Förutsättningarna för främjande av hälsa och välfärd har stärkts i kommunerna, berättar datainsamlingen TEAviisari 2023

Utgivningsdatum 24.11.2023

Kommunerna har stärkt sina förutsättningar och strukturer för att främja befolkningens hälsa och välfärd, framgår det av TEAviisari datainsamlingen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförde för kommunernas ledning i våras.

Nästan hälften av kommunerna (42 %) uppgav att de koordinerade främjandet av hälsa och välfärd med en expert anställd på heltid, medan det i den föregående datainsamlingen 2021 endast fanns heltidsanställda koordinatorer i var fjärde kommun (23 %). I över hälften av kommunerna (52 %) koordineras verksamheten för främjande av hälsa och välfärd på deltid eller vid sidan av den egna tjänsten. Andelen sådana kommuner har tydligt minskat jämfört med datainsamlingen 2021 (65 %).

En välfärdskoordinator är en central aktör för att främja hälsa och välfärd. Koordinatorn främjar samarbetet mellan kommunens olika uppgiftsområden och aktörer samt med välfärdsområdet och olika organisationer. Dessutom rapporterar koordinatorn om befolkningens hälsa och välfärd och stöder kommunledningen i kunskapsbaserad ledning.

Vartannat år gör THL datainsamling för att följa upp hur arbetet för att främja hälsa och välfärd har beaktats i kommunernas strategiska och operativa ledning.

Arbetsgrupper för främjande av hälsa och välfärd finns redan i nästan varje kommun

I nästan alla kommuner (98 %) verkade i våras också en arbetsgrupp för främjande av hälsa och välfärd med uppgiften att styra och leda det praktiska arbetet kring främjandet av hälsa och välfärd. I var fjärde kommun (26 %) var det kommunens ledningsgrupp eller utvidgade ledningsgrupp som fungerade som arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd. I 62 % av kommunerna fanns en sektoröverskripande arbetsgrupp för främjande av hälsa och välfärd som bestod av representanter för olika förvaltningsområden eller samfund. Andelen sektoröverskripande arbetsgrupper har ökat stadigt sedan 2015. På motsvarande sätt är det inte lika vanligt att det är kommunernas ledningsgrupp som verkar som arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd.

Endast mindre än hälften av kommunerna (46 %) hade våren 2023 bjudit in en representant för välfärdsområdet till sin arbetsgrupp för främjande av hälsa och välfärd. Av de inbjudna representanterna deltog oftast välfärdsområdets välfärdskoordinator (26 % av kommunerna) eller en representant för hälsovården (25 %) eller för socialvården (21 %).

”De sektoröverskripande arbetsgrupperna stärker kommunernas omfattande arbete för främjande av hälsa och välfärd, och därför är det särskilt viktigt att kompetensen inom olika uppgiftsområden sammanställs på ett engagerat sätt där alla sitter kring ett gemensamt bord”, berättar utvecklingschef Maria Salenius vid Finlands Kommunförbund.

Varierande samarbete med välfärdsområdena

Samarbetsstrukturerna för arbetet för att främja hälsa och välfärd söker ännu sin form. Lagen förpliktar kommunerna och välfärdsområdena att samarbeta och stödja varandra i främjandet av hälsa och välfärd. Av kommunerna hade 72 procent avtalat om samarbete med sitt välfärdsområde våren 2023. Skillnaderna mellan välfärdsområdena var dock stora. Endast i sex välfärdsområden hade alla kommuner kommit överens om samarbetsstrukturen med sitt välfärdsområde.

Motsvarande situation gällde också för genomförandet av diskussionerna om främjande av hälsa och välfärd. Enligt lagen ska kommunerna och välfärdsområdena sammanträda minst en gång om året för att diskutera målen, åtgärderna, samarbetet och informeringen för att främja hälsa och välfärd. Våren 2023 hade två av tre (68 %) kommuner kommit överens om genomförandet av diskussionerna om främjande av hälsa och välfärd, men skillnaderna mellan välfärdsområdena var stora. Endast i tre välfärdsområden hade alla kommuner kommit överens om att ordna en diskussion om främjande av hälsa och välfärd.

”Våren 2023 hade välfärdsområdena nyligen inlett sin verksamhet och samarbete utåt höll ännu på att ta form. Detta syns tydligt i resultaten. Det är dock dags att bygga upp samarbetet och hitta fungerande samarbetsformer nu med en gång”, betonar utvecklingsrådet Heli Hätönen.

THL skickade i april 2023 en datainsamling om främjandet av befolkningens välfärd och hälsa till alla 293 kommuner i Fastlandsfinland. 288 kommuner (98 %) svarade på datainsamlingen. 

Källa: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa – TEA 2023 (Främjande av hälsa och välfärd i kommunledningen). Statistikrapport 65/2023, THL.

Information om kommunerna finns i TEAviisaris webbtjänst https://teaviisari.fi/sv

Välfärdsledning i kommunen på thl.fi 

Bekanta dig med och beställ THL:s nyhetsbrev om främjande av hälsa och välfärd

Mer information:

Päivi Pelkonen
expert, THL
tfn 029 524 7475
[email protected]

Heli Hätönen
utvecklingsråd
social- och hälsovårdsministeriet
tfn 029 5163326
[email protected]

Maria Salenius
utvecklingschef
Kommunförbundet
tfn 050 5610466
[email protected] 

Tidigare om ämnet:

Kulturverksamhet som främjar välfärd och hälsa spelar en allt viktigare roll i kommunerna, berättar TEAviisaris datainsamling 2023. Nyhet från THL 14.11.2023

Yhä useampi kunta arvioi päätöstensä vaikutuksia ennakkoon. (Allt fler kommuner bedömer konsekvenserna av sina beslut på förhand) Nyhet från THL 25.11.2021

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen hyte - thlfi hyvinvointialueet - thlfi kunnat - thlfi teaviisari - thlfi