Förverkligandet av IDEFIX-studien

Vad undersöker vi?

Vi har följt upp två kohorter födda åren 1924-33 (7 086 personer) och 1934-44 (13345 personer) på Kvinnokliniken i Helsingfors och på Barnmorskeinstitutet. Information om dessa personers tidiga tillväxt har samlats från förlossningsberättelser och skolhälsovårdskort, för den yngre kohorten har även mödrarådgivningskort och barnrådgivningskort använts. Informationen har sedan förenats med data från nationella register.

Studiens olika komponenter

Studien kan kortfattat indelas i tre delar:

  1. Epidemiologiska delen
  2. Kliniska delen
  3. Genetiska delen

I den epidemiologiska delen har information från förlossningsberättelser samt ur mödrarådgivnings, barnrådgivningens och skolhälsovårdens register utnyttjats. Informationen om tillväxten har kopplats ihop med riksomfattande register så som dödsorsaks-, sjukhusutskrivnings- och FPAs läkemedelsregisters. Genom att använda informationen i dessa register kan vi undersöka tillväxtens inverkan på förekomsten av till exempel kranskärlssjukdom, blodtryckssjukdom och typ 2 diabetes.

Över 2500 slumpmässigt valda personer ur bägge kohorterna (500 ur den äldre och 2003 ur den yngre) har tagit del i den kliniska undersökningen.  Den kliniska undersökningen har omfattat bl.a. sockerbelastning, undersökning av blodets lipider, hjärtfilm, blodtrycksmätning, analys av kroppssammansättningen, mätning av muskelstyrka och frågeformulär gällande sjukhistoria, diet, fysisk aktivitet, psykologiska och personlighetsfaktorer.

Den genetiska delens mål är att undersöka hur gener påverkar tillväxten och hälsotillståndet i vuxen ålder, samt undersöka eventuell samverkan mellan genetiska faktorer och miljön.

Studien kring små prematurer

År 2004 påbörjades en studie om små prematurers hälsa i vuxen ålder. I denna studie undersöks personer som fötts som prematurer, med en vikt under 1,5 kg och som nu är vuxna.