Arkivet

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har en kort historia. Därför har det ännu inte så många egna dokument i arkivet. THL:s föregångare Folkhälsoinstitutet (KTL) och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) hade sina egna arkiv, som nu finns i THL:s arkiv. Dessutom har THL hand om dokumentsamlingar från tidigare social- och hälsovårdsverk.

Tidigare ämbetsverks arkiv som THL har hand om

Folkhälsoinstitutet (1911–31.12.2008)

Folkhälsoinstitutets historia började 1911 med ett temporärt statligt serumlaboratorium, som var underställt Medicinalstyrelsen. Folkhälsoinstitutet inrättades 1982 och dess verksamhet upphörde den 31 december 2008. Vid THL finns arkiven från:

  • statens temporära serumlaboratorium (1911–1914)
  • statens serumlaboratorium (1915–1946)
  • statens seruminstitut (1947–1969)
  • Folkhälsolaboratoriet (1970–1981)
  • Folkhälsoinstitutet (1982–2008)

Stakes (1.12.1992–31.12.2008)

Forsknings- och utvecklingcentralen för social- och hälsovården (Stakes) inrättades den 1 december 1992 och lades ned den 31 december 2008. I arkivet finns dokument från Stakes hela verksamhetsperiod.

Social- och hälsostyrelsen (1.3.1991–1.12.1992)

Den 1 mars 1991 inrättades Social- och hälsostyrelsen, som ersatte Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen. Redan den 1 december 1992 förnyades organisationen och ämbetsverkets namn ändrades till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården för att motsvara verksamheten. En del av Social- och hälsostyrelsens uppgifter överfördes till social- och hälsovårdsministeriet, en del till Rättsskyddscentralen för hälsovården (1992), som fr.o.m. den 1 januari 2009 heter Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), och en del till Medicinalstyrelsen (1993). I THL:s arkiv finns det dokument från social- och hälsostyrelsens hela verksamhetsperiod.

Medicinalstyrelsen (1811–1991)

Medicinalstyrelsens verksamhet inleddes 1811 och lades ned vid förvaltningsreformen 1991. I THL:s arkiv finns dokument från Medicinalstyrelsen från 1830-talet fram till dess nedläggning. Huvuddelen av dokumenten är från åren 1950–1991. Om äldre dokument än detta behövs, lönar det sig att först fråga Riksarkivet.
Riksarkivets webbsidor

Socialstyrelsen och Socialministeriet

Socialstyrelsen inrättades 1917 och lades ned 1923. Efter nedläggningen skötte Socialministeriet (1917–1967) dess uppgifter. År 1968 inrättades den nya socialstyrelsen, som lades ned 1991.

Socialstyrelsens och socialministeriets arkiv har överförts till Riksarkivet. Dokument bör begäras från Riksarkivet.

Registratorskontorets kontaktinformation

Telefon: 029 524 6110
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
E-post: kirjaamo(snabel-a)thl.fi
På vardagar klockan 8.00 - 16.15

Du kan skicka ett krypterat meddelande till oss som ett säkert meddelande eller alternativt använda Suomi.fi-meddelanden. Användningen av Suomi.fi-meddelanden förutsätter stark autentisering.

  • Gå till Säkerhet post
  • Ange din egen e-postadress till vilken du kommer att få en länk.
  • Klicka på länken i din e-post och skriv till mottagarens adress kirjaamo(snabel-a)thl.fi.
  • OBS! Meddelandet överförs säkert endast via en länk, inte med en direkt e-postadress. Meddelandets titel blir okrypterad så skicka inte känslig information i rubriken. 

Gå till Suomi.fi-meddelanden
Anvisningar för användningen av Suomi.fi-meddelanden

Registratorskontorets fax: 029 524 6111
Rättspsykiatri fax: 029 524 7155

Arkivets kontaktinformation

Telefon: 029 524 6112
Fax: 029 524 6111
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
E-post: arkisto(snabel-a)thl.fi