Forskningsanvändning och dataanvändningstillstånd

Illustration

Användning av sekretessbelagda uppgifter för forskning förutsätter dataanvändningstillstånd. Utgångspunkten är att dataanvändningstillstånd för användning av THL:s material söks hos tillståndsmyndigheten för social- och hälsovården Findata. I vissa undantagsfall beviljar THL dock själv dataanvändningstillstånd för användning av materialet.

På den här sidan hittar du anvisningar om hur du ansöker om dataanvändningstillstånd hos Findata och om de undantagsfall där dataanvändningstillståndet söks direkt från THL:

De uppgifter som behövs för forskningen bör definieras så noggrant som möjligt redan innan man ansöker om dataanvändningstillstånd. Det är bra att börja bereda tillståndsansökan genom att bekanta sig med beskrivningarna av datainnehållet i THL:s register. De flesta register innehåller också noggrannare beskrivningar på variabelnivå i Materialkatalogen. Mer information om registren ges av de ansvariga personerna som nämns på webbplatsen.

Dataskyddsmeddelanden för THL:s register
Materialkatalog 

Dataanvändningstillstånd till social- och hälsovårdsuppgifter

Datatillståndsmyndigheten för social- och hälsovården Findata beviljar dataanvändningstillstånd till sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter. Findata verkar i anslutning till THL, men har separerats från THL:s övriga verksamhet.  Findata behandlar också ansökningar om dataanvändningstillstånd till THL:s register och handlingar på det sätt som nämns i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom  social- och hälsovården (den s.k. lagen om sekundär användning, 552/2019).

Detta gäller både ansökningar där man begär att uppgifter av flera av de registeransvariga som nämns i lagen om sekundär användning ska kombineras, och ansökningar som enbart gäller THL:s register eller handlingar. THL har 5.3.2020 fattat beslut om att överföra behörigheten för dataanvändningstillstånd till Findata även i de fall där dataanvändningstillstånd endast söks för THL:s register och handlingar.

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata
Mer information om ansökningar om dataanvändningstillstånd på Findatas webbplats
Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (Finlex)
Sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (Social- och hälsovårdsministeriet)

Kontaktuppgifter

Findatas help desk
e-post: info(at)findata.fi
Findatas kontaktuppgifter

THL:s tillståndsbehandling
e-post: tietoluvat(at)thl.fi

Dataanvändningstillstånd till rättsmedicinska provmaterial

Från THL kan man ansöka om tillstånd till att använda rättsmedicinskt provmaterial för medicinsk forskning samt för medicinsk forskning och undervisning i samband med obduktioner.

Det är möjligt att använda rättsmedicinska obduktionsprov i vetenskaplig forskning när det har säkerställts att proverna är tillräckliga för att utreda dödsorsaken och polisväsendet inte har förbjudit användningen av proverna för annat än utredning av dödsorsak. Beslut om att överlämna provmaterial som THL förvaltar till vetenskaplig forskning fattas av chefen för enheten för rättsmedicin. Beslutet förutsätter att den behöriga etiska kommittén ger sitt samtycke.

THL förvaltar rättsmedicinska provmaterialet från och med 2010. 

Mer information och anvisningar om hur man ansöker om tillstånd på rättsmedicinens webbplats (på finska) 

Dataanvändningstillstånd till THL Biobankens material

Tillstånd till THL Biobankens material söks hos Biobanken.

Mer information och anvisningar om hur man ansöker om tillstånd på THL Biobankens webbplats

THL:s interna dataanvändningstillstånd till samarbetsprojekt i befolkningsundersökningar

Utvärderingsgruppen för THL:s forskningsplaner (TAR) behandlar kontakter från forskare utanför THL gällande samarbete i befolkningsundersökningar. Om du gör en samarbetsundersökning med THL där du behöver THL:s befolkningsundersökningsmaterial ska du kontakta följande personer:

THL:s tillståndsbehandling
e-post: tietoluvat(at)thl.fi

Tuija Jääskeläinen, Ordföranden för utvärderingsgruppen för forskningsplanerna
e-post: [email protected]

På vår webbplats

Registrens dataskydds­meddelanden

Databasrapporter
Databasrapporterna, dvs. sammanfattningar och kuber, ger användaren möjlighet att själv välja ut material ur registren.

THL Biobank

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet

Sotkanet
Uppgifter om befolkningens välfärd och hälsa i Finlands alla kommuner.