Ansökan om anslag för hälsofrämjande 2025 har öppnat

Utgivningsdatum 13.5.2024 7.48
Nyhet

Ansökan om anslag för hälsofrämjande 2025 har öppnat. Ansökningstiden är 13.5–14.6.2024.

För de projekt som finansieras har man fastställt allmänna prioriteringar som alla ska beaktas i projektförslaget. Dessutom har man fastställt innehållsmässiga tyngdpunkter, av vilka minst en ska motsvara projektförslaget. Det lagstadgade anslaget är i första hand avsett för pilot- och utvecklingsprojekt för främjande av hälsa och välfärd. Anslagsramen uppgår till 11 300 000 euro.

Av anslaget för hälsofrämjande kan statsunderstöd beviljas kommuner, välfärdsområden, organisationer och andra aktörer (bland annat universitet, yrkeshögskolor eller andra läroanstalter), om riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten för 2025. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar.

Allmänna prioriteringar:

  • Med anslaget stöds kommunernas verksamhet för främjande av välfärd och hälsa och verksamhet som bedrivs som ett samarbete mellan kommuner, välfärdsområden och civilsamhället.
  • Verksamheten ska inriktas på att öka befolkningens kristålighet och minska ojämlikheten inom välfärd och hälsa. Verksamheten ska beakta att människans välfärd och miljöns tillstånd är beroende av varandra.
  • Verksamheten ska stödja genomförandet av statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030. I verksamheten ska hänsyn tas till goda befolkningsrelationer och förbättring av växelverkan mellan befolkningsgrupper. 
    Främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030: Statsrådets principbeslut (på finska).

Innehållsmässiga tyngdpunkter på rubriknivå:

1. Stärkande av välfärdsledningen och koordineringen.

2. Utveckling av innehållet, metoderna och/eller utvärderingen av det förebyggande rusmedelsarbetet.

3. Utveckling och effektivisering av innehållet och metoderna i narkotikaupplysningsarbetet.

4a. Stärka barnens och de ungas sociala delaktighet och gemenskap i uppväxtmiljöerna (primärprevention).
4b. Stärka regionala expertteam för att öka ungdomarnas välfärd och förebygga gatuvåld (sekundärprevention).

5a. Införande av modellen för en nationell servicestig för minnestjänster.
5b. Stöd för äldre personers hälsa och välbefinnande genom att öka och förnya gruppverksamhet som främjar funktionsförmågan.
5c. Införande av kulturellt innehåll som utvecklats inom ramen för programmet Kulturell välfärd för äldre.
5d. Främjande av närståendevårdares hälsa samt stärkande av deras resurser och ork.
5e. Stödmodell för olika påfrestande situationer vid närståendevård.

Utförliga beskrivningar av tyngdpunkterna finns på THL:s webbplats: Anslag för hälsofrämjande.
Innehållet i tyngdpunkterna ska beaktas i projektförslaget.

Skicka in ansökan senast den 14 juni 

  • Skicka in ansökan senast fredagen den 14.6 kl. 16.15 via THL:s elektroniska projekthanteringssystem.
  • THL granskar ansökningarna med en enhetlig bedömningsmetod. I bedömningen beaktas tyngdpunkterna i ansökan samt projektförslagens kvalitet, ändamålsenlighet och mervärde ur nationellt perspektiv.
  • Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fattar beslut om projekt som ska stödas i januari 2025 utifrån THL:s förslag. Projektens verksamhetstid börjar vid ingången av år 2025.
  • Ansökningsprocessens tilläggsuppgifter, THL (kontaktuppgifter nedan).

Mer information

Elektroniskt system för projektadministration

THL:s webbplats: Anslag för hälsofrämjande

SHM:s webbplats: Anslag för hälsofrämjande

Anni Helldan
utvecklingschef
THL
tel. 029 524 7522
[email protected]

Heli Hätönen
utvecklingsråd
SHM
tfn 029 516 3326
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Lapset, nuoret ja perheet Väkivalta ehkäiseväpäihdetyö huumeet