Miten FinLapset-tutkimus tehdään?

Toteutus

 • Lasten ja vanhempien tiedot poimitaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) väestötietojärjestelmästä.
 • Kaikkien syntymäkohortteihin kuuluvien lasten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja palvelujen käyttöä seurataan rekisteritietojen avulla siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta.
 • Tutkimusotokseen kuuluvien lasten (noin puolet syntymäkohorteista) vanhempia lähestytään kyselylomakkeella tutkimuksen eri vaiheissa.
  • Kutsu kyselyyn vastaamiseen lähetetään postitse kotiin vanhemmille.
  • Kyselyyn voi vastata netissä tai paperilomakkeella.

Kyselytiedot

Kyselylomakkeella selvitetään laajasti vanhempien kokemuksia:

 • terveydestä (mm. raskausaika ja synnytys, koettu terveys, mielenterveys)
 • hyvinvoinnista ja osallisuudesta (mm. vanhemmuus, perheen vuorovaikutussuhteet, sosiaaliset suhteet, elämänlaatu ja yhteiskunnallinen osallisuus)
 • perheestä ja elinoloista (mm. perherakenne, perheen tausta, taloudellinen tilanne, arjen toimivuus, työn ja perheen yhteensovittaminen)
 • elintavoista (mm. ravitsemus, imetys, uni, päihteet)
 • kasvuympäristön turvallisuudesta (mm. kiusaaminen, lähisuhdeväkivalta, lapsen kaltoinkohtelu, lapsen altistuminen päihteille)
 • avun saannista ja palveluista (mm. palvelujen ja tuen tarve, saatavuus, riittävyys ja tuen tarpeen ilmaiseminen)

Tutustu kyselylomakkeisiin

Rekisteritiedot

Vanhemmilta kyselylomakkeilla saatava tieto yhdistetään keskeisimpiin lasta ja vanhempia koskeviin rekisteri- ja Kanta-tietoihin sekä Digi- ja väestötietovirastosta saatuihin vanhempien taustatietoihin (esim. sukupuoli, hyvinvointialue). Rekisteritietojen käytöllä pyritään lyhentämään lomaketta ja välttämään asioiden kysymistä toistamiseen. Lisäksi perheiden rekisteritietoja seuraamalla saadaan arvokasta tietoa mm. lapsiperheiden perhevapaiden ja palvelujen käytöstä, hoitoon pääsystä, terveysongelmista ja toimeentulotuen saannista. Rekisteritietoja käytetään vain tutkimustarkoituksiin.

Lapsiperheiden terveyttä ja palvelujen käyttöä seurataan myös pelkästä rekisteritiedosta koostuvan aineiston avulla.

Seurattavat rekisteritiedot kuvataan tarkemmin tietosuojailmoituksissa

Henkilötiedoista ja kertyvästä tutkimusaineistosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka viranomaisena säilyttää ja käsittelee tietoja luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Kaikilla tietoja keräävillä ja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.