Oro i anknytning till inomhusluften har minskat betydligt i Finland, samtidigt har antalet personer med symtom minskat något

Utgivningsdatum 28.2.2024 7.15 | Publicerad på svenska 1.3.2024 kl. 14.48
Pressmeddelande

Oro över hälsoeffekter i anknytning till inomhusluften har minskat under de senaste fem åren. Detta framgår av den nyligen publicerade nationella kartläggningen av inomhusluften, där man undersökte finländarnas riskuppfattningar i anslutning till inomhusmiljön samt förekomsten av olägenheter förknippade med inomhusluften.

Kartläggningen gjordes som en enkätundersökning bland 25–64-åringar som valts ut genom slumpmässigt urval år 2022. Enkäten besvarades av 1 616 personer. Resultaten av enkäten jämfördes med en motsvarande enkät som genomfördes år 2018. 

År 2018 var cirka 46 procent av respondenterna mycket oroade över hälsoeffekterna av inomhusluften. År 2022 hade motsvarande andel sjunkit till cirka 27 procent. 

Positiva förändringar observerades också i många andra uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter samt i förekomsten av symtom med anknytning till inomhusluften. 

Den nationella kartläggningen av inomhusluften genomfördes som en del av det tioåriga Nationella programmet för inomhusluft och hälsa.

"Den observerade positiva utvecklingen är förenlig med programmets mål. Även om halterna av de flesta föroreningar i inomhusluften i Finland i genomsnitt är lägre än i övriga Europa, har oro relaterad till inomhusluften varit exceptionellt vanlig hos oss. Nu har den överdrivna oron minskat och även befolkningens övriga uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter har bättre börjat motsvara forskningsrönen", säger professor Juha Pekkanen vid THL och Helsingfors universitet. 

Symtom i anknytning till inomhusluften har minskat på arbetsplatserna 

Andelen som rapporterade symtom med anknytning till inomhusluften på arbetsplatsen hade minskat med fem procentenheter jämfört med den föregående kartläggningen. I enkäten 2022 uppgav 16 procent av respondenterna att de har symtom orsakade av inomhusluften på arbetsplatsen, medan allt fler ansåg att inomhusluften på deras arbetsplatser var bra. 

Färre respondenter än tidigare (34 procent) ansåg att kommunen borde satsa mer pengar på att åtgärda problem med inomhusluften, även om det skulle betyda att man satsar mindre på andra tjänster. År 2018 var motsvarande andel hela 51 procent. Dessutom ansåg 48 procent av respondenterna 2022 att hälsoriskerna till följd av problem med inomhusluften underskattas i Finland. År 2018 var motsvarande andel 63 procent

Även enligt en enkät riktad till dem som ansvarar för kommunernas lokaler, som utfördes våren 2023,  har inomhusluften i kommunernas fastigheter förbättrats.  Enligt enkäten syntes kommunernas satsningar på fastigheternas skick i synnerhet som en förbättrad inomhusluft i skolor och daghem.

"Under de senaste åren har flera aktörer satsat på att minska problemen som förknippats med inomhusluften. De positiva förändringarna syns förutom i enkäterna även i diskussionerna med olika aktörer. Effekterna av coronapandemin och andra internationella kriser försvårar konsekvensbedömningen av det nationella programmet för inomhusluft och hälsa, men vi anser att det är sannolikt att programmet har bidragit till de positiva förändringarna", säger Anniina Salmela, specialforskare vid THL.

Målet med det Nationella programmet för inomhusluft och hälsa är att främja hälsa och välfärd genom att minska olägenheter förknippade med inomhusmiljön i Finland. Programmet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet. Filha ry, Andningsförbundet, Allergi-, Hud- och Astmaförbundet samt Sisäilmayhdistys ry deltar aktivt i arbetet. 

Åtgärderna och framtidsutsikterna för det tioåriga programmets första femårsperiod presenteras vid ett öppet mellanutvärderingsseminarium i Helsingfors 13.3.2024. Under seminariet presenteras också resultaten av den färska kartläggningen av inomhusluften samt resultaten av kommunenkäten. 

Mer information

Nationell kartläggning av inomhusluften (på finska)
Työpaperi: Muutokset sisäilmaan liittyvässä oireilussa, terveyshuolessa sekä käsityksissä vuosien 2018 ja 2022 välillä

Kommunernas kartläggning av inomhusluften (på finska)
Työpaperi: Katsaus kuntien sisäilmatilanteeseen, Kuntien sisäilmakysely 2023

Anmälan till mellanutvärderingsseminariet av det nationella programmet för inomhusluft och hälsa och programmet
Evenemanget som är öppet för alla ordnas den 13.3. kl. 9.15–15 i THL:s lokaler i Helsingfors och på webben.

Det Nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028

Juha Pekkanen
professor
Helsingfors universitet och THL
tfn 040 508 1077
[email protected]

Anniina Salmela
specialforskare
THL
tfn 029 524 7712
[email protected]

Huvudwebbplats Ympäristöterveys sisäilma tutkimusohjelma4terveysturvallisuus