Undersökning: Epoxibelagda vattenledningar avger en skadlig kemikalie i varmt hushållsvatten – kemikalien hittades inte i kallvatten

Utgivningsdatum 21.3.2024 9.00 | Publicerad på svenska 21.3.2024 kl. 14.08
Nyhet

Efter ett stambyte avger de epoxibelagda vattenledningarna den skadliga kemikalien bisfenol A (BPA) i husbolagens varmvatten.  I undersökningen som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd (THL) framgår också att kemikalien däremot inte förekom i husbolagens kallvatten.

I undersökningen deltog tio husbolag på olika håll i landet. Kemikalien hittades inte i något av proverna från det kalla hushållsvattnet. Det fanns enligt tidigare uppgifter orsak att misstänka att kemikalien förekommer i varmvattnet och så var också fallet i samtliga husbolag.

"En bra allmän anvisning är att man inte ska använda varmt vatten från kranen för att dricka eller för matlagning.. Genom att låta vattnet rinna innan användning kan man ytterligare minska hälsoriskerna som orsakas både av kemikalier som eventuellt avgetts från materialet i vattenledningarna och av mikrober, såsom bakterier och mögel", säger THL:s specialforskare Jani Koponen.

I undersökningen utreddes också om beläggningsmaterialet i ledningarna kan påverka antalet mikrober. I proverna från epoxibelagda ledningar var antalet mikrober i de flesta fall detsamma som i vattnet då det kom till husbolaget.

Bisfenol A kan skada immunsystemet

Om man exponeras för bisfenol A kan det ha en skadlig inverkan på hälsan. Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA:s bedömning kan bisfenol A påverka immunsystemet negativt och ämnet har klassats som ett reproduktionstoxiskt och hormonstörande ämne. 

I social- och hälsovårdsministeriets förordning om hushållsvatten är det tillåtna maximivärdet för halten av bisfenol A i kallt hushållsvatten 2,5 mikrogram per liter. Det varma hushållsvattnet är inte avsett för att drickas eller för matlagning och därför har inget tillåtet maximivärde fastställts för det.

I THL:s uppföljande forskningsprojekt är avsikten att utreda hur halten av bisfenol A i husbolagets varmvatten påverkar människors exponering. Exponeringen undersöks genom att mäta halten bisfenol A i de boendes urin. 

I allmänhet är det avloppsrören som beläggs med epoxiharts men i vissa husbolag har man även belagt vattenledningarna för hushållsvatten. Syftet med denna undersökning var att utreda hur saneringen av hushållsvattenledningarna med epoxibeläggningar påverkar halterna av bisfenol A i kallt och varmt hushållsvatten. I undersökningen utreddes också hur ytbeläggningsmaterialet påverkar antalet mikrober i vattnet. Vattenproverna togs från både varm- och kallvattenledningar i slutet av 2022.

Mer information        

Bisfenol A (på finska)

Jani Koponen (bisfenol A)
specialforskare
tfn 029 524 6350
[email protected] 

Päivi Ruokojärvi (bisfenol A)
ledande expert
THL
tfn 029 524 6349
[email protected]

Ilkka Miettinen (mikrober)
ledande forskare 
THL
tfn 029 524 6371
[email protected]

Huvudwebbplats Ympäristöterveys vesi - Ympäristöterveys