Användning av resultaten i beslutsfattandet

FinSote-undersökningen producerar en viktig del av den information som behövs för att leda förändringarna inom social- och hälsovården. Högklassig och jämförbar information om genomförandet av hälsa och välfärd samt tillgången till tjänster underlättar landskapens planering av tjänster och ökar genomskinligheten.

FinSote-undersökningen svarar på frågor om

 • jämlikheten mellan olika befolkningsgrupper och regioner,
 • användningen av och tillgången till social- och hälsovårdstjänster samt tjänsternas kvalitet,
 • befolkningens servicebehov och 
 • levnadsvanor , delaktighet och säkerhet.

Resultaten av FinSote-undersökningen synliggör skillnader mellan olika befolkningsgruppers hälsa och välfärd samt användning av tjänster. Information från uppföljningen enligt befolkningsgrupp hjälper landskapen att rikta sina tjänster och andra funktioner dit behovet är störst. Dessutom producerar undersökningen information om allokeringen av åtgärder för att främja hälsa och välfärd.

Med hjälp av informationen kan landskapen dessutom

 • utnyttja den information som producerats genom undersökningen i lagstadgad rapportering och planering eftersom landskapen ska följa hur social- och hälsovårdsreformen framskrider och målen genomförs inom det egna området,
 • få jämförbar information om hur det egna landskapet placerar sig i en nationell jämförelse samt i förhållande till andra landskap,
 • följa hur situationen i det egna landskapet utvecklas på lång sikt tack vare högklassigt material.

FinSote-undersökningen kompletterar informationen i register

Genom undersökningen samlar man enligt befolkningsgrupp in uppföljningsinformation om sådana centrala fenomen som registren inte har någon information om. Sådana fenomen är till exempel människors livsstil och upplevelser. 

FinSote-undersökningens enkätblankett innehåller cirka hundra frågor genom vilka man får information om den vuxna befolkningens hälsa och välfärd, funktions- och arbetsförmåga, levnadsvanor och riskfaktorer, valfrihet och förverkligandet av denna samt behov och användning av social- och hälsovårdstjänster.

I materialet finns svar på bland annat följande frågor:

 • Hur deltagarna bedömer sina mat-, dryckes- och motionsvanor
 • På vilket sätt de behöver och använder social- och hälsovårdstjänster? Finns det tillräckligt med tjänster?
 • Hur många känner sig ensam? Är organisations- och kulturverksamheten aktiv i området?
 • Hur uppger den åldrande befolkningen sig orka? Hur många får stöd av en närstående eller orkar hjälpa andra? 
 • Hur fördelas hälsan och välfärden bland befolkningen i området? 

Resultaten kan utnyttjas på många sätt

Materialet i FinSote-undersökningen betjänar hela ledningsfältet inom social- och hälsovårdsbranschen, såväl i program, strategier som planering av verksamheten. Genom FinSote-undersökningen produceras viktig indikatorinformation med anknytning till hälsa och välfärd. Informationen är till nytta till exempel vid utarbetande av välfärdsberättelser.

Med hjälp av indikatorer strävar man efter att sammanfatta det omfattande informationsmaterialet till siffror, genom vilka man kan följa förändringar i befolkningens hälsa och välfärd på ett jämförbart sätt. 

FinSote-resultaten kan utnyttjas via webbplatsen terveytemme.fi och indikatorbanken Sotkanet, där informationsinnehållet och tolkningen av indikatorerna också beskrivits av experter.

Webbplatsen Terveytemme.fi
Indikatorbanken Sotkanet.fi