Tulosten käyttö päätöksenteossa

FinSote-tutkimus tuottaa tärkeän osan sote-muutoksen johtamiseen tarvittavasta tiedosta. Laadukas ja vertailukelpoinen tieto terveyden ja hyvinvoinnin toteutumisesta sekä palveluiden saamisesta helpottaa maakuntien palvelujen suunnittelua sekä lisää läpinäkyvyyttä.

FinSote-tutkimus vastaa kysymyksiin

 • väestöryhmien välisestä ja alueellisesta yhdenvertaisuudesta,
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, saatavuudesta ja laadusta,
 • väestön palvelutarpeesta sekä 
 • elintavoista, osallisuudesta ja turvallisuudesta.

FinSote-tutkimuksen tulokset tekevät näkyviksi erot väestöryhmien palveluiden käytössä sekä hyvinvoinnissa ja terveydessä. Väestöryhmittäinen seurantatieto auttaa maakuntia suuntaamaan palvelujaan ja muita toimiaan sinne, missä tarve on suurin. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimien kohdentamiseen.

Tietojen avulla maakunnat voivat lisäksi

 • hyödyntää tutkimuksen tuottamaa tietoa lakisääteisessä raportoinnissa ja suunnittelussa, sillä maakuntien on seurattava sote-uudistuksen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista alueellaan,
 • saada vertailukelpoista tietoa siitä miten oma maakunta sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa sekä suhteessa muihin maakuntiin,
 • seurata oman maakunnan tilanteen kehittymistä pitkäjänteisesti laadukkaan aineiston avulla.

FinSote-tutkimus täydentää rekisteritietoa

Tutkimus kerää väestöryhmittäistä seurantatietoa sellaisista keskeisistä ilmiöistä, joista ei saada tietoa rekistereistä. Näitä ovat esimerkiksi ihmisten elintavat ja kokemukset. 

FinSote-tutkimuksen kyselylomakkeessa on noin sata kysymystä, joiden avulla saadaan tietoa aikuisväestön hyvinvoinnista ja terveydestä, toiminta- ja työkyvystä, elintavoista ja riskitekijöistä, valinnanvapaudesta ja sen toteutumisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta ja käytöstä.

Aineistosta löytyy vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten vastaajat arvioivat syövänsä, juovansa ja liikkuvansa
 • Miten he tarvitsevat ja käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluita? Onko palveluita riittävästi?
 • Kuinka moni kokee itsensä yksinäiseksi? Onko alueen järjestö- ja kulttuuritoiminnassa vetoa?
 • Miten alueen ikääntyvä väestö kertoo jaksavansa? Kuinka monella on tukenaan läheinen tai kuinka moni jaksaa auttaa muita? 
 • Miten alueen väestön terveys ja hyvinvointi jakaantuvat? 

Tuloksia voidaan hyödyntää monin tavoin

FinSote-tutkimuksen aineisto palvelee koko sosiaali- ja terveysalan johtamisen kenttää niin ohjelmissa, strategioissa kuin toiminnan suunnittelussa. FinSote-tutkimus tuottaa tärkeää hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää indikaattoritietoa, joka palvelee esimerkiksi hyvinvointikertomuksen laadinnassa.

Indikaattorien avulla pyritään tiivistämään laaja tietoaineisto luvuiksi, joiden avulla voidaan seurata väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia vertailukelpoisesti. 

FinSote-tulokset ovat hyödynnettävissä terveytemme.fi-sivuston kautta ja Sotkanet-indikaattoripankista, jossa kaikista indikaattoreista on myös asiantuntijoiden laatimat kuvaukset niiden tietosisällöstä ja tulkinnasta.