Det planerade antalet servicetimmar för hemvårdsklienter genomförs i hälften av enheterna

Utgivningsdatum 23.4.2024 2.00
Nyhet

THL följde upp genomförandet av hemvården och heldygnsomsorgen i oktober 2023.

Den uppföljning av hemvårdens tillräcklighet som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort visade att vid cirka hälften (53 procent) av enheterna genomfördes minst det antal servicetimmar som planerats för klienterna. 

Det planerade timantalet uppnåddes bäst i Mellersta Finland, där 84 procent av enheterna uppgav att minst det planerade antalet timmar hade genomförts. Situationen var sämst i Helsingfors samt i Vanda och Kervo område, där det planerade timantalet genomfördes vid mindre än 20 procent av enheterna.

”De stora skillnaderna mellan områdena när det gäller genomförandet av servicetimmarna väcker många frågor om vad skillnaderna beror på. Orsaken kan vara verkliga skillnader i klienternas service eller att aktuell information inte finns tillgänglig i informationssystemen”, säger Kim Josefsson, specialforskare vid THL. 

Genomförandet av servicetimmarna inom hemvården undersöktes för första gången i oktober 2023 som en del av uppföljningen av hemvårdens tillräcklighet. Uppföljningen omfattar de av välfärdsområdenas egna enheter och de av välfärdsområdenas partnerenheter inom köpta tjänster och servicesedeltjänster som har äldre hemvårdsklienter som fått ett servicebeslut från välfärdsområdet. Svarsprocenten var 90 %.

Enhetsandel var under 20 procent i Helsingfors samt i Vanda och Kervo. Enhetsandeln var 39–49 procent i Södra Österbotten, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Egentliga Finland och Norra Österbotten. Enhetsandeln var 50–61 procent i Östra Nyland, Norra Savolax, Satakunda, Västra Nyland, Mellersta Österbotten, Lappland, Mellersta Nyland, Kajanaland och Södra Karelen. Enhetsandeln var över 70 procent i Birkaland, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Norra Karelen och Mellersta Finland.
Minst det antal servicetimmar för hemvård som angetts i klientplanen genomfördes, andel av enheterna i området i oktober 2023.

Inom heldygnsomsorgen är omsorgsassistenterna numera den näst största yrkesgruppen

Enligt THL:s uppföljning av personaldimensioneringen har över 2 500 anställda rekryterats till enheterna per år. Antalet anställda avser det beräknade antalet anställda (de utförda timmarna under uppföljningsperioden dividerade med en persons beräknade arbetstid på tre veckor 114,75 h). Drygt en tredjedel av de nya anställda är vårdare, drygt en tredjedel är omsorgsassistenter och en knapp tredjedel är andra typer av anställda som räknas med i personaldimensioneringen.

Omsorgsassistenterna har gått om sjukskötarna och blivit den näst största yrkesgruppen, som nu utgör 10 procent av den personal som deltar i direkt klientarbete. Närvårdarna och primärskötarna utgör fortfarande den största yrkesgruppen. 

”Enheterna har fått fler närvårdare och sjukskötare. Deras andel av personal har dock sakta minskat i och med att enheterna har rekryterat personal som assisterar i vård- och omsorgsarbetet. Detta gör det möjligt att dela upp arbetet så att de yrkesgrupper där det finns personalbrist kan koncentrera sig på de uppgifter som kräver specialkompetens inom branschen”, säger Saana Saske, projektsamordnare vid THL.

Andelen närvårds- och grundvårdare har minskat från 74 procent år 2020 till 69 procent år 2023. Andelen vårdassistenter har ökat från 4 procent år 2020 till 10 procent år 2023. Sjukskötare utgjorde 7 procent, förmän 5 procent och andra yrkesgrupper som räknades med i personaldimensionering utgjorde 8 procent av personalen.
Yrkesgruppernas andel av den personal som deltar i det direkta klientarbetet vid enheter för heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård 2020–2023.

Minskad personaldimensioneringen kan minska bristen på hemtjänstpersonal

Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna att sänka personaldimensioneringen inom äldreomsorgen till 0,6 anställda per klient. För närvarande är det lagstadgade betyget 0,65, och det har fastställts att det kommer att stiga till 0,7 från och med början av 2028. 

Minskningen av dygnetruntvårdens storlek kan förbättra möjligheterna att utöka antalet sjukskötare till hemvården för äldre, vars behov kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att antalet personer som behöver tjänster för äldre, såsom hemvård, kollektivboende och dygnetruntvård, kommer att öka med 33 000 under de följande fyra åren.

"För det första kommer behovet av hemtjänst att öka. Välfärdsområdena måste på kort tid kunna öka produktionen av hemvårdstjänster betydligt jämfört med nuläget. Detta innebär att antalet anställda inom hemvården ökar", säger Sari Kehusmaa, ledande expert vid THL.

Mer information

Uppföljning av äldreomsorgen 2023 - Det planerade antalet servicetimmar för hemvårdsklienter genomförs i hälften av enheterna. Statistikrapport 16/2024. THL.

Uppföljning av äldreomsorgen -statistik

Den utförda personaldimensioneringen 10/2023 -kubrapport

Kontaktuppgifter

Hanna Alastalo
ledande forskare
THL
tfn 029 524 8609
e-post: [email protected]

Kim Josefsson
specialforskare
THL
tfn 029 524 7118
e-post: [email protected]

Sari Kehusmaa
ledande expert
THL
tfn 029 524 7914
e-post: [email protected]

Saana Saske
projektsamordnare
THL
tfn 029 524 7199
e-post: [email protected]

Huvudwebbplats Ikääntyminen Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sostiedonhallinta tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen