Gender based violence -tiedonkeruun kanssa yhteistyö  

 • Väestötutkimuksessa kysytty turvakodin käyttämisen esteistä

 Arvio turvakotien ja perhepaikkojen riittävästä määrästä   

 • Tiedot turvakotien käytöstä ja kustannuksista sekä maantieteellisestä kattavuudesta 

Suojassa -tutkimushankkeessa pilotoidaan ja tutkitaan Ruotsissa kehitettyä suoja- ja riskitekijöiden  haastattelumenetelmää (iRiSk).

 • Haastattelumenetelmää käytetään tilanteissa, jossa lapsi elää lähisuhdeväkivallan vaikutuksen alaisuudessa  
 • Aineistona asiakastilanteissa kerätyt haastattelu- ja kyselyaineistot

Selvitys turvakotipalveluiden nykytilasta ja tarpeesta