Tilastot ja asiakaspalaute

Turvakotien tilastot

THL vastaa turvakotipalveluiden toimintatilaston tiedonkeruusta vuodesta 2016 lähtien. THL kerää vuosittain valtakunnallista tilastotietoa turvakotipalveluista ja turvakotipalveluiden asiakkaista.

Tietoa kerätään turvakotien asumispäivistä, asiakkaiden taustatiedoista sekä asiakkaiden kokemasta väkivallasta. Asiakkaiden henkilötietoja ei tilastoihin kerätä.

Asiakasasiakirjojen ja siten myös tiedonkeruun yhteenvetolomakkeen luokituksissa hyödynnetään yleisesti käytössä olevia, kansallisia luokituksia.

Paikallisen tason tilastotietoja voi kysyä suoraan turvakodeilta.

Uusin julkaistu tilasto

THL kerää turvakotien asiakkailta palautetta turvakotipalveluista

THL:n asiakaspalautekyselyä toteutetaan kaikissa turvakodeissa. Vastaaminen kyselyyn on vapaaehtoista. Asiakaspalautekyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Saatua tietoa käytetään turvakotipalvelujen kehittämiseen ja tutkimukseen. Asiakaspalautteen kerääminen on aloitettu syyskuussa 2016.

Asiakaspalautekyselystä julkaistaan numeerinen yhteenveto Tiiviste- ja kuutiokäyttöliittymässä eli TIKU:ssa. Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun.

Aikuiset:
Kuutio: Aikuisten asiakaspalaute turvakotipalveluista
Tiiviste: Turvakotien aikuisasiakkaiden vastausten keskiarvot, yleiskysymykset
Tiiviste: Turvakotien aikuisasiakkaiden vastausten keskiarvot, erityiskysymykset

Lapset:
Kuutio: Lasten asiakaspalaute turvakotipalveluista
Tiiviste: Turvakotien lapsiasiakkaiden vastausten jakaumat