Uppföljning av äldreomsorgen (Vanpal)

Projektperiod:

1.1.2013–

Organisationsenhet:

Forskning om välfärdsstaten och reformer

På andra webbplatser:

Resultaten av uppföljningen 

Den utförda personaldimensioneringen -databas

De publicerade resultaten finns på webbplatsen: Publikationer (på finska)

Ändamål

Information samlas in gällande

 • personaldimensioneringen inom verksamhetseneheter för heldyngsomsorg
 • tillräcklighet av hemvård
 • ledning och verksamhetspraxis vid verksamhetsenheter  inom servicen för äldre 
 • anordnande av servicen för äldre

Genomförande

Varför genomförs uppföljningen?

THL följer upp genomförandet av äldreomsorgslagen vid verksamhetsenheter med Uppföljning av äldreomsorgen -datainsamlingen.
Äldreomsorgslagen (980/2012) 

Hur genomförs uppföljningen?

Uppföljningen genomförs via elektroniska enkäter som skickas ut till producenter av service för äldre och verksamhetsenheter som producerar hemvård och heldygnsomsorg. Personaldimensioneringen av heldygnsomsorg och tillräcklighet av hemvård följs upp med en enkät år 2020 och två gånger om året under åren 2021 – 2022. Personaldimensioneringen följs upp i år i april och oktober. 2024 Hemvårds tillräcklighet kommer att följas upp i år i oktober 2024.

Ledarskap och verksamhetsformer inom verksamhetsenheter följs upp med en enkät år 2023 och vartannat år därefter.

Organisering av service för äldre följs upp vartannat år. Den tidigare uppföljning genomfördes i september 2022.

Hur utnyttjas informationen?

 • På riksnivå används informationen vid evaluering av genomförandet av äldreomsorgslagen, och uppföljning av strategiska ändamål och åtgärdsprogram så som kvalitetsrekommendationer 
 • Tillsynsmyndigheterna använder uppgifter som stöd till tillsyn
 • Serviceproducenterna utnyttjar resultaten i tillsynen över, vid anskaffning och uppföljning av servicen
 • Serviceproducenter kan använda uppgifterna för att utveckla sina verksamhetsformer
 • Klienter och deras närstående kan jämföra uppgifterna mellan olika verksamhetsenheter.

Samarbetsparter

 • Regionalförvaltningsverken (RFV)
 • Riksdagens ombudsman
 • Människorättscentret
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • Social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Finansiering

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Kontaktinformation

Hanna Alastalo
ledande forskare
tel. 029 524 8609
epost: fö[email protected]

Sari Kehusmaa
ledande expert
tel. 029 524 7914
epost: fö[email protected]

Enkäten för verksamhetsenheter

De publicerade resultaten finns på webbplatsen: Publikationer (på finska)

Beräkningen av planerad och utförd personaldimensionering grundar sig på uppgifter som verksamhetsenheter ger till Institutet för hälsa och välfärd genom Uppföljning av äldreomsorgen -datainsamlingen.

Beräkningen av personaldimensioneringen

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat en kvalitetsrekommendation om vård och tjänster för äldre att fungera som ett verktyg för utveckling och utvärdering.

Kvalitetsrekommendation 2020-2023 och åldersprogram 2030 (Meddelande, SHM)

Nationellt åldersprogram fram till år 2030: För ett ålderskunnigt Finland (SHM)

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023: Målet är ett åldersvänligt Finland (SHM)