Uppföljning av äldreomsorgen 2023

Det planerade antalet servicetimmar för hemvårdsklienter genomförs i hälften av enheterna

Statistiken innehåller uppgifter om enheter för serviceboende med heldygnsomsorg och hemvård, personalstrukturen och personaldimensioneringen, yrkesgruppernas direkta klientarbete och klienttid samt genomförandet av det planerade antalet servicetimmar inom hemvården.

Av enheterna som producerar hemvård genomförde 53 procent minst det antal servicetimmar som angetts i klientplanen i oktober 2023. Detta omfattar endast de enheter som har äldre klienter som fått ett servicebeslut från välfärdsområdet. Av enheterna uppgav 22 procent att mindre än 90 procent av de planerade timmarna genomfördes. Det fanns stor variation mellan områdena i hur stor andel av enheterna som genomförde minst det planerade antalet timmar (figur 1). Situationen var sämst i Helsingfors, där 14 procent av enheterna genomförde det planerade timantalet. I Mellersta Finland genomfördes det planerade timantalet vid 84 procent av enheterna.

I oktober 2023 fanns det cirka 19 000*  anställda vid enheterna som producerar hemvård. Av personalen var 71 procent närvårdare och primärskötare. Av närvårdarnas och primärskötarnas arbetstid genomfördes i genomsnitt 54 procent ansikte mot ansikte eller på distans med klienten, och andelen varierade med nästan 20 procentenheter mellan välfärdsområdena. 

Under knappt ett år har över 2 500 nya personer anställts vid enheterna för heldygnsomsorg för äldre. Antalet anställda var sammanlagt cirka 41 000**  i oktober 2023. Drygt en tredjedel av de nya anställda är vårdare, drygt en tredjedel är omsorgsassistenter och en knapp tredjedel är andra typer av anställda som räknas med i personaldimensioneringen. Omsorgsassistenterna har blivit den näst största yrkesgruppen efter närvårdarna. 

Den lagstadgade personaldimensioneringen för heldygnsomsorg är minst 0,65 anställda som utför direkt klientarbete per klient. I oktober 2023 uppfyllde 94 procent av enheterna detta krav. Från och med 2028 är den lagstadgade personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen minst 0,7 anställda som utför direkt klientarbete per klient. Detta kommande krav uppfylldes redan av 43 procent av enheterna i oktober 2023, och andelen har ökat (2022; 32 %).

*Beräknat antal anställda inom hemvården: Det totala antalet arbetstimmar som utförts av den personal som deltagit i utförandet av hemvårdstjänsterna under uppföljningsperiodens 28 första dagar dividerat med den beräknade arbetstiden för en person på fyra veckor 153 h.
**Beräknat antal anställda inom heldygnsomsorgen: De utförda timmarna under uppföljningsperioden dividerade med en persons beräknade arbetstid på tre veckor 114,75 h.

Ladda ner hela statistikrapporten

Enhetsandel var under 20 procent i Helsingfors samt i Vanda och Kervo. Enhetsandeln var 39–49 procent i Södra Österbotten, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Egentliga Finland och Norra Österbotten. Enhetsandeln var 50–61 procent i Östra Nyland, Norra Savolax, Satakunda, Västra Nyland, Mellersta Österbotten, Lappland, Mellersta Nyland, Kajanaland och Södra Karelen. Enhetsandeln var över 70 procent i Birkaland, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Norra Karelen och Mellersta Finland
Minst det antal servicetimmar för hemvård som angetts i klientplanen genomfördes, andel av enheterna i området i oktober 2023.

Bakgrundsinformation

Källa

Uppföljning av äldreomsorgen 2023 : Det planerade antalet servicetimmar för hemvårdsklienter genomförs i hälften av enheterna. Statistikrapport 16/2024. THL.

Statistikbeskrivning

Den första statistiken från uppföljningen av äldreomsorgen producerades för 2022, då endast heldygnsomsorg ingick. Statistiken för 2023 innehåller uppgifter som samlats in under uppföljningen av personaldimensioneringen som en del av uppföljningen av äldreomsorgen i november 2020, november 2021, november 2022 och oktober 2023. Statistiken innehåller uppgifter från uppföljningen av äldreomsorgen i oktober 2023. 

Verksamhetsenheterna har lämnat in uppgifterna med en elektronisk blankett via THL:s blankettjänst. THL gör inga ändringar i uppgifterna. De enheter som omfattas av uppföljningen beskrivs på projektsidan för uppföljningen av äldreomsorgen.
Enheter som ingår i uppföljningen av äldreomsorgen

Statistiken från uppföljningen av äldreomsorgen innehåller uppgifter om enheter för serviceboende med heldygnsomsorg och hemvård, personalstrukturen och personaldimensioneringen, yrkesgruppernas direkta klientarbete och klienttid samt genomförandet av det planerade antalet servicetimmar inom hemvården.

Statistiken är avsedd som stöd för uppföljning, utvärdering, ledning, tillsyn och styrning av verksamheten för social- och hälsovårdsorganisationer, yrkesutbildade personer, förvaltningsmyndigheter och forskare som behöver aktuell information om serviceproduktionen inom serviceboende med heldygnsomsorg och hemvården för äldre i Finland. Uppföljningen och publikationerna som ligger till grund för statistiken utvecklas i samarbete med informationsproducenter och användare.

Ytterligare information

Saana Saske
e-post: [email protected]

Kim Josefsson
e-post: [email protected]

Timo Karttunen
e-post: [email protected]