Offentligt meddelande 2022

THL och Åbo universitet undersöker generationsöverskridande skillnader i hälsa och välfärd i ett projekt där man använder genomdata från THL:s befolkningsundersökningar.

Har du deltagit i någon av de följande hälsoundersökningar som genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) eller dess föregångare Folkhälsoinstitutet (KTL):

•    Den nationella FINRISKI-undersökningen, undersökningsåren 1992, 1997, 2002, 2007 och 2012
•    Undersökningarna Hälsa 2000 och Hälsa 2011
•    Undersökningen FinHälsa 2017?

THL/KTL har i sina befolkningsundersökningar samlat in data och prov för sina lagstadgade uppgifter. Uppgifterna hänför sig till uppföljning och undersökning av befolkningens hälsa och välfärd.

Datainsamlingen i den nationella FINRISKI-undersökningen genomfördes mellan åren 1992–2012 med fem års mellanrum i följande områden i Finland: landskapet Norra Karelen, landskapet Norra Savolax, Åbo och Loimaa samt fem kommuner i Egentliga Finland (Aura, Oripää, Punkalaidun, Pöytis och Ypäjä), städerna Helsingfors och Vanda, landskapet Kajanaland och landskapet Norra Österbotten (tidigare Uleåborgs län).

Datainsamlingen för undersökningen Hälsa 2000 och uppföljningsundersökningen Hälsa 2011 genomfördes 2000–2001 och 2011–2012 på sammanlagt 80 orter runtom i Finland.

Den nationella undersökningen FinHälsa 2017 genomfördes 2017 på sammanlagt 50 orter runtom i Finland.

I de ovan nämnda undersökningarna samlades data in genom intervjuer, enkäter och en omfattande hälsoundersökning, som även inkluderade blodprov. Från DNA som isolerats från blodproven har man också fastställt genom.

Detta meddelande gäller personer som har lämnat blodprov i samband med datainsamlingen i de ovan nämnda undersökningarna.

THL inleder i samarbete med Åbo universitet forskningsprojektet INVEST Full population data, som anknyter till flaggskeppsprojektet INVEST (projekt om ojämlikhet, interventioner och det nya välfärdssamhället). Målet med projektet är att producera ny, även internationellt sett unik information om mekanismer i genomet för att jämna ut generationsöverskridande skillnader i välfärd och hälsa.

I forskningsprojektet utnyttjas genomdata från THL:s ovan nämnda hälsoundersökningar i det syfte som de ursprungligen samlats in för. Datan granskas ur ett nytt samhällsvetenskapligt perspektiv. Genomdatan sammanfattas till ett risktal som beskriver den ärftliga risken för en viss sjukdom eller annan hälsorelaterad faktor.

Även om varje människas genom är unikt, kan enskilda personer inte identifieras på basis av risktalet. 

Siffran som anger den ärftliga risken kombineras med registeruppgifter. Dessa registeruppgifter beskriver den socioekonomiska ställning och hälsa som personen och  hennes/hans sociala miljö, det vill säga den närmaste kretsen, har. En noggrann beskrivning av de registeruppgifter som ska kombineras finns på forskningsprojektets webbplats.
Forskningsprojektet INVEST Full population data

THL:s arbetsgrupp för forskningsetik har gett ett positivt utlåtande om forskningsprojektet den 15 juni 2021. 

Forskningsprojektet inleds 2022 och avslutas före utgången av 2028.

THL och Åbo universitet ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Tilläggsinformation om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns på forskningsprojektets webbplats.

Om du vill ha mera information kan du kontakta oss antingen per e-post [email protected] eller per telefon 029 524 6000 (växeln) vardagar kl. 10–15. Tilläggsinformation om THL:s befolkningsundersökningar finns på följande webbsidor: