Antalet enheter som når upp till den lagstadgade personaldimensioneringen inom äldreomsorgen har fortsatt att öka – antalet klienter har hållits stabilt

Utgivningsdatum 8.2.2024 7.23 | Publicerad på svenska 8.2.2024 kl. 9.40
Pressmeddelande

Redan 95 procent av verksamhetsenheterna med heldygnsomsorg når upp till personaldimensioneringen enligt äldreomsorgslagen. Informationen framgår av Institutet för hälsa och välfärds uppföljning som gjordes i oktober 2023.

Vid uppföljningstidpunkten var den lagstadgade personaldimensioneringen 0,65 anställda som utförde direkt klientarbete per klient. Även andelen verksamhetsenheter som nått upp till dimensioneringen 0,7 har fortsatt att öka. 

Enligt THL:s uppföljningsuppgifter fanns det i genomsnitt 51 900 klienter inom dygnetruntvården av äldre vid 1 786 verksamhetsenheter i oktober 2023. Antalet ökade något från uppföljningen i maj, då antalet klienter i genomsnitt var 51 500 vid 1 798 verksamhetsenheter. 

"Minimidimensioneringen av personalen enligt äldreomsorgslagen steg i april 2023 till 0,65 anställda per klient och situationen ser uppföljningsuppgifterna bra ut för oktobers del. Av uppföljningsinformationen att döma har man kunnat anställa mer personal vid enheterna och i sin helhet har antalet anställda ökat med 1 200 arbetstagare. Enligt uppföljningen är situationen stabil i fråga om antalet klienter", säger THL:s ledande forskare Hanna Alastalo.

THL följer upp utförandet av den lagstadgade personaldimensioneringen halvårsvis med en separat enkät. I uppföljningen sparar enheterna själva sina uppgifter om arbetstimmar och antalet klienter i THL:s databas. Enheterna som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. THL räknar ut dimensioneringen för alla verksamhetsenheter utifrån de sparade arbetstidsuppgifterna på det sätt som äldreomsorgslagen förutsätter. 

Mer omfattande uppgifter än tidigare i Den utförda personaldimensioneringen-databasen

I THL:s databas för utförd personaldimensionering publiceras nu mer omfattande uppgifter än tidigare. Utöver den tidigare uppgiften om personaldimensionering kan man i databasen till exempel se uppgifter om hur verksamhetsenheterna har svarat på uppföljningen, den kalkylerade personalmängden och andelen direkt arbete. 

"Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt ställa de insamlade uppgifterna till samhällets förfogande. Mer omfattande information hjälper organisationerna att bedöma sin verksamhet i förhållande till andra. Uppgifterna kan också utnyttjas för tillsynens och beslutsfattandets behov i välfärdsområdet. Samtidigt erbjuds klienterna och de anhöriga en mer omfattande möjlighet att jämföra aktörerna i sitt område", säger Saana Saske, projektkoordinator vid THL.

Mer information

Den utförda personaldimensioneringen-databasen

Uppföljning av äldreomsorgen

Resultat av uppföljningen av situationen inom äldreomsorgen (på finska)

Kontaktuppgifter

Hanna Alastalo
ledande forskare
THL
tfn 029 524 8609
[email protected]

Huvudwebbplats Ikääntyminen Sote-palvelujen johtaminen